Search for: "חברה בע"מ או עוסק מורשה"

עוסק מורשה

הגדרת עוסק מורשה עוסק מורשה הוא עוסק החייב בתשלום מע"מ בשיעור ממחזור עסקאותיו ולכן גובה מע"מ מלקוחותיו. במועד רישומו יכול כל עוסק לבקש להיות מוגדר כעוסק מורשה לצורך מע"מ. כאשר עסק מתאגד כחברה, החברה נרשמת כעוסק מורשה לצורך מע"מ. מנגד, העוסק המורשה זכאי להחזר מע"מ בגין תשומותיו – קרי יקבל חזרה מרשות המסים המע"מ ששילם בגין המוצרים או השירותים שרכש לצורכי עסקו (והכל.
להמשך קריאה

שלום, אשמח אם תוכלי לעזור לנו אנחנו שוקלים לפתוח חברה בע"מ המספקת שירותי תיירות רפואית, היכן ניתן למצוא את רשימת השירותים המזוכים במע"מ בשיעור אפס. תודה רבה – אלכס פ.

שאלה בנושא: תיירות מרפא, מע"מ בשיעור אפס  אלכס שלום, לגבי  שירותי תיירות החייבים במע"מ בשיעור אפס תוכל להיכנס למאמר הבא ( קיים פרוט מלא):  מע"מ בשיעור אפס – שירותי תיירות לגבי חברה בע"מ, תוכל להיכנס למאמר הבא: חברה בע"מ או עצמאי עוסק מורשה בברכה, רואה חשבון גיתית קפלן.
להמשך קריאה

חברה בע"מ או עוסק מורשה עצמאי

חברה בע"מ או עוסק מורשה קיבלתם החלטה לצאת לדרך חדשה? להלן מספר נקודות שראוי לתת עליהן את הדעת לפני נקיטת צעד פזיז. להחלטה האם להירשם כעצמאי (עוסק מורשה) אן להתאגד כחברה בע"מ קיימות השלכות מרחיקות לכת הן במישור המיסויי והן במישור המשפטי, מאמר זה יסקור בקצרה יתרונות וחסרונות בהתאגדות כעוסק מורשה (יחיד) בהשוואה לחברה בע"מ..
להמשך קריאה

החזרי מע"מ

החזרי מע"מ החזרי מע"מ תשומות לעוסק מורשה, לעוסק הפטור ולחברה: כיצד מקבלים החזר מע"מ? מידע בנוגע להחזרי מע"מ, היכנס לקבלת הצעת מחיר החזרי מע"מ – כללי חוק מע"מ קובע כי עוסק מורשה, לרבות חברה, חייב בתשלום מס לפי שיעור קבוע ממחזור עסקאותיו. נכון לשנת 2020 שיעור המע"מ עומד על  17%. במס ערך מוסף זה, מתחייב.
להמשך קריאה

בעל שליטה בחברה

בעל שליטה בחברה – הגדרה  הרעיון הניצב מאחורי המונח "בעל שליטה" בחברה ברור, לכאורה, ברמה האינטואיטיבית: מדובר באדם אשר שולט בחברה ואשר לו היכולת לנתב את פעילותה. יחד עם זאת, מתברר כי הקריטריונים להגדרת בעל שליטה בחברה משתנים כתלות בהתאם לתחום הרלוונטי במסגרתו מבוצעת בחינת ההגדרה. להלן נעמוד על הגדרות המונח על פי התקינה והחקיקה.
להמשך קריאה

הגדרת בעל מניות מהותי לעניין מיסוי דיבידנד בידי יחיד

בעל מניות מהותי לעניין מיסוי דיבידנד בהיבט בעלי מניות שהנם יחידים, עמידה בהגדרת בעל מניות מהותי משפיעה על שיעור המס שיחול על הנישום שכן ככלל, שיעור המס שחל על דיבידנד בידי יחידים על פי הפקודה הנו 25%, אך הוא צומח ל-30% בעת שחלה עמידה של אותו יחיד בהגדרת בעל מניות מהותי. נביא להלן את סעיפי.
להמשך קריאה

חובת ניכוי מס במקור בגין שירותים או נכסים

חובת ניכוי מס במקור בגין שירותים או נכסים על גופים מסויימים וסוגי עוסקים מסוימים חלה החובה לנכות מס במקור מתשלומים שונים המבוצעים על ידם. מטרת מאמר זה לדון במקור החוקי לחובה זו ובהשלכותיה במקרה הספציפי של שירותים ונכסים. חובת ניכוי מס במקור מתשלומים אחרים יידונו במאמרים נפרדים. מקורן החוקי של התקנות לעניין ניכוי מס במקור.
להמשך קריאה

הוראות ניהול ספרים – מבוא והגדרות

הוראות ניהול ספרים – מבוא והגדרות כל עוסק, קטן כגדול, מחויב בניהול ספרי חשבונות אשר מהווים את בסיס המידע לדיווח לרשויות המס ולבעלי עניין אחרים. בסדרת מאמרים נסקור בקצרה את עיקר החובות הנוגעות לניהול הספרים על ידי סוגים שונים של עסקים ובכפוף לאופי פעילות העסק ונפחי פעילותו. נדגיש כי ליקוי ביישום הוראות ניהול ספרים עשוי.
להמשך קריאה

מע"מ בשיעור אפס – שירותי תיירות

מע"מ בשיעור אפס – שירותי תיירות רקע פרט למטרות המס בהיבט הפיסקלי (ובכללן – מימון תקציב המדינה) נעשה שימוש בחוקי המס, בין היתר, על מנת לעודד ולתמוך במגזרים ספציפיים במסחר ובתעשייה. התיירות היא מנוע צמיחה משמעותי למשק והיא משפרת את מאזן התשלומים בדרך של הזרמת מטבע חוץ למדינה. לפיכך, המחוקק מצא לנכון להעניק לעוסקים המעניקים.
להמשך קריאה

עוסק מורשה

הגדרת עוסק מורשה עוסק מורשה הוא עוסק החייב בתשלום מע"מ בשיעור ממחזור עסקאותיו ולכן גובה מע"מ מלקוחותיו. במועד רישומו יכול כל עוסק לבקש להיות מוגדר כעוסק מורשה לצורך מע"מ. כאשר עסק מתאגד כחברה, החברה נרשמת כעוסק מורשה לצורך מע"מ. מנגד, העוסק המורשה זכאי להחזר מע"מ בגין תשומותיו – קרי יקבל חזרה מרשות המסים המע"מ ששילם בגין המוצרים או השירותים שרכש לצורכי עסקו (והכל.
להמשך קריאה
עמוד 1 מתוך 212
Content | Menu | Access panel