הוראות ניהול ספרים לסוחרי ומתווכי מקרקעין

הוראות ניהול ספרים לסוחרי ומתווכי מקרקעין

הגדרות

1.    בתוספת זו -

      "סוחר מקרקעין" – נישום שעסקו או חלק מעסקו מסחר בזכויות במקרקעין;

      "מתווך מקרקעין" – נישום שעסקו או חלק מעסקו תיווך בזכויות במקרקעין;

      "זכות במקרקעין" – בעלות, חכירה או זכות שכירות או זכות לרכישתן, והכל בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות זכות באיגוד מקרקעין.

חובת ניהול מערכת חשבונות

2.

(א)   סוחר מקרקעין שמחזור עסקו בתוספת עלות המלאי לסוף השנה הקובעת, עולה על 11,400,000 שקלים חדשים, ומתווך מקרקעין שעמלתו השנתית עולה על 620,000 שקלים חדשים חייבים לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, באחת השיטות הנהוגות, המתאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות -

(1)    ספר קופה;

(2)    ספר זכויות במקרקעין, כמפורט בסעיף 3 – לגבי מסחר במקרקעין;

(3)    ספר עסקאות, כמפורט בסעיף 4 – לגבי תיווך במקרקעין;

(4)    שוברי קבלה;

(5)    חשבוניות;

(6)    רשימת המלאי לסוף שנת המס.

(ב)   סוחר מקרקעין שמחזור עסקו, בתוספת עלות המלאי לסוף השנה הקובעת, אינו עולה על 11,400,000 שקלים חדשים, ומתווך מקרקעין שעמלתו השנתית אינה עולה על 620,000 שקלים חדשים, חייבים לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות את אלה:

(1)    ספר תקבולים ותשלומים;

(2)    ספר זכויות במקרקעין, כמפורט בסעיף 3 – לגבי מסחר במקרקעין;

(3)    ספר עסקאות, כמפורט בסעיף 4 – לגבי תיווך במקרקעין;

(4)    שוברי קבלה;

(5)    חשבוניות;

(6)    רשימת חייבים וזכאים לסוף שנת המס – לגבי סוחר מקרקעין;

(7)    רישום תנועת חייבים וזכאים;

(8)    רשימת מלאי לסוף שנת המס;

(9)    תיק תעוד חוץ.

        בסעיף זה "שנה קובעת" – כמשמעותה בהגדרת "מחזור".

ספר זכויות במקרקעין

3.    ספר הזכויות במקרקעין יהיה ספר כרוך או חשבון במסגרת מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה ובו יירשמו, לגבי כל זכות במקרקעין, הפרטים הבאים:

(1)    לגבי זכויות שנרכשו:

(א)   תאריך הרכישה;

(ב)   שם המוכר ומענו;

(ג)    נושא הזכות (מגרש, בית, דירה וכיוצא באלה) ומקומה (מען או גוש, חלקה, תת חלקה, ובזכות שבאיגוד מקרקעין – מקום המקרקעין שבבעלות האיגוד);

(ד)   מחיר הרכישה;

(ה)   דמי תיווך ששולמו;

(ו)    שם המתווך שטיפל ברכישה ומענו;

(ז)    שם עורך הדין שטיפל ברכישה ומענו;

(2)    לגבי זכויות שנמכרו:

(א)   תאריך המכירה;

(ב)   שם הקונה ומענו;

(ג)    חלק הזכות שנמכר;

(ד)   התמורה;

(ה)   סימול לאיתור רישום המכר במערכת החשבונות;

(ו)    דמי התיווך ששולמו ואופן חישובם;

(ז)    שם המתווך שטיפל במכירה ומענו;

(ח)   שם עורך הדין שטיפל במכירה ומענו.

ספר עסקאות

4.    ספר העסקאות יהיה ספר כרוך או כרטסת אשר צמוד לה אינדקס בספר כרוך ובה יירשמו הפרטים הבאים לגבי כל עסקת תיווך בזכויות מקרקעין:

(א)   לגבי עסקאות שהוצעו בידי המוכר -

(1)    תיאור העסקאות שהוצעו ותאריכי ההצעות;

(2)    דמי התיווך, אם נקבעו מראש;

(3)    הזכות (מגרש, בית, דירה וכיוצא בזה) ומקומה (מען או גוש וחלקה, ובזכות שבאיגוד מקרקעין – מקום המקרקעין שבבעלות האיגוד);

(4)     שמות, כתובות ומספרי זהות של הצדדים שביניהם תווך; [עד לתיקון מיום 30.12.99 נאמר: "שמות הצדדים שביניהם תיווך;"](9)

(5)    תיאור העסקה ומהותה (מכירה, השכרה, החכרה, משכנתה וכד');

(6)    תאריך השלמת העסקה;

(7)     דמי התיווך וסכום התמורה בעד הזכות והאם המחיר כולל מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מע"מ. [עד לתיקון מיום 30.12.99 נאמר: "דמי התיווך וסכום התמורה בעד הזכות"](9)

(ב)   לגבי עסקאות שהוצעו בידי הקונה -

(1)     שמו, כתובתו ומספר הזהות של הקונה; [עד לתיקון מיום 30.12.99 נאמר: "שם הקונה ומענו;"](9)

(2)    תאריך הצעת העסקה;

(3)    תיאור העסקה שהוצעה (קניה, שכירות, חכירה, משכנתה וכד');

(4)     דמי התיווך שנתקבלו והאם המחיר כולל מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מע"מ; [עד לתיקון מיום 30.12.99 נאמר: "דמי תיווך שנתקבלו;"](9)

(5)    שם המוכר ומספר העמוד או הכרטיס בספר העסקאות שבו נרשמו פרטי העסקה שהוצעה בידי המוכר.

שמירת חוזים

5.    חוזי קניה ומכירה וכל כתב לשינוי בהם יישמרו כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות של הנישום.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel