הוראות ניהול ספרים ליהלומנים

הוראות ניהול ספרים ליהלומנים

הגדרות

1.    בתוספת זו -

      "יהלומן" – נישום שעסקו או חלק מעסקו עיבוד, מסחר ותיווך ביהלומים או באבני חן;

      "עיבוד יהלומים" – לרבות ליטוש, ניסור, חיתוך, ביקוע, ניקוי ומיון של יהלומים או אבני חן, בין שהם שייכים לנישום ובין שהם שייכים לאחרים;

      "עסקה" – לרבות קניה, מכירה, העברה לעיבוד ותיווך.

      "אבני חן" – אודם, ברקת או ספיר.

חובת ניהול מערכות חשבונות

2.    (א)   יהלומן חייב לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו לרבות:

(1)    ספר קופה;

(2)    ספר כניסת טובין;

(3)    שוברי קבלה;

(4)    תעודות משלוח, אם לא נערכה חשבונית בשלב משלוח הטובין;

(5)    חשבוניות;

(6)    רישום העברת יהלומים למכירה על ידי מתווך והחזרתם מהמתווך במקרה שלא נמכרו;

(7)    רשימת מלאי לסוף שנת המס.

(ב)   על אף האמור בסעיף קטן (א) -

(1)    יהלומן שעיקר עיסוקו עיבוד יהלומים מחומר גלם של אחרים או תיווך ביהלומים רשאי לא לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה;

(2)    יהלומן כאמור בפסקה (1) ינהל במקום ספר קופה, ספר תקבולים ותשלומים.

(3)    יהלומן העוסק בעיבוד יהלומים מחומר גלם של אחרים ינהל לגבי אותם היהלומים במקום ספר כניסת טובין ספר הזמנות שבו נוסף לפרטים הנדרשים בסעיף 15 שבפרק ג' יירשמו -

(א)   כמות וסוג היהלומים שנתקבלו לעיבוד;

(ב)   אחרי ביצוע ההזמנה – כמות וסוג היהלומים המעובדים שהוחזרו למזמין;

(4)    יהלומן כאמור בפסקה (2) רשאי צורך החזרת היהלומים המעובדים למזמין העבודה להשתמש בתעודות משלוח של מזמין העבודה בתנאים אלה:

(א)   חומר הגלם המועבר לעיבוד ילווה בתעודת משלוח של המזמין בשני עותקים לפחות;

(ב)   אחרי העיבוד של אותם היהלומים הם יוחזרו למזמין בליווי תעודת המשלוח המקורית של המזמין כשעל גביה יצויין תאריך החזרת היהלומים המעובדים ואישור המזמין על קבלתם.

(5)    יהלומן העוסק בתיווך ביהלומים ינהל במקום ספר כניסת טובין לגבי אותן עסקאות ספר עסקאות כמפורט בסעיף 3;

(6)    עסקאות תיווך שנעשו על ידי יהלומן העוסק בתיווך ביהלומים בדרך של קניה מהמוכר ומכירה לקונה, כאשר הרווח מהעסקה הוא דמי התיווך בלבד, אין חובה לרשמן בפנקסים כפעולות קניה ומכירה, אם ציין בספר העסקאות ליד רישום דמי התיווך את מספר החשבונית שהוצאה לו על ידי המוכר ואת מספר החשבונית שהוצאה על ידו לקונה.

(ג)    יהלומן העוסק בעיבוד אבני חן או במסחר בהן, ינהל רישום תנועת אבני חן בעסקו; רישום כאמור ינוהל בקראטים לגבי כל סוג של אבני חן בנפרד, ויכלול לפחות:

(1)    כל כניסת אבני חן גלמיות לעסק וכן יציאתן מן העסק;

(2)    כל כניסת אבני חן מלוטשות לעסק וכן יציאתן מן העסק; לענין זה, ייראה גמר עיבוד אבני חן ככניסת אבני חן מלוטשות לעסק.

ספר עסקאות

3.    (א)  ספר עסקאות יהיה כרוך ויירשמו בו הפרטים שלהלן לגבי כל עסקת תיווך ביהלומים:

(1)    תיאור סוג וכמות היהלומים נשוא העסקה;

(2)    שמות הצדדים שביניהם תיווך;

(3)    תאריך קבלת דמי התיווך;

(4)    סכום העסקה;

(5)    סכום דמי התיווך;

(6)    המספרים של שוברי הקבלה שהוצאו לצדדים.

(ב)   הרישום בספר העסקאות ייעשה לא יאוחר מתאריך קבלת דמי התיווך.

תעוד נוסף

4.    (א)  תעוד פנים שהוא תוספת לחשבונית יכלול לפחות:

(1)    שם הלקוח;

(2)    מספר ותאריך החשבונית שאליה מתייחסת התוספת לחשבונית;

(3)    השלמת הרישום בחשבונית בשל:

(א)   תיאור סוג וגודל היהלומים;

(ב)   הכמות;

(ג)    המחיר ליחידה;

(ד)   סכום החשבונית;

(4)    חתימת הנישום או מטעמו.

(ב)   תעוד פנים שהוא תוספת לתעודת משלוח יכלול לפחות:

(1)    שם הלקוח;

(2)    מספר ותאריך תעודת המשלוח שאליה מתייחסת התוספת לתעודת המשלוח;

(3)    השלמת הרישום בתעודת המשלוח בשל:

(א)   תיאור סוג וגודל היהלומים;

(ב)   הכמות;

(4)    חתימת הנישום או מטעמו.

(ג)    תעוד פנים שהוא תוספת לתעוד חוץ יכלול לפחות:

(1)    שם הספק;

(2)    פרטים מזהים של תעוד החוץ שאליו מתייחסת התוספת לתעוד חוץ;

(3)    השלמת הרישום בתעוד החוץ בשל:

(א)   תיאור סוג וגודל היהלומים;

(ב)   הכמות;

(ג)    המחיר ליחידה;

(ד)   הסכום;

(4)    חתימת הנישום או מטעמו.

(ד)   תעוד פנים כמפורט בסעיפים קטנים (א) – (ג) -

(1)    ייערך לגבי עסקאות עם תושבי חוץ בלבד בכל מקרה שעסקה עם תושב חוץ אינה מלווה בתעוד בכלל או בכל מקרה שהרישום בתעוד המלווה עסקה עם תושב חוץ טעון השלמה, תיקון או שינוי;

(2)    יירשם באותם ספרי חשבון שבהם נרשם התעוד שהוא בא להשלימו או שבהם היה חייב להירשם התעוד שהוא בא במקומו;

(3)    יוכנס לשימוש בספר כרוך.

ציון שמות

5.    בכל תעוד או ספר שנדרש ציון שם צד לעסקה כלשהי כאשר הצד לעסקה הוא תושב חוץ, רשאי היהלומן לא לרשום את שמו של תושב החוץ אם לא נמסרה לו זהותו, או אם לא ידועה לו זהות תושב החוץ, או אם תושב החוץ דרש שלא לגלות זהותו.

הערכת המלאי

6.    רשימת המלאי תיערך בהתאם לסעיף 26 לפרק ד' ובלבד -

(1)    שמצאי היהלומים ייקבע לפי סוג וגודל היהלומים על ידי ספירה בעין;

               לצורך זה – ספירה, לרבות שקילה תוך סיווג לחבילות;

(2)    שמחיר העלות של המלאי יוערך בהתאם למסמכי הקניה הנמצאים ברשות היהלומן; לא ניתן לקבוע את עלות המלאי על פי מסמכים, תיקבע העלות לפי הערכתו של היהלומן;

(3)    שאם ערך של כמות מסויימת של המלאי לפי מחירו בשוק ליום המפקד הוא למטה מהעלות, ייקבע ערך המלאי של הכמות הזאת לפי ערכה בשוק;

(4)    שאם יש ליהלומן מלאי בחוץ-לארץ יצויינו ברשימת המלאי גם פרטים על מקום הימצאו;

(5)    שברשימת המלאי יפורט מלאי היהלומים השייך לאחרים, בציון שמות בעלי המלאי;

(6)    שרשימת המלאי תוגש לפקיד השומה תוך 30 יום מסוף שנת המס.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel