בעל שליטה בחברה

בעל שליטה בחברה – הגדרה 

הרעיון הניצב מאחורי המונח "בעל שליטה" בחברה ברור, לכאורה, ברמה האינטואיטיבית: מדובר באדם אשר שולט בחברה ואשר לו היכולת לנתב את פעילותה. יחד עם זאת, מתברר כי הקריטריונים להגדרת בעל שליטה בחברה משתנים כתלות בהתאם לתחום הרלוונטי במסגרתו מבוצעת בחינת ההגדרה. להלן נעמוד על הגדרות המונח על פי התקינה והחקיקה הרלוונטית:

בעל שליטה – הגדרה חשבונאית (Israeli GAAP)

על פי גילוי דעת 57 של לשכת רואי החשבון בישראל, "שליטה" מוגדרת כיכולת לקבוע את המדיניות הכספית והתפעולית של תאגיד כדי להפיק הטבות ממשאביו ומפעילויותיו. עוד קובע התקן כי השליטה נחשבת כמתקיימת כאשר החברה האם מחזיקה, במישרין או בעקיפין, מניות המקנות יותר ממחצית זכויות ההצבעה בחברה הבת והזכויות למינוי מרבית חברי הדירקטוריון שלה, אלא אם כן קיימות נסיבות המונעות בעליל מהחברה האם יישום השליטה בפועל. התקן מפרט גם מספר מקרים נוספים בהם תתקיים שליטה גם בהיעדר תנאי פורמלי זה, אך אין בכך לגרוע מעוצמתו הקיצונית של הכלל: כדי שתתקיים שליטה, נדרש כי השולט יהא מסוגל לקבוע את המדיניות של התאגיד, קרי יהא בעל השפעה של ממש במובנה הרחב.

גם בתקן 23 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות העוסק בעסקאות בין ישות לבין בעל שליטה בה, מוגדרת "שליטה" באופן זהה, קרי ב"וורסיה החזקה" של המינוח.

בעל שליטה – הגדרה על פי חוק ני"ע

בחוק ני"ע מוגדרת "שליטה" כיכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד. החוק קובע כי חזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד, כמפורט להלן:

 (1) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;

 (2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.

הגדרה זו, אפוא, היא קרובה במהות להגדרה החשבונאית על פי תקני החשבונאות הישראליים. אלא שיש לזכור כי חברות הכפופות לחוק ני"ע בדרך כלל מחויבות לערוך דוחותיהן הכספיים לפי תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS) ולא על פי התקינה הישראלית. נשים אפוא פעמינו להגדרת בעל שליטה על פי התקינה הבינלאומית בחשבונאות.

בעל שליטה – הגדרה על פי תקני החשבונאות הבינלאומיים (IFRS)

ההגדרה הלשונית של בעל שליטה בתקן החשבונאות הבינלאומי IFRS 3 זהה להגדרה הרלוונטית בתקן החשבונאות הישראלי. ואולם, בגוף התקן נקבע כי שליטה מושגת או ניתנת להשגה גם בדרך של החזקת זכויות פוטנציאליות לרכישת מניות הישות. באופן כזה, ניתן לשלוט בישות באמצעות החזקת כתבי אופציה שלה, למשל, גם אם כרגע שיעור המניות וזכויות ההצבעה במוחזקת הן קטנות. ההנחה היא ש"אפשרות לשלוט" באמצעות הפעלתה של זכות קיימת כמוה כשליטה.

 

בעל שליטה – הגדרה לצורך מס הכנסה וביטוח לאומי

בעל שליטה בחברה לפי סעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה :

"בעל שליטה" – מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו באחת מהדברים הבאים:

(א)     ב-10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב-10% לפחות מכוח- ההצבעה;

(ב)     בזכות להחזיק ב-10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב-10% לפחות מכוח- ההצבעה או בזכות לרכשם;

(ג)      בזכות לקבל 10% לפחות מהרווחים;

(ד)     בזכות למנות מנהל;

"קרובו" – כמשמעותו בסעיף 76(ד);

(1)     אדם וקרובו; "קרוב", לענין זה – בן- זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן- הזוג, ובן- זוגו של כל אחד מאלה;

(2)     אדם ובא כוחו;

 (3)     שותפים בשותפות.

 "חבר" – בעל שליטה שיש לו לבדו או יחד עם בן- זוגו, או שיש לבן- זוגו, במישרין או בעקיפין, לפחות 5% מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה או מהזכות להחזיק או לרכוש כל אחד מאלה או מהזכות לקבל רווחים; ובלבד שלא יובאו בחשבון לענין זה זכויותיו של בן- זוג שנרכשו לפני הנישואין או שנתקבלו בירושה;

 בעל מניות מהותי לפי סעיף 88 לפקודת מס הכנסה :

"אמצעי שליטה", בחבר-בני-אדם – כל אחת מאלה:

(1)     הזכות לרווחים;

(2)     הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי בחברה, או בעלי תפקידים דומים בחבר-בני-אדם אחר;

(3)     זכות הצבעה באסיפה כללית בחברה, או בגוף מקביל לה בחבר-בני-אדם אחר;

(4)     הזכות לחלק ביתרת הנכסים לאחר סילוק החובות בעת פירוק;

(5)     הזכות להורות למי שלו זכות מן הזכויות האמורות בפסקאות (1) עד (4) על הדרך להפעלת זכותו;

והכל, בין שהיא מכוח מניות, זכויות למניות או זכויות אחרות, ובין בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות הסכמי הצבעה או נאמנות;

"בעל מניות מהותי" – מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר-בני-אדם;

"יחד עם אחר" – יחד עם קרובו, וכן יחד עם מי שאינו קרובו ויש ביניהם שיתוף פעולה דרך קבע על פי הסכם בענינים מהותיים של חבר-בני-האדם, במישרין או בעקיפין;

 בפקודת מס הכנסה המונח "בעל שליטה" הוא רחב הרבה יותר: בעל שליטה על פי הפקודה הוא מי שמחזיק או זכאי לרכוש לפחות 10% מהון המניות (או כוח ההצבעה, או מחזיק בזכות שוות ערך לקבלת נכסים בפירוק) או שהנו בעל זכות למנות מנהל בחברה. ההחזקה יכול שתיעשה לבד או יחד עם קרוב, במישרין או בעקיפין. נשים לב: לא רק ששיעור ההחזקה הנדרש קטן יותר, אלא שבנוסף מספיק להחזיק בזכות לרכוש את הזכויות כאמור על מנת להפוך ל"בעל שליטה" לצורך מס. חוק הביטוח הלאומי, מצידו, מפנה להגדרת בעל שליטה שבפקודת מס הכנסה.

משרד רואה חשבון גיתית קפלן ישמח לענות על שאלות נוספות בנושא: בעל שליטה בחברה

צור קשר בטלפון 09-7684488 לטובת קביעת פגישת יעוץ בנושא

מאמרים שעשויים לעניין אותך

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel