הוצאות נדחות במיזמי אינטרנט – לא לצורך מע"מ!


הוצאות נדחות במיזמי אינטרנט – לא לצורך מע"מ!

אחד מהעקרונות הבסיסיים בהתרת הוצאות לניכוי לצורך מס הוא עיקרון ההקבלה. עלות שנתהוותה למיזם בדרכו להפיק הכנסה, טרם הפקת הכנסה זו, איננה מותרת כהוצאה לצורך מס, אלא נדחית לתקופות הבאות. בתקופה אשר בה תצמח ההכנסה, תוכר ההוצאה במלואה, ותופחת מההכנסה החייבת המהווה את הבסיס לחישוב המסים על ההכנסה.

לשם ההמחשה, אם למיזם סטארט אפ שהוקם בשנת 2009 נתהוו בשנה זו עלויות שכר, שיווק, הנהלה ונלוות בסך של 500,000 ש"ח, והחברה טרם החלה להפיק הכנסות מפעילות המיזם – לא תוכר כל הוצאה בדוחותיו הכספיים של המיזם. ואולם, מספיק כי תיווצרנה הכנסות בהיקף נמוך בשנת 2010, למשל, על מנת להתיר את מלוא כובד ההוצאה של חצי מיליון השקלים בשנה זו.

טעות נפוצה היא לבלבל בין טענה נכונה זו לבין קביעת מועד התרת תשומת המע"מ כמותרת בניכוי בגין ההוצאה:

המע"מ שמשלם עוסק מורשה בשל טובין ושירותים שנרכשו לצרכי עסקו (ובכפוף לסייגים מסוימים) מכונה בשם מע"מ תשומות והוא מוחזר לעוסק מידיהן של רשויות המס לאחר הגשת דוח מע"מ. למרות שכדי לשלם פחות מס הכנסה נדרשת התרת הוצאה שמחייבת פעילות עסקית שמניבה הכנסה (אחרת ההוצאה תדחה – ראו פסקאות קודמות), הרי שכדי לקבל החזר מע"מ בגין מע"מ תשומות אין כל צורך בהקבלה כזו: ברגע שנתהוותה לחברה עלות בגין רכישת מוצר או שירות לצרכי המיזם ואשר נתקבלה חשבונית מס בגינו, היא זכאית להחזר מע"מ התשומות ששילמה בעד הרכישה, ללא צורך בהתקיימותם של קריטריונים נוספים.

נושא זה הנו חשוב במיוחד, משום שאי דרישת החזר בגין מע"מ התשומות בתקופה העולה על חצי שנה ממועד הדיווח הנכון בגינו איננה אפשרית – והיא הלכה למעשה מבטלת את זכאות הנישום להחזר.

לאינפורמציה נוספת ניתן לפנות למשרדנו, 09-7684488

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel