הוראות ניהול ספרים לבעלי תחנות דלק

הוראות ניהול ספרים לבעלי תחנות דלק

הגדרות

1.    בתוספת זו -

      "בעל תחנת דלק" – מי שמוכר דלק רק באמצעות משאבת דלק המחוברת למערכת חשבונות ממוחשבת.(21)

"נותן שירותי סיכה או רחיצה" – מי שעוסק בשירות סיכה או רחיצה בלבד.(21)

חובת ניהול מערכת חשבונות

2.

(א)   בעל תחנת דלק העוסק במכירת דלק ובמתן שירותי סיכה או רחיצה, או בעל תחנת דלק העוסק במכירת דלק בלבד, חייב לנהל מערכת חשבונות ממוחשבת(21) לפי שיטת החשבונאות הכפולה, באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות -

(1)    ספר קופה;

(2)    ספר כניסת טובין; לגבי קניות דלק ושמנים ישמשו כספר כניסת טובין החשבונות התקופתיים של חברות הדלק המפרטים כל משלוח דלק ושמנים בנפרד במשך התקופה;

(3)    דו"ח יומי על מכירות דלק כמפורט בסעיף 3;

(4)    שוברי סיכה או רחיצה כמפורט בסעיף 4;

(5)    שוברי קבלה לגבי תקבולים בשל פרעון חוב בשל מכר או שירות;

(6)    נמחקה;(21)

(7)    רשימת המלאי לסוף שנת המס;

(8)     חשבונית שבה יירשמו בנפרד ממכירת דלק, מכירה של מוצרי מזון, אבזרי רכב, שמנים או מוצרים אחרים, שבוצעה בשטח תחנת הדלק.(21)

(ב)   בטל. (21)

(ג)    נותן שירותי סיכה או רחיצה(21) חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות:

(1)    ספר תקבולים ותשלומים;

(2)    ספר כניסת טובין;

(3)    שוברי סיכה או רחיצה כמפורט בסעיף 4;

(4)    רישום או סימול המאפשר איתור התקבולים בשל מכירות בהקפה ואיתור התשלומים בשל קניות בהקפה;

(5)    רשימת היתרות של לקוחות וספקים לסוף שנת המס;

(6)    רשימת המלאי לסוף שנת המס;

(7)    תיק תעוד חוץ.

דו"ח יומי על מכירות דלק

3.    (א)   בעל תחנת דלק יערוך לכל יום או לכל משמרת דו"ח יומי על מכירות דלק, אשר יכלול לפחות -

(1)    שמו, מענו ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות;

(2)    התאריך;

(3)    לגבי כל משאבת דלק בנפרד -

(א)   סוג הדלק;

(ב)   מצב מונה הדלק בתחילת היום או המשמרת;

(ג)    מצב מונה הדלק בסוף היום או המשמרת;

(ד)   כמות הדלק שנמכר וסכום המכירה;

(4)    פירוט וכמות הדלק שנמכר לא דרך משאבות וסכום המכירה;

(5)    פירוט וכמות השמנים שנמכרו במשך היום, פרט לשמנים שנצרכו לסיכה וסכום המכירות;

(6)    נמחקה; (21)

(7)    נמחקה.(21)

(ב)   בטל.(21)

שובר סיכה או רחיצה

4.    (א)  שובר סיכה או רחיצה ייערך לכל סיכה או רחיצה של מכוניות ויכלול לפחות -

(1)    שם בעל תחנת הדלק או נותן שירותי סיכה או רחיצה, לפי הענין,(21) מענו, מספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות;

(2)    התאריך;

(3)    שם הלקוח ומענו או מספר הרשום של המכונית. היה מענו של הלקוח ידוע לנישום, אין חובה לציינו;

(4)    פירוט העבודה שבוצעה;

(5)    פירוט השמנים שנצרכו;

(6)    פירוט החלפים שסופקו;

(7)    הסכום לתשלום;

(8)    פרטים מזהים של שטר או שיק, אם נתקבל: מספר השטר או השיק, שם הבנק וסניפו, זמן הפירעון או כיוצא באלה. (21)

(ב)   שוברי סיכה או רחיצה יוכנסו לשימוש בספר כרוך.

(ב1)   עותק אחד משובר סיכה או רחיצה יימסר למשלם.(21)

(ג)    שוברי סיכה או רחיצה ירוכזו בסוף היום או למחרת בבוקר ברשימה מרכזת, תוך ציון הסכומים שנתקבלו במזומן והסכומים שנזקפו לחובת הלקוח.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel