הוראות ניהול ספרים לבעלי בית ספר לנהיגה

הוראות ניהול ספרים לבעלי בית ספר לנהיגה

הגדרות

1.    בתוספת זו -

      "בעל בית ספר לנהיגה" – לרבות מורה לנהיגה.(3)

      "אופנוע" – לרבות קטנוע ואופניים עם מנוע עזר.

חובת ניהול מערכת חשבונות

2.    (א)   בעל בית ספר לנהיגה שיש לו הכנסה מהפעלת 5 כלי רכב ללימוד נהיגה או יותר, בין שהפעלת כלי הרכב נעשית על ידו ובין שהיא נעשית בידי אחרים, חייב לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות:

(1)    ספר קופה;

(2)    שוברי קבלה;

(3)    חשבוניות (6);

(4)    ספר הרכב, כמפורט בסעיף 3, לגבי כל כלי רכב המשמש ללימוד נהיגה;

(5)    יומן הזמנות, כמפורט בסעיף 4;

(6)    ספר התלמידים, כמפורט בסעיף 5.

(ב)   בעל בית ספר לנהיגה שיש לו הכנסה מהפעלת 4 כלי רכב ללימוד נהיגה או פחות, בין שהפעלת כלי הרכב נעשית על ידו ובין שהיא נעשית על ידי אחרים, חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות -

(1)    ספר תקבולים ותשלומים;

(2)    שוברי קבלה;

(3)    חשבוניות;(6)

(4)    ספר הרכב, כמפורט בסעיף 3 לגבי כל כלי רכב המשמש ללימוד נהיגה;

(5)    יומן ההזמנות, כמפורט בסעיף 4;

(6)    ספר התלמידים, כמפורט בסעיף 5;

(7)    רשימת יתרות החייבים והזכאים לסוף שנת המס;

(8)    תיק תעוד חוץ.

(ג)    לענין סעיף זה, כל 3 אופנועים ללימוד נהיגה ייחשבו רכב ללימוד נהיגה אחד, ובלבד שאם מספר כלי הרכב המתקבל כתוצאה מחישוב זה אינו מספר שלם, הוא יעוגל למספר השלם הקרוב שמעליו.

ספר הרכב

3.    (א)   ספר הרכב יהיה ספר כרוך, אשר לכל יום מיועד בו עמוד המחולק לשורות לפי זמני השיעורים; הרישום בו ינוהל בידי מורה הנהיגה של אותו כלי רכב.

(ב)   בתחילת היום יירשמו -

(1)    התאריך;

(2)    קריאת מד הקילומטרים.

(ג)    עם תחילת כל שיעור יירשמו -

(1)    שם התלמיד;

(2)    השעה שבה הוחל השיעור;

(3)    שם המורה.

(ד)   בספר הרכב תירשם כל קניית דלק לאותו רכב בציון כמות הדלק, זולת אם נשמר התעוד לאותה קניה הכולל גם את המספר הרשום של הרכב.

יומן הזמנות

4.    (א)   יומן ההזמנות יהיה ספר כרוך, כשלכל רכב מיועדים טורים נפרדים ולכל יום מיועד עמוד, המחולק לפי זמני השיעורים.

(ב)   הזמנת שיעור תירשם בדיו בצד השעה שנקבעה בטור הרכב המתאים, בציון שם התלמיד; אם בוטלה ההזמנה יועבר קו על שם התלמיד שביטל את ההזמנה ולצידו יירשם שם התלמיד האחר המזמין שיעור במקומו.

ספר התלמידים

5.    ספר התלמידים יהיה ספר כרוך או כרטסת שלגביה מנוהל אינדקס בספר כרוך, שבו דף נפרד לכל תלמיד ויירשמו בו בדיו הפרטים הבאים:

(1)    עם תחילת ההוראה:

(א)   שם התלמיד ומענו;

(ב)   מספר תעודת הזהות של התלמיד;

(ג)    מועד התחלת הלימודים;

(ד)   סוג הרכב;

(ה)   התעריף שנקבע.

(2)    לגבי כל שיעור:

(א)   התאריך;

(ב)   משך השיעור;

(ג)    מספר הרכב;

(ד)   שם המדריך.

(3)    לגבי כל תקבול:

(א)   התאריך;

(ב)   הסכום שנתקבל מהתלמיד;

(ג)    מספר שובר הקבלה.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel