ביטוח הלאומי – הגדרת עובד עצמאי

ביטוח הלאומי – הגדרת עובד עצמאי

לעמידה בהגדרת "עובד עצמאי" על פי חוק הביטוח הלאומי השלכה על חובת התשלום והזכאות לקצבאות בידי המבוטח. בהסתמך על חוק הביטוח הלאומי, עובד עצמאי הוא כזה שמקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:

  1. עוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע לפחות.
  2. מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% מהשכר הממוצע במשק (*).
  3. מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% מהשכר הממוצע במשק (**).

(*) השכר החודשי הממוצע במשק נכון לשנת 2022 הנו 10,551 ש"ח. לפיכך, ייחשב כעובד עצמאי אדם שהיקף הכנסתו החודשית במסגרת עיסוקו כעצמאי היא לפחות 5,276 ש"ח, וזאת ללא כל קשר להיקף השעות שמשקיע העצמאי בעיסוקו.

(**) לחילופין, ייחשב עמית כעובד עצמאי במידה והכנסתו החודשית הממוצעת מעיסוקו כעצמאי היא לפחות 1,583 ש"ח, ובלבד שהוא עוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע.

 עוסק עצמאי אשר אינו עונה על אחד מהתנאים הנ"ל הינו "עצמאי שאינו עונה להגדרה". לעניין חובת התשלום והזכאות לקצבאות ייחשב העצמאי הנ"ל כבעל הכנסה שלא מעבודה, וישלם שיעורי ביטוח לאומי ומס בריאות מופחתים על הכנסתו.

שיעור דמי הביטוח לעובד עצמאי

עצמאי שמלאו לו 18 שנה ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה ישלם:

  1. מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (6,331 ש"ח נכון ליום 1 בינואר 2022) ישלם 2.87% דמי ביטוח לאומי ו- 3.1% דמי ביטוח בריאות, סך הכל 5.97% .
  2. מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד למקסימום ההכנסה החייבת בדמי ביטוח (45,075 ש"ח נכון ליום 1 בינואר 2022) ישלם 12.83% דמי ביטוח לאומי ו- 5% דמי ביטוח בריאות, סך הכל 17.83%.
  3. אם לא הגיע העובד להכנסה השווה ל-25% מהשכר הממוצע במשק (2,638 ש"ח נכון ליום 1 בינואר 2022), ישלם העובד דמי ביטוח כאילו הייתה הכנסתו בסכום זה ("הסכום המינימלי"). חבות דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות בגין הכנסה כזו מסתכמת לסך של  179 ש"ח (נכון ליום 1 בינואר 2022).

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel