ביקורת עסקאות עם צדדים קשורים

ביקורת עסקאות עם צדדים קשורים

עסקאות רבות עם צדדים קשורים מבוצעות במהלך העסקים הרגיל של ישות. במקרים כאלו, אותן עסקאות עשויות לשאת סיכון בדבר אי נאותות הנתונים בדוחות, אשר איננו גבוה מהותית מעסקאות דומות המבוצעות עם צדדים שאינם קשורים.

יחד עם זאת, המסגרת שבתחומיה מתקיימים יחסים ועסקאות בין צדדים קשורים עשויה, במקרים מסויימים, להוביל להגדלת הסיכון לטעות או הטעייה מהותית בדוחות הכספיים בהשוואה לעסקאות עם צדדים שאינם קשורים. דוגמאות למקרים כאלו יובאו להלן:

  1. צדדים קשורים עשויים לפעול בדרך של מגוון צורות התקשרות ומבני עסקאות, מה שמוביל לעלייה תואמת במורכבות העסקאות הרלווונטיות.
  2. מערכות מידע עשויות שלא להיות יעילות בזיהוי ובסיכום עסקאות ויתרות בין ישות לבין צדדים הקשורים אליה.
  3. עסקאות בין צדדים קשורים עשויות שלא להיות בנויות בהתאם לתנאי שוק ומחירי שוק, בשל קיומה של השפעה מיוחדת של צד אחד לעסקה על משנהו.

אחריות המבקר

אחריות המבקר בהקשר לביקורת עסקאות עם צדדים קשורים עשויה להיות אפוא מוגברת. משום שצדדים קשורים אינם בלתי תלויים זה בזה, תקני דיווח כספי וכללי דיווח כספי משתמשים בכללי דיווח והצגה ייחודיים להצגת עסקאות בין צדדים קשורים והיתרות ביניהם, על מנת לאפשר לציבור המשתמשים בדוחות הכספיים להבין את טבען הכלכלי של העסקאות הבינחברתיות ואת ההשפעה הפוטנציאלית שלהן על הדוחות הכספיים. בהתקיים דרישות דיווח כאמור באחריות המבקר לנקוט בהליכי ביקורת על מנת לזהות, להעריך ולהגיב לסיכונים להצגה מוטעית מהותית הנובעים מטעויות והטעיות של הישות בנושאי ההצגה והגילוי בדבר צדדים קשורים.

גם כאשר תקני הדיווח או מסגרת הדיווח הרלוונטית אינם מטילים חובות דיווח מיוחדות על עסקאות עם צדדים קשורים, המבקר צריך להשיג הבנה של הצד הקשור לישות המדווחת ועסקאות המבוצעות עמה באופן מספק על מנת להסיק בדבר האופן שבו עסקאות אלו משפיעות על דוחותיה הכספיים של הישות, במובן זה שהן מוצגות באופן נאות ואינן מטעות את קורא הדוחות.

בנוסף, הבנת מערכת היחסים עם הצד הקשור לישות והעסקאות המבוצעות עמה רלוונטיות להערכת המבקר בדבר הסיכון למעילות והונאות, משום שהונאות ניתנות לביצוע ביתר קלות עם ודרך התקשרויות עם צדדים קשורים.

מעצם הגדרת הביקורת ומאפייני תהליך הביקורת נובע כי קיים סיכון מסויים שלא תתגלה טעות מהותית המוטמעת בדוחות הכספיים, גם כאשר המבקר ביצע את תפקידו כהלכה. בהקשר לצדדים קשורים, ההשפעה הפוטנציאלית של המגבלות הטבועות במבקר ובהליך הביקורת בבואו לגלות טעויות מהותיות בדוחות הוא גבוה יותר, בין היתר בשל העובדה שההנהלה עשויה שלא להיות מודעת לקיומן של כל מערכות היחסים עם הצדדים הקשורים והעסקאות עמם, במיוחד במקרים שבהן מערכות הדיווח וכללי הדיווח אינם דורשים גילוי עסקאות עם צדדים אלו. לצד זאת ובנוסף, צדדים קשורים ומערכות היחסים עמם עשויים ליצור פתח קל יותר לשימוש בדרך של מניפולציה על נתוני הדוחות.

לפיכך, תכנון וביצוע תהליך הביקורת בספקנות מקצועית חשוב במיוחד בהקשר לעסקאות עם צדדים קשורי. הדרישות בתקן הביקורת הבינלאומי בנושא ובמקבילתו הישראלית נועדו לסייע למבקר בבואו להעריך את הסיכון להצגה מוטעית מהותית בדוחות הכפסיפיים המקושרת לעסקאות עם צדדים קשורים, ובבניית נהלי ביקורת למתן מענה לסיכונים אלו.

לקריאה נוספת

  1. International Standard of Accounting (ISA) 550: Related Parties.
  2. תקן ביקורת 52 של לשכת רואי החשבון בישראל בדבר נהלי ביקורת לגבי עסקאות עם צדדים קשורים.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel