ביטוח אבטלה – המוסד לביטוח לאומי


ביטוח אבטלה – המוסד לביטוח לאומי 

מאמר ראשון בסדרה

המוסד לביטוח לאומי מעניק בהתקיים תנאים מסויימים דמי אבטלה למבוטחיו. ככלל, המדובר בתשלומים המשתלמים לאדם שהנו מובטל שלא מרצונו, כאמצעי מחייה עד לקליטה מחודשת בשוק העבודה. במסמך להלן נסקור את התנאים לביטוח אבטלה ולהפעלתו (זכאות לימי אבטלה) וכן את שיעורי דמי האבטלה.

חשוב לציין כי ההגדרות והתנאים אשר יובאו במסמך זה מנוסחים באופן כללי לצרכים אינפורמטיביים בלבד. טרם קבלת החלטה בהסתמך עליהם יש לפנות לייעוץ מקצועי המביא בחשבון מכלול נתוני הפונה, ובשים לב להנחיות הספציפיות ולחריגים העשויים לחול עליו מכח החוק.

התנאים לביטוח אבטלה

ברשת הנכללים בביטוח אבטלה נכלל כל אדם העומד ב- 3 קריטריונים:

  • הוא תושב ישראל או תושב ארעי שבידו אשרה או רישיון לישיבת ארעי.
  • הוא בן 18 שנים לפחות, אך גילו נמוך מהגיל המרבי לעניין קבלת דמי אבטלה (*).
  • הוא עובד שכיר שמעסיקו חייב בתשלום דמי ביטוח בעבורו.

(*) להלן יובא הגיל המרבי לקבלת דמי אבטלה בהתאם לתאריך הלידה:

תאריך הלידה

הגיל המרבי

לעניין קבלת דמי אבטלה

מתאריך

עד תאריך

-

6/1939

65

7/1939

8/1939

65 ו-4 חודשים

9/1939

4/1940

65 ו-8 חודשים

5/1940

12/1940

66

1/1941

8/1941

66 ו-4 חודשים

9/1941

4/1942

66 ו-8 חודשים

5/1942

-

67

תנאי הזכאות לדמי אבטלה

שלושה תנאים יוצרים זכאותך לתשלום דמי אבטלה:

  • מלאו לך 20 שנים ועדיין לא הגעת לגיל המרבי לקבלת דמי אבטלה (ראה לעיל).
  • השלמת תקופת אכשרה קודם לאבטלתך.
  • אתה מובטל.

 

שיעור דמי האבטלה

שיעור דמי האבטלה מחושב באחוזים מהשכר היומי הממוצע, לאחר השוואתו לשכר היומי הבסיסי לחישוב קצבאות העומד על 351 ש"ח (החל מיום 1 בינואר 2019) בהתאם לטבלה שלהלן:

השכר היומי הממוצע

דמי אבטלה

למי שמלאו לו 28 שנים

דמי אבטלה 

למי שעדיין לא מלאו לו 28 שנים

מחלק השכר שעד מחצית הסכום היומי הבסיסי לחישוב הקצבאות

80%

60%

מחלק השכר הגבוה ממחצית הסכום היומי הבסיסי לחישוב הקצבאות עד ל-3/4 מן הסכום היומי הבסיסי

50%

40%

מחלק השכר הגבוה מ-3/4 מן הסכום היומי הבסיסי לחישוב הקצבאות עד למלוא הסכום היומי הבסיסי

45%

35%

מחלק השכר הגבוה מן הסכום היומי הבסיסי לחישוב הקצבאות עד ל-5 פעמים הסכום היומי הבסיסי

30%

25%

יש לציין כי דמי האבטלה כפופים לתקרה כדלקמן:

  1. ב-125 הימים הראשונים: השכר היומי הממוצע במשק (410.92 ש"ח החל ב- 1 בינואר 2019).
  2. מיום התשלום ה-126 ואילך: שני שלישים מהשכר הממוצע במשק (273.95 ש"ח החל ב- 1 בינואר 2019).

תקופת הזכאות המירבית לדמי אבטלה

קבוצת גיל

מספר תלויים (בן זוג תלוי, בת זוג תלויה,ילדים)

0 – 2

3 ויותר

עד גיל 25

50 ימים

138 ימים

מגיל 25 - 28

67 ימים

138 ימים

מגיל 28 – 35

100 ימים

138 ימים

מגיל 35 – 45

138 ימים

175 ימים

מגיל 45 שנים ומעלה

175 ימים

חייל משוחרר וכן מי שסיימה תקופת התנדבות בשירות לאומי - ישולמו להם דמי אבטלה בשנה הראשונה לשחרורם משירות סדיר לתקופה של 70 ימים לכל היותר.

מספר ימי הזכאות לדמי אבטלה בחודש

דמי אבטלה הם קצבה יומית אשר תשלומה מותנה בהתייצבות של המובטל בלשכת שירות התעסוקה בימים ובשעות  שנקבעו לו. מספר הימים שבעדם משולמים דמי האבטלה עשוי להשתנות מחודש לחודש בהתאם למספר ימי העבודה האפשריים שחלו בכל חודש, והם אינם כוללים ימי שבת וחג. מובטל שהתייצב כנדרש במהלך החודש, יקבל תשלום בעבור ימי העבודה האפשריים של אותו החודש. עם זאת, מספר ימי האבטלה לתשלום עשוי להיות מופחת.

עבור 5 ימי האבטלה הראשונים מכל תקופה של 4 חודשים רצופים, לא ישולמו דמי אבטלה. עם זאת, זכאותך למספר הימים המרביים המגיעים לך אינה נפגעת.

ימי אבל וכן 30 ימי מחלה, שאירעו בתקופת האבטלה, ישולמו בעדם דמי אבטלה על פי המתווה לקמן:

בעבור 2 ימי המחלה הראשונים לא ישולמו דמי אבטלה, אלא אם כן נמשכה תקופת המחלה 12 ימים רצופים לכל הפחות. על המובטל להציג לפקיד ההשמה של לשכת שירות התעסוקה אישור על מחלתו ממוסד רפואי מוסמך. המשתתף בהכשרה מקצועית ימציא את אישור המחלה למרכז ההכשרה שבו הוא לומד.

 בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel