הוראות ניהול ספרים לחקלאים

הוראות ניהול ספרים לחקלאים

הגדרות

1. בתוספת זו -

"חקלאות" – לרבות הפעלה, השכרה או החכרה של מכונות, כלים או ציוד חקלאיים;

"חקלאי" – נישום בעל הכנסה מחקלאות;

"משווק" – משווק מורשה על פי דין לשיווק תוצרת חקלאית;

"תוצרת חקלאית" – פירות וירקות, בקר, צאן, עופות, חלב, ביצים, דבש, דגים, סלק-סוכר, אגוזי אדמה, כותנה, טבק, דגנים כמשמעותם בפרק 10 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התש"ן-1989, צמחי נוי כהגדרתם בחוק המועצה לצמחי נוי (ייצור ושיווק), התשל"ו-1976, וכן זרעים של גידולים כאמור;

"יבול בשדה" – יבול בשדה או במטע שטרם נקטף או נאסף;

"גידול בשדה" -גידול שטרם הניב יבול;

"תיק תעוד חוץ" – תיק שבו יישמר תעוד החוץ לפי סדר קבלתו.

חובת ניהול מערכת חשבונות
2.
(א) חקלאי שמחזורו בחקלאות עולה על 5,100,000 שקלים חדשים חייב לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, באחת השיטות הנהוגות, המתאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות -
(1) ספר תקבולים ותשלומים;
(2) ספר המשק, כמפורט בסעיף 3;
(3) ספר מכונות, כלים וציוד חקלאיים, כמפורט בסעיף 6;
(4) שוברי קבלה;
(5) תעודות משלוח; תעודת משלוח כמשמעותה בכללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (הסדר לשיווק ולהובלה של פירות), תשל"ה-1975, ובכללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (רישום ירקות והובלתם), תשכ"ז-1967, שנמסרה לחקלאי ונערכה על ידו בהתאם לכללים האמורים, תיראה כתעודת משלוח שנערכה על פי סעיף 8 להוראות אלה;
(6) חשבוניות, פרט למקרים שהחשבונית נערכת בידי המשווק והעתק ממנה נשאר אצל הנישום;
(7) רשימת המלאי לסוף שנת המס, לרבות -
(א) מלאי חמרים;
(ב) מלאי תוצרת חקלאית;
(ג) יבולים בשדה ובמטע בציון הכמות והערך של כל יבול ויבול;
(ד) גידולים בשדה בציון גודל השטח וסכום ההוצאות שהוצאו על כל גידול עד סוף שנת המס;
(ה) בעלי חיים, לפי סוגים וקבוצות גיל, בציון מספר הראשים וערכם.

(ב) חקלאי שמחזורו בחקלאות עולה על 1,400,000 שקלים חדשים אך אינו עולה על 5,100,000 שקלים חדשים חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות -
(1) ספר תקבולים ותשלומים;
(2) ספר המשק, כמפורט בסעיף 3;
(3) ספר קניות, כמפורט בסעיף 4;
(4) ספר מכירות, כמפורט בסעיף 5;
(5) ספר מכונות, כלים וציוד חקלאיים, כמפורט בסעיף 6;
(6) שוברי קבלה;
(7) תעודות משלוח; תעודת משלוח כמשמעותה בכללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (הסדר לשיווק ולהובלה של פירות), תשל"ה-1975, ובכללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (רישום ירקות והובלתם), תשכ"ז-1967, שנמסרה לחקלאי ונערכה על ידו בהתאם לכללים האמורים, תיראה כתעודת משלוח שנערכה על פי סעיף 8 להוראות אלה;
(8) חשבוניות, פרט למקרים שהחשבונית נערכת בידי המשווק והעתק ממנה נשאר אצל הנישום;
(9) רישום או סימול המאפשר איתור התקבולים בשל המכירות בהקפה ואיתור התשלומים בשל הקניות בהקפה;
(10) רשימת היתרות של לקוחות וספקים לסוף שנת המס;
(11) רשימת המלאי לסוף שנת המס לרבות -
(א) מלאי חמרים;
(ב) מלאי תוצרת חקלאית;
(ג) יבולים בשדה ובמטע בציון הכמות והערך של כל יבול ויבול;
(ד) גידולים בשדה בציון גודל השטח וסכום ההוצאות שהוצאו על כל גידול עד לסוף שנת המס;
(ה) בעלי חיים, לפי סוגים וקבוצות גיל, בציון מספר הראשים וערכם;
(12) תיק תעוד חוץ.

(ג) חקלאי שמחזורו בחקלאות אינו עולה על 1,400,000 שקלים חדשים חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות -
(1) ספר תקבולים ותשלומים;
(1א) ספר המשק כמפורט בסעיף 3;(9)
(2) שוברי קבלה;
(3) תעודות משלוח; תעודת משלוח כמשמעותה בכללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (הסדר לשיווק ולהובלה של פירות), תשל"ה-1975, ובכללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (רישום ירקות והובלתם), תשכ"ז-1967, שנמסרה לחקלאי ונערכה על ידו בהתאם לכללים האמורים, תיראה כתעודת משלוח שנערכה על פי סעיף 8 להוראות אלה;
(4) חשבוניות, פרט למקרים שהחשבונית נערכת בידי המשווק והעתק ממנה נשאר אצל הנישום;
(5) רשימת היתרות של לקוחות וספקים לסוף שנת המס;
(6) תיק תעוד חוץ;
(7) רשימת המלאי של בעלי חיים לפי סוגים וקבוצות גיל, בציון מספר הראשים וערכם לסוף שנת המס.

(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) – (ד), חקלאי שכל מחזורו בחקלאות נובע מנטיעות ינהל מערכת חשבונות -
(1) כמפורט בסעיף קטן (א) כאשר השטח הכולל של הנטיעות עולה על 375 דונם;
(2) כמפורט בסעיף קטן (ב) כאשר השטח הכולל של הנטיעות עולה על 200 דונם אך אינו עולה על 375 דונם;
(3) כמפורט בסעיף קטן (ג) כאשר השטח הכולל של הנטיעות אינו עולה על 200 דונם.

(ה) לגבי חקלאי יראו כרישום נאות:
(1) רישום בחשבון או בחשבונות המנוהלים במערכת החשבונות של אגודה שיתופית חקלאית או במערכת חשבונות של אדם אחר המבוקרת בידי רואה חשבון או ברית פיקוח בשל:
(א) פעולות השיווק המאורגן והאספקה המאורגנת שבוצעו באמצעות האגודה כאמור;
(ב) פעולות עסקיות אחרות של החקלאי, בתנאי שהרישום בתעוד ובספרים ייעשה בהתאם לכללים שבנספח לתוספת זו.
(2) רישום בחשבון או בחשבונות המנוהלים במערכת החשבונות של אגודה שיתופית חקלאית המבוקרת בידי רואה חשבון או ברית פיקוח, או במערכת חשבונות של אדם אחר המבוקרת בידי רואה חשבון, בשל עיבוד פרדסים או מטעים אחרים.

(ו) בתעודת משלוח ובחשבונית הנערכות בידי המשווק כאמור בסעיפים 2(א)5, 2(א)(6), 2(ב)(7), 2(ב)(8), ו-2(ג)(3) יציין המשווק את שם החקלאי, מענו ואת מספר תעודת הזהות על פי הצגת התעודה.

(ז) חקלאי השולח טובין מעסקו ימסור לידי המוביל עותק מתעודת המשלוח או מהחשבונית שאינו מסמך ממוחשב(16) ויציין בו את שעת יציאת הטובין.
(ח) (1) על אף האמור בסעיפים 5(א)(4) ו-9(א)(4) שבפרק ב' יציין חקלאי בשובר קבלה או בחשבונית את שם המשלם, מענו ואת מספר תעודת הזהות על פי הצגת התעודה; אולם לא תחול חובת ציון מספר תעודת הזהות כאמור לגבי לקוחותיו של החקלאי הכלולים ברשימה שמית עם ציון מספרי תעודות הזהות של לקוחות אלה; ניתן שובר קבלה או חשבונית בעד תקבול בשיק עצמי של המשלם לפקודת המקבל רשאי החקלאי שלא לרשום את מספר תעודת הזהות של המשלם;
(2) הוראת פסקה (1) לא תחול לגבי מכירה בקמעונות במזומן שאינה עולה על 1,400 שקלים חדשים.
(ט) במכירת יבול בשדה או גידול בשדה (להלן – מכירה דמאן), יערוך החקלאי תעודת מכירה שבה יצויין:
(1) שמו, מענו ומספר תעודת הזהות של המוכר;
(2) שמו, מענו ומספר תעודת הזהות של הקונה;
(3) מקום השדה או המטע שבהם בוצעה המכירה דמאן;
(4) שטח השדה או המטע שיבולו נמכר דמאן;
(5) פירוט סוג היבול או סוג הגידול שנמכר דמאן תוך ציון מועד הזריעה או השתילה;
(6) סכום התמורה.
(י) על תעודת מכירה כאמור בסעיף (ט) יחולו כל הוראות פרק ד' המתייחסות לתעוד.

(יא) (1) משווק תוצרת חקלאית שמנהל המכס ומע"מ אישר אותו לענין תקנה זו, רשאי, בהסכמתו של עוסק המוכר לו תוצרת חקלאית, להוציא במקום העוסק חשבונית מס בשל התוצרת החקלאית שמכר לו;
(2) המשווק ימסור לעוסק העתק מחשבונית המס שהוצאה כאמור;
(3) משווק שהוציא חשבונית מס לפי סעיף קטן זה יחולו עליו כל הוראות החוק והתקנות שהותקנו על פיו, הנוגעות להוצאת חשבונית, כאילו היה המוכר;
(4) משווק ינהל רישום של חשבוניות המס שהוצאו על פי סעיף קטן זה לגבי כל עוסק שבמקומו הוצאו החשבוניות בנפרד.

ספר המשק
3. (א) ספר המשק יהיה ספר כרוך;
(ב) לגבי גידול בעלי חיים ינוהל הרישום בספר המשק לפי בעלי-חיים למיניהם ובו יירשם בציון התאריך, התעוד והכמות -
(1) האינוונטר החי לתחילת שנת המס;
(2) המלטות וקניות במשך שנת המס;
(3) מכירות ותמותה במשך שנת המס;
(4) פעולות תיאום בציון סיבת הרישום;
(5) האינוונטר החי לסוף שנת המס.

(ג) לגבי גידולי שדה, לרבות גידולי תעשיה וירקות, ינוהל הרישום בספר המשק כשלכל גידול דף נפרד, שבו יירשם -
(1) גודל השטח בדונמים;
(2) תאריך הזריעה או השתילה;
(3) מועדי הקטיף או האסיף;
(4) שיטת הגידול (בעל, השקיית עזר, השקיה רגילה, בכיסוי פלסטיק, חממה וכד').

(ד) לגבי נטיעות ינוהל הרישום בספר המשק כשלכל מין פרי דף נפרד, שבו יירשם -
(1) פירוט השטח הנטוע בתחילת שנת המס לפי זנים, שנות הנטיעה וצורת הנטיעה; שטח הזנים יכול להיקבע בהערכה;
(2) פירוט העקירות במשך שנת המס לפי זנים ושנות נטיעה, למעט מילואים בודדים;
(3) פירוט הנטיעות החדשות במשך שנת המס לפי זנים וצורת הנטיעה, למעט מילואים בודדים.

ספר קניות
4. (א) ספר הקניות יהיה ספר כרוך;

(ב) בספר הקניות יירשמו כל הקניות לצרכי המשק בציון -
(1) התאריך;
(2) התעוד;
(3) שם הספק או נותן השירות;
(4) פירוט הטובין שנקנו או השירות שנתקבל;
(5) הכמות;
(6) הסכום.

(ג) הדפים בספר הקניות יסוכמו בדיו.

ספר מכירות
5. (א) ספר המכירות יהיה ספר כרוך.

(ב) בספר המכירות יירשמו כל המכירות הנובעות מהמשק בציון -
(1) התאריך;
(2) התעוד;
(3) שם הקונה או המשווק;
(4) פירוט התוצרת או הסחורה שנמכרה;
(5) הכמות;
(6) הסכום.

(ג) הדפים בספר המכירות יסוכמו בדיו.

מכונות, כלים וציוד חקלאיים
6.
(א) חקלאי שהיתה לו הכנסה מהפעלת מכונות, כלים וציוד חקלאיים לאחרים או מהשכרתם לאחרים, או מהחכרתם לאחרים, ינהל רישום עבודת המכונות, הכלים או הציוד האמורים אצל אחרים.

(ב) הרישום ינוהל לגבי כל מכונה, כלי או ציוד בנפרד בספר כרוך.

(ג) רישום העבודה יכלול -
(1) פרטים לזיהוי המכונה, הכלי או הציוד;
(2) התאריך;
(3) שם מזמין העבודה או שוכר או חוכר המכונה, הכלי או הציוד;
(4) מספר שעות העבודה;
(5) מספר החשבונית שהוצאה למזמין העבודה או לשוכר המכונה, הכלי או הציוד.

 

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel