חוק ההסדרים לשנים 2023-2024 (חוק ההתייעלות הכלכלית)

חוק ההסדרים לשנים 2023-2024 (חוק ההתייעלות הכלכלית)

 בחוק ההסדרים לשנים 2023-2024 (חוק ההתייעלות הכלכלית) נכללו שינויים רבים בדיני המס.

השינויים כוללים שינויים בחוק מיסוי מקרקעין , הגדרת מעמד ל "בעל עסק זעיר", הקצאת מספרי חשבוניות על ידי מע"מ, התרת ניכוי הוצאות שכירות למגורים בהתאם לתנאים ושינויים נוספים

חלק מהשינויים יכנסו לתוקפם ב 01.01.2024 וחלקם יחולו רטרואקטיבית כבר בשנת 2023

להלן חלק מהשינויים הנכליים בחוק ההסדרים לשנים 2023-2024 :

●        בעל דירה יחידה למגורים אשר השכיר את דירתו היחידה ושכר דירה אחרת למגוריו יוכל לנכות את דמי השכירות בגין הדירה ששכר עד לתקרה שנתית של 90,000 ש"ח
או סכום הוצאות השכירות בפועל כנמוך מבינהם (נכון לשנת 2023).בתנאי שתשלום זה או חלקו לא נדרש כהוצאה אצלו או אצל אחר. לעניין נושא זה יראו יחיד כולל בן/בת זוגו וילדיו
שטרם מלאו להם 18 שנים ומתגוריים עמו. התחולה לנושא זה היא החל משנת 2023 ואילך

●        החל משנת 2024 מע"מ יקצה מספרי חשבוניות לעסקאות שיהיו מעל הסכום שנקבע, נכון לשנת 2024 הסכום הקובע לצורך ההקצאה הוא 25,000 ש"ח,
סכום זה צפוי לרדת בהדרגה עד להגעה לסכום של 5,000 ש"ח שיחייב הקצאה של מספר החשבונית על ידי מע"מ. שינוי זה נועד על מנת לאתר דרישת מע"מ תשומות שלא כדין.
ניתן יהיה לנכות מע"מ תשומות עבור עסקאות אלו רק במידה והתנאים הנדרשים יתקיימו והחשבונית המופקת תכלול את המספר שהוקצא עבורה.

●        נקבע מעמד חדש של "בעל עסק זעיר" . מעמד זה נועד על מנת להקל בצורה משמהותית על הדיווח של עוסקים קטנים, אשר יכללו בדוח השנתי שלהם את מחזור העסקאות מהעסק העצמאי
וינוכו להם בצורה אוטומטית 30% כהוצאות ללא הגשת מסמכים, הם לא יצטרכו לנהל רישומים ומעקב. יש לשים לב שהתרה של 30% הוצאות היא במקום ההוצאות שהוצאו בפועל.
עוסקים פטורים יוגדרו כבעלי עסקים זעירים ותשלח אליהם הודעה על כל על ידי רשות המיסים.
נישום יוכל לבחור שלא להיות "בעל עסק זעיר" ולהודיע על כך למס הכנסה עד למועד הגשת הדוח.
על מנת להכלל בהגדרה של בעל עסק זעיר יש לעמוד בכמה כללים, אחד מהם הוא לא להעסיק עובדים

מצ"ב חוק ההסדרים לשנים 2023-2024

 
שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel