הוראות ניהול ספרים ליצרנים

הוראות ניהול ספרים ליצרנים

בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג – 1973, קיימת התייחסות ספציפית לכללי ניהול הספרים אשר על יצרנים לנהל. בשל מורכבות עסקי היצרנים ומחזור העסקים הגדול בו מתאפיינים עסקי ייצור בדרך כלל, דרישות ניהול הספרים הנובעות מעיסוקם הן בדרך כלל מקיפות ותובעניות. להלן יוצגו אך ורק דרישות הרישום הכלליות ליצרנים אלו על פי היקף פעילותם.

על פי האמור בתוספת א' להוראות מס הכנסה בדבר ניהול פנקסי חשבונות אשר חלה על יצרנים, חייב כל יצרן לנהל מערכת חשבונות שתכלול את הספרים הבאים:

(א)   יצרן שמחזור עסקו עולה על 10,100,000 שקלים חדשים חייב לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות -

(1)    ספר קופה;

(2)    ספר תנועת המלאי של החומרים העיקריים;

(3)    ספר תנועת המלאי של מוצרים גמורים, למעט מוצרים המיוצרים בשביל לקוח לפי מפרט מיוחד, ולמעט מוצריו של יצרן אשר 75% או יותר מסכום המכירות שבמחזורו הם מכירות של מוצרים לפי מפרט כאמור; לעניין פסקה זו יראו את גמר הייצור של מוצרים ככניסת טובין לעסק;

(4)    ספר הזמנות של מוצרים המיוצרים לפי מפרט מיוחד שלגביהם לא מנוהל ספר תנועת המלאי;

(5)    שוברי קבלה;

(6)    חשבוניות;

(7)    תעודות משלוח, אם לא נערכה חשבונית בשלב משלוח הטובין;

(8)    דו"ח ייצור שבו יירשמו באותו יום או למחרתו המוצרים הגמורים שהושלמו באותו יום והחייבים ברישום בספר תנועת המלאי כאמור בפסקה (3), זולת אם נרשמו המוצרים הגמורים במועד כאמור ישירות בספר תנועת המלאי;

(9)     רשימת המלאי לסוף שנת המס.

(ב)   יצרן שמחזור עסקו עולה על 3,800,000 שקלים חדשים אך אינו עולה על 10,100,000 שקלים חדשים, או שמחזור עסקו נמוך מ-3,800,000 שקלים חדשים אך בעסקו 18 מועסקים או יותר, חייב לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות –

(1)    ספר קופה;

(2)    ספר תנועת המלאי של החומרים העיקריים;

(3)    ספר תנועת המלאי של מוצרים גמורים, למעט מוצרים המיוצרים בשביל לקוח לפי מפרט מיוחד, ולמעט מוצריו של יצרן אשר 75% או יותר מסכום המכירות שבמחזורו הם מכירות של מוצרים לפי מפרט כאמור; לעניין פסקה זו יראו את גמר הייצור של מוצרים ככניסת טובין לעסק, אולם רשאי יצרן שלא לרשום כניסת מוצרים גמורים המיוצרים בעסקו אם שמר רישום של מפרט החומרים העיקריים ליחידת מוצר המאפשר חישוב אומדן הצריכה של החומרים;

(4)    ספר הזמנות של מוצרים המיוצרים לפי מפרט מיוחד שלגביהם לא מנוהל ספר תנועת המלאי;

(5)    שוברי קבלה;

(6)    חשבוניות;

(7)    תעודות משלוח, אם לא נערכה חשבונית בשלב משלוח הטובין;

(8)    רשימת המלאי לסוף שנת המס.

 

(ג)    יצרן שמחזור עסקו עולה על 2,150,000 שקלים חדשים אך אינו עולה על 3,800,000 שקלים חדשים, או שמחזור עסקו פחות מ-2,150,000 שקלים חדשים אך בעסקו יותר מ-6 מועסקים ולא יותר מ-17 מועסקים, חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות -

(1)    ספר תקבולים ותשלומים;

(2)    ספר הזמנות לגבי מוצרים המיוצרים לפי הזמנה;

(3)    ספר כניסת טובין;

(4)    שובר קבלה;

(5)    חשבוניות;

(6)    תעודות משלוח, אם לא נערכה חשבונית בשלב משלוח הטובין;

(7)    רישום מפרט החמרים העיקריים ליחידה של מוצרים סטנדרטיים;

(8)    רישום או סימול המאפשר איתור התקבולים בשל המכירות בהקפה ואיתור התשלומים בשל הקניות בהקפה;

(9)    רשימת היתרות של לקוחות וספקים לסוף שנת המס;

(10)   רשימת המלאי לסוף שנת המס;

(11)   תיק תעוד חוץ.

(ד)   יצרן שמחזור עסקו אינו עולה על 2,150,000 שקלים חדשים ובעסקו לא יותר מ-6 מועסקים חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות:

(1)    ספר תקבולים ותשלומים;

(2)    ספר הזמנות;

(3)    שוברי קבלה;

(4)    תעודות משלוח, אם לא נערכה חשבונית בשלב משלוח הטובין;

(5)    חשבוניות;

(6)    תיק תעוד חוץ;

(7)    רשימת יתרות של לקוחות וספקים לסוף שנת המס;

(8)    רשימת המלאי לסוף שנת המס.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel