הרפורמה בהקלות במס הכנסה לעולים חדשים ותושבים חוזרים


הרפורמה בהקלות במס הכנסה לעולים חדשים ותושבים חוזרים

כללי

מן הידוע הוא כי חוקי המס נחקקו ונחקקים גם לשם הגשמתן של תכליות סוציו-דמוגרפיות. דוגמא ליעד מרכזי כזה היא רצון המדינה להשיב לציון את יהודי התפוצות. בהיבט המיסויי, לשם הגשמת התכלית פורסם ביום 16 בספטמבר 2008 תיקון 168 לפקודה המעודד עלייה וחזרה ארצה של עולים חדשים וישראלים ששוקלים לשוב לישראל, בדרך של הטבות מס משמעותיות. התיקון בתוקף בתחולה רטרואקטיבית מיום 1 בינואר 2007.

ההטבה

הרפורמה במסגרת מיסוי עולים חדשים ותושבים חוזרים קובעת פטור ממס ומדיווח בישראל לתקופה של עשר שנים שיחול על נכסים והכנסות שמקורם מחוץ לישראל, לרבות:

 • עסק
 • משלח יד
 • עבודה
 • משכורת
 • ריבית
 • דיבידנד
 • שכירות
 • תמלוגים
 • רווחי הון ממכירת נכסים שמקורם בחו"ל

אוכלוסייה זכאית

שתי אוכלוסיות עשויות לזכות להטבות במסגרת התיקון:

 • עולים חדשים – יחידים שהיו לתושבי ישראל לראשונה.
 • תושבים חוזרים (יכולים להיות ותיקים או רגילים, ראה להלן).

הטבות המס לעולים חדשים

הרפורמה מעניקה כאמור לעיל פטור ממס לכלל הכנסותיו של העולה אשר מופקות או נצמחות מחוץ לישראל, למשך 10 שנים מיום העלייה. הפטור מקיף את מכלול ההכנסות, האקטיביות והפאסיביות, בין אם מקורן מרווחי הון ממימוש נכסים והשקעות מחוץ לישראל, ובין מהכנסות שוטפות שהופקו מחוץ לישראל.

יודגש כי הפטור יחול בנוסף לגבי הכנסות ורווחים הנובעים מנכסים מחוץ לישראל גם אם נרכשו לאחר חזרתו ארצה של העולה החדש, ובמהלך 10 שנות הפטור.

חברות בשליטת עולים חדשים

חבר בני אדם נחשב על פי פקודת מס הכנסה כתושב ישראל אם התאגד בישראל או אם השליטה והניהול של עסקיו מופעלים מישראל. עולה חדש אשר בבעלותו חברה זרה הפועלת בחו"ל ומנוהלת על ידו, עשויה להפוך לתושבת ישראל בשל עליית השליטה והניהול לישראל (עקב עליית בעליה) ובשל כך להתחייב במס גם על הכנסותיה שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל. לפיכך ובכדי להגשים את מטרת הרפורמה נקבע כי חברה זרה לא תיחשב כחברה תושבת ישראל על פי מבחן השליטה והניהול רק בשל עלייתו ארצה, ועל באופן זמני לא תכללנה הכנסות החברה שנצמחו מחוץ לישראל ברשת המס בישראל.

ההקלה מאפשרת, אפוא, להמשיך ולהפיק הכנסות חוץ שלא יתחייבו במס בישראל רק מהסיבה שהיחיד בחר לעלות או לשוב לישראל.

הטבות המס לתושב חוזר ותיק והוראת השעה

במסגרת הרפורמה אליבא דתיקון 168 לפקודה, יחיד שנחשב תושב חוץ במשך עשר שנים רצופות לפני ששב לישראל, מוגדר לצורך מס הכנסה כ"תושב חוזר ותיק", אשר מעמדו לעניין ההקלות שברפורמה זהה להקלות הניתנות לעולה חדש.

הוראת השעה ליישום התיקון קובעת כי יחיד ששב והיה לתושב ישראל בשנות המס 2007, 2008, או 2009 ייחשב כתושב חוזר ותיק וזאת גם אם היה תושב חוץ במשך חמש שנים רצופות בלבד (במקום עשר שנים).

הטבות המס לתושב חוזר "רגיל"

יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות לפחות. ואולם, לגבי יחידים שעזבו את ישראל עד ליום 31 בדצמבר 2008, תושב חוזר רגיל יהיה יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך שלוש שנים רצופות בלבד. הארכת התקופה לשש שנים של שהייה מחוץ לישראל לצורך זכאות להטבות, תחול על מי שחדל להיות תושב ישראל החל מיום 1 בינואר 2009. הטבות המס לתושב חוזר רגיל ניתנות לגבי נכסים שרכש בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל, כדלקמן:

 • הכנסות פסיביות הנובעות מאותם נכסים יהיו פטורות ממס במשך חמש שנים.
 • הכנסות מריבית ודיבידנד מ"ניירות ערך מוטבים" יהיו פטורות ממס במשך חמש שנים. "ניירות ערך מוטבים" הינם ניירות ערך הנסחרים בבורסה מחוץ לישראל שרכש התושב החוזר בתקופת שהותו מחוץ לישראל המנוהלים בחשבון נפרד. הפטור יינתן גם כאשר מבוצעים באותו חשבון פעולות קנייה ומכירה של ניירות ערך לאחר חזרתו ארצה של היחיד. פטור זה יחול רק על תושב חוזר רגיל ששב והיה לתושב ישראל החל מיום 1 בינואר 2007, ובלבד ששהה מחוץ לישראל במשך שש שנים רצופות לפחות.
 • רווחי הון ממכירת אותם נכסים יהיו פטורים ממס לתקופה של 10 שנים, אם הנכס אינו מקנה זכות לבעליו, במישרין או בעקיפין, לנכס שהיה מצוי בישראל.

שנת הסתגלות

עולה חדש או תושב חוזר ותיק, זכאים לתקופה של שנה לצורך הסתגלות והתאקלמות. באותה שנה, על פי הודעת היחיד, הוא לא ייחשב תושב ישראל לעניין פקודת מס הכנסה. על מנת להנות משנת הסתגלות, יש למלא טופס, ולהעבירו למשרד לקליטת העלייה בתוך 90 יום מיום ההגעה לישראל.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel