הוראות ניהול ספרים לסוכני ביטוח

הוראות ניהול ספרים לסוכני ביטוח

1.    בתוספת זו -

      "סוכן ביטוח" – כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי"א-1951;

      "חברת ביטוח" – לרבות סוכנות ביטוח;

      "סוכנות ביטוח" – סוכן של חברת ביטוח המורשה להדפסת פוליסות ביטוח;

      "עמלה" – כמשמעותה בצו מס הכנסה (ניכוי מעמלת ביטוח), תשכ"ד-1964;

חובת ניהול מערכת חשבונות

2.

(א)   סוכנות ביטוח חייבת לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה באחת השיטות הנהוגות המתאימות לאופי העסק והיקפו.

(ב)   סוכן ביטוח חייב לנהל מערכת חשבונות המתאימה לאופי העסק והיקפו שתכלול לפחות:

(1)    ספר תקבולים ותשלומים; התקבולים שיירשמו בטור התקבולים ימויינו בטורים נוספים לתקבולים בשל פרמיות ותקבולים אחרים;התשלומים שיירשמו בטור התשלומים ימויינו בטורים נוספים -

(א)   לתשלומים לחברות ביטוח;

(ב)   לתשלומים בשל הוצאות עסקיות;

(ג)    לתשלומים אחרים לרבות רכישת נכסים, השקעות והלוואות;

(2)    ספר פוליסות ביטוח כמתואר בסעיף 3;

(3)    ספר הכנסות כמתואר בסעיף 4;

(4)    שוברי קבלה;

(5)    חשבון עובר ושב של חברות הביטוח או העתק של חשבון עובר ושב של הסוכן בחברת הביטוח;

(6)    רישום או סימול המאפשר איתור יתרות חובה של המבוטחים בשל פרמיות ביטוח;

(7)    תיק תעוד חוץ.

(ג)    על אף האמור בסעיף קטן (ב)(1), סוכן ביטוח המעביר לחברות הביטוח את כל התקבולים בשל פרמיות ביטוח תוך 7 ימים מיום קבלתם יהיה פטור מרישום בספר תקבולים ותשלומים של תקבולים בשל פרמיות ותשלומים לחברות הביטוח.

ספר פוליסות ביטוח

3.

(א)   ספר פוליסות ביטוח יהיה ספר כרוך שינוהל לפי חברות הביטוח ובו יירשמו עם קבלת הפוליסות מחברת הביטוח הפרטים הבאים לגבי כל פוליסת ביטוח -

(1)    התאריך;

(2)    מספר הפוליסה;

(3)    סוג הביטוח;

(4)    שם המבוטח;

(5)    סכום הפרמיה, כולל תשלומים אחרים על חשבון הפוליסה;

(6)    סכום העמלה לסוכן.

(ב)   דו"ח תפוקה תקופתי אשר סוכן ביטוח מקבל מחברת הביטוח ישמש כספר פוליסות ביטוח לגבי הפוליסות שנרשמו בו, אם כלולים בו כל הפרטים הנדרשים בסעיף קטן (א), ובלבד שסכום העמלה לסוכן יכול להיות מחושב לכל הפוליסות שבדו"ח התפוקה התקופתי ביחד.

ספר הכנסות

4.

(א)   ספר הכנסות יהיה ספר כרוך שבו יירשמו בטורים נפרדים הכנסות מעמלת ביטוח והכנסות ממקורות אחרים תוך ציון: התאריך, התעוד, פירוט ההכנסה, הסכום.

(ב)   רישום ההכנסה מעמלת ביטוח כללי ייעשה עם קבלת דו"ח תפוקה תקופתי מחברת הביטוח.

(ג)    רישום הכנסות אחרות לרבות עמלה מביטוח חיים, ייעשה תוך שלושה ימים מיום קבלת ההכנסה.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel