אופציות לעובדים – מיסוי בחברות היי-טק

אופציות לעובדים –  מיסוי בחברות היי-טק  

חברות רבות בכלל ומיזמי היי-טק בפרט בוחרים לתגמל את עובדיהם בתשלום המבוסס על מכשיריה ההוניים של החברה (מניות ואופציות) במקום בתשלום מזומן. לבחירה בתשלום המבוסס על מכשיריה ההוניים של החברה, כאמור, מספר יתרונות בולטים:

  1. התשלום במכשירים הוניים של החברה (מניות ואופציות) איננו מכביד על תזרים המזומנים של הישות, אשר בשלבי הצמיחה מהווה מצרך במחסור קריטי. יתירה מכך, במקרים רבים מבוצעת ההקצאה בתמורה לסכום מזומנים מסויים (גם אם מופחת ביחס לשווי ההוגן) וכך אף משתפר תזרים המזומנים בחברה.
  2. פיזור מניות לאוכלוסייה של עובדים יקשה על השתלטות עויינת על החברה מצד גורמים שלישיים בעקבות עסקה עם בעלי מניות בודדים.
  3. עלויות ההנפקה הגבוהות במקרה של הנפקה לציבור לצורך גיוס הון – נחסכות.
  4. ולבסוף, הגורם שכנראה הנו החשוב מכל – הענקת המניות והאופציות לעובד יוצרת קשר בין האינטרס שלו לבין אינטרס הבעלים: עליית ערך החברה כמשתקף משווי מכשיריה ההוניים.

בשל מגוון היתרונות של ביצוע תשלום (או תגמול) מבוסס מניות לעיל, גדלה הפופולאריות של שימוש במכשירים אלו (בעיקר טרם המשבר הכלכלי האחרון אשר גרם לקריסת שווי המכשירים ההוניים של הישויות השונות), וזאת על אף החסרון הברור – דילול אחזקותיהם של בעלי המניות הקיימים בחברה.

מרבית השאלות המרכזיות הנוגעות לתוכניות תגמול מבוסס מניות לעובדים נוגעות להיבטי המיסוי של הענקות כאלו. בפרט, ברור כי המניה או האופציה המונפקת לעובד מהווה הטבה בידו, והשאלה היא באיזה סוג של הכנסה מדובר (מסוג ההכנסה נגזר שיעור המס וכן יכולת קיזוז הפסדים מול ההכנסה), ומתי היא תמוסה.

התשובה לשאלה מתחלקת לשני חלקים:

המקרה הפשוט – כאשר ההענקה מבוצעת לבעל שליטה

כאשר הענקת המכשירים ההוניים מבוצעת לעובד שהנו בעל שליטה, ההנחיות החלות מפורטות בסעיף 3(ט)(1)(ג) לפקודה. בהתאם לסעיף, תמוסנה ההכנסות בגובה שווי המכשיר ההוני המוקצה במועד ההקצאה בשיעור מס של 25%. בכך למעשה מתקיימת הקבלה מיסויית מלאה בין מתן הטבה לבעל השליטה בדרך של הענקת מכשירים הוניים לבין מצב שבו מחולק דיבידנד לבעלים.

המקרה המורכב – כאשר ההענקה מבוצעת לעובד שאיננו בעל שליטה

במקרה כזה החברה המנפיקה יכולה לבחור בין 3 מסלולי מיסוי שונים:

מסלול

תנאים

התרת הוצאות לחברה

מועד אירוע המס

שיעור המס בידי העובד

הערות

באמצעות נאמן – מסלול פירותי

ההקצאה מבוצעת לעובד

כן

מועד המימוש

שולי, במועד המימוש

ניירות הערך מופקדים בידי נאמן למשך תקופה בת לפחות 12 חודשים.

ניתנת הודעה בכתב לפקיד השומה לגבי מסלול המס הנבחר 30 ימים מראש

אישור התוכנית והנאמן על ידי פקיד השומה

באמצעות נאמן – מסלול הוני

דומים לתנאים במסלול פירותי למעט תקופת ההחזקה בנאמנות שצריכה להיות 24 חודשים לפחות.

לא

מועד המימוש

25%

הקדמת אירוע המס גורמת לסיווג ההכנסה כהכנסת עבודה, תוך שמירה על אי התרת ההוצאה למעביד.

חריג לשיעור המס: כאשר מדובר בחברה נסחרת קיימת נוסחה לחישוב "שווי ההטבה" שתמוסה במועד המימוש בשיעור מס שולי

ללא נאמן

כן

מועד ההקצאה

+

מועד המימוש

שולי בגין שווי המכשיר שהוקצה במועד ההקצאה

המעביד מחויב לנכות מס הכנסה במקור במועד אירוע המס.

במידה וההקצאה היא של נייר ערך מסוג אופציות בלתי-סחירות נדחה מועד אירוע המס למועד המימוש (ובטלה חובת ניכוי המס במקור במקרה כזה).

25% בגין עליית הערך מההקצאה עד המימוש

שינוי תושבות: במידה ועובד החברה שינה תושבותו לצרכי מס טרם מועד המימוש ייווצר לעובד אירוע מס (מימוש רעיוני) במועד שינוי התושבות, כאשר הכנסת העובד תסווג בהתאם למסלול שנבחר לעיל. מועד תשלום המס במקרה כזה ניתן לדחייה עד למועד מכירת המניות.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel