ביטוח אבטלה – המוסד לביטוח לאומי

ביטוח אבטלה – המוסד לביטוח לאומי 

 

במאמר קודם סקרנו את התנאים לביטוח אבטלה ולהפעלתו (זכאות לימי אבטלה) וכן את שיעורי דמי האבטלה.

במאמר זה נרחיב את היריעה ונסקור זכויות מיוחדות לאוכלוסיות ספציפיות בהקשר לדמי האבטלה.

חשוב לציין כי ההגדרות והתנאים אשר יובאו במסמך זה מנוסחים באופן כללי לצרכים אינפורמטיביים בלבד. טרם קבלת החלטה בהסתמך עליהם יש לפנות לייעוץ מקצועי המביא בחשבון את מכלול נתוני הפונה, ובשים לב להנחיות הספציפיות ולחריגים העשויים לחול עליו מכח החוק.

זכויות מיוחדות לעובדים בשכר נמוך

מובטל אשר מקיים את כל התנאים הבאים:

 • הוצעה לו עבודה על ידי שירות התעסוקה.
 • הוא עבד בעבודה זו 25 ימים לפחות, בשיעור משרה של 50%.
 • שכרו היה נמוך מדמי האבטלה המגיעים לו.
 • החל לעבוד בעבודה בשכר נמוך החל מ- 1 באוגוסט 2009 ואילך.

זכאי למענק בעבור כל חודש עבודה לפי ההפרש שבין דמי האבטלה שהיו מגיעים לו לולא עבד בעבודה בשכר נמוך, ובין מחצית שכרו בעבודה בשכר נמוך.

את המענק אפשר לקבל במשך 4 חודשים לכל היותר (100 ימים). התקופה לקבלת המענק לא תעלה על התקופה המרבית לקבלת דמי אבטלה אשר המובטל זכאי לה.

שמירת הזכות לדמי אבטלה למובטל שפתח עסק עצמאי

מובטל אשר מקיים את כל התנאים הבאים:

 • צבר כשכיר תקופת עבודה המזכה אותו בדמי אבטלה.
 • פתח עסק עצמאי החל ב- 1 באוגוסט 2009 ואילך.

זכותו לדמי אבטלה תשמר, אם העסק שפתח כשל ונסגר בתוך 24 חודשים.

דמי אבטלה למשתתף בהכשרה מקצועית

למובטל שלומד בהכשרה מקצועית ישולמו דמי אבטלה בסכום השווה ל-70% מדמי האבטלה המגיעים לו לולא למד בהכשרה מקצועית ובניכוי התשלומים הניתנים לו בהכשרה המקצועית. עם זאת, על פי תיקון לחוק שנכנס לתוקף ב- 1 בינואר 2009 נקבעו סוגי הכשרות מקצועיות שבהם ישולמו דמי אבטלה בשיעור מלא:

 • ריתוך לסוגיו ומסגרות.
 • עיבוד שבבי ממוחשב לסוגיו.
 • מבלטנות.
 • מקצועות שלד, בנייה טובה ובנייה מתועשת.
 • הפעלת מכונות ובניית כלים ותבניות – התמחויות במתכת או בפלסטיקה.
 • טקסטיל – הפעלת מכונות אריגה, צביעה, אשפרה.
 • בישול אתני.
 • אוטוטרוניקה, מכונאות, חשמלאות והפעלת ציוד מכני הנדסי.
 • מיכון חקלאי, ניהול עבודה בחקלאות.
 • סייעות מאומנות.
 • עובדי ייצור באלקטרוניקה.

מספר ימי האבטלה לזכאי לדמי אבטלה המשתתף בהכשרה מקצועית לא יעלה על מספר ימי האבטלה המגיעים לו. יחד עם זאת, זכאי לדמי אבטלה המשתתף בהכשרה מקצועית והשכלתו פחותה מ-12 שנות לימוד, יהיה זכאי בזמן לימודיו לדמי אבטלה גם בעד התקופה שעולה על ימי האבטלה המרביים המגיעים לו, אך לא יותר מ- 138 ימים.

הענקת אבטלה לנער

נערים שגילם 15 עד 18 שנים, אינם מבוטחים בביטוח אבטלה אולם זכאים לדמי אבטלה במידה והם משתתפים בפרנסת הוריהם בשיעור של 20% או יותר, או במידה והם יתומים מאב ומאם.

דמי אבטלה לעובד בחופשה ללא תשלום

 • עובד שהוצא לחופשה ללא תשלום, שלא מרצונו, עשוי להיות זכאי לדמי אבטלה אם הוא עונה על תנאי הזכות לדמי אבטלה.
 • העובד יהיה זכאי לדמי אבטלה בתנאי שהוא נמצא בחופשה ללא תשלום 30 ימים לפחות, לאחר שניצל את ימי החופשה המגיעים לו בעבודה.
 • על העובד בחופשה ללא תשלום להמציא מכתב מהמעסיק שבו יצויין שהפסקת העבודה והיציאה לחופשה ללא תשלום היא ביוזמת המעסיק.
 • על העובד הנמצא בתקופת החופשה ללא תשלום להתייצב בלשכת שירות התעסוקה.
 • הימים שבעבורם שולמו דמי האבטלה בתקופת החופשה ללא תשלום יימנו במנייין ימי האבטלה המירביים שלהם העובד זכאי.
 • בתקופת החופשה ללא תשלום אין המעסיק יכול לזמן את העובד לעבודה כלשהי במפעל, גם אם מדובר בימים בודדים. חזרה לעבודה, ולו גם לימים ספורים, תשלול את דמי האבטלה לכל החודש.
 • אין זכאות לדמי אבטלה למורה בשנת שבתון (שנת השתלמות(.

דמי אבטלה למתמחים בעריכת דין ובראיית חשבון

עורכי דין ורואי חשבון שסיימו התמחות ונרשמו למבחן הסמכה שחל ביום 1.6.2010 ואילך, לא יהיו זכאים לדמי אבטלה בתקופה של 2 חודשים שקדמו למועד הבחינה.

דמי אבטלה למקבל קצבאות נוספות בביטוח הלאומי

מובטל המקבל אחד מן התשלומים הבאים, לא יהיה זכאי בעד אותו הזמן לדמי אבטלה:

 • דמי פגיעה עקב תאונה בעבודה.
 • דמי לידה.
 • תגמולים למשרתים במילואים (תגמול המילואים למובטל יהיה לפחות בשיעור דמי האבטלה, שהיה מגיע לו אלמלא יצא למילואים. על המובטל לדווח ללשכת שירות התעסוקה על שירותו במילואים, כדי שלא יירשמו לו בטעות, ימי אבטלה בזמן השירות במילואים).
 • דמי חופשה, המשולמים לפי חוק חופשה שנתית או לפי הסכם קיבוצי או לפי חוזה עבודה.
 • כל תשלום אחר, שנועד לפצות על הפסד שכר, כפי שקבע שר הרווחה.
 • מובטלת, שזכאית גם לדמי אבטלה וגם לקצבת זקנה בעד אותו הזמן, תקבל את הקצבה הגבוהה מבין השתיים (החישוב ייעשה מדי חודש בחודשו).
 • גמלה לשמירת הריון.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel