הוראות ניהול ספרים לסיטונאים

הוראות ניהול ספרים לסיטונאים

"סיטונאי" מוגדר בהוראות ניהול ספרים כנישום שעסקו או חלק מעסקו מכירת טובין מתוצרת זולתו ליצרן, לסיטונאי או לקמעונאי או לבעל עסק אחר אשר הטובין משמשים אצלו כמלאי, וכן סוכן של יצרן או של סיטונאי הפועל בשמו הוא – לעניין זה – סוכן בסיטונות.

 חובת ניהול מערכת חשבונות

 (א)  סיטונאי שמחזור עסקו עולה על 10,100,000 שקלים חדשים, או שבעסקו 6 מועסקים או יותר, חייב לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות -

(1)   ספר קופה;

(2)   ספר תנועת המלאי -

(א)  לגבי פריטים שעלות היחידה, אשר בה מקובל למכור פריט זה בסיטונות, היתה בתחילת שנת המס 350 שקלים חדשים או יותר, או שנקנו לראשונה במשך אותה שנת המס ועלות היחידה שלהם היא 350 שקלים חדשים או יותר;

(ב)   לגבי פריטים שעלות היחידה כאמור אף פחותה מ-350 שקלים חדשים אלא שעלות הקניות של אותו פריט עלתה בשנה שקדמה לשנת המס שאליה מתייחסת מערכת החשבונות על 5% מסך כל הקניות באותה שנה; לעניין זה, "פריט" – לרבות קבוצת פריטים מאותו סוג אשר בה מחיר היחידה היקרה ביותר אינו עולה ביותר מ-10% על מחיר הפריט הזול ביותר באותה קבוצה;

(3)    ספר כניסת טובין של פריטים שלגביהם לא מנוהל ספר תנועת מלאי;

(4)    שוברי קבלה;

(5)    חשבוניות;

(6)    תעודות משלוח, אם לא נערכה חשבונית בשלב משלוח הטובין;

(7)    רשימת המלאי לסוף שנת המס.

(ב)   סיטונאי שמחזור עסקו עולה על 3,800,000 שקלים חדשים אך אינו עולה על 10,100,000 שקלים חדשים, או שמחזור עסקו פחות מ-3,800,000 שקלים חדשים אך בעסקו 4 או 5 מועסקים, חייב לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות –

(1)    ספר קופה;

(2)    ספר כניסת טובין;

(3)    שוברי קבלה;

(4)    חשבוניות, זולת אם תלוש המכירה של הקופה הרושמת נחשב כחשבונית כאמור בפסקה (6); [עד לתיקון מיום 30.12.99 נאמר: "נרשם המכר בסרט קופה רושמת כאמור בפסקה (6);"]

(5)    תעודות משלוח, אם לא נערכה חשבונית בשלב משלוח הטובין;

(6)    סרט קופה רושמת לגבי מכירות בקמעונות במזומן שכל אחת מהן אינה עולה על 710 שקלים חדשים; תלוש מכירה של קופה רושמת ייחשב לצורך פיסקה (4) כחשבונית לגבי מכירות קמעונאיות כאמור למעט תלוש מכירה של מוצרים ממתכות יקרות או תכשיטים משובצים אבנים יקרות כאמור בסעיף 5;

(7)    רשימת המלאי לסוף שנת המס.

 

(ג)    סיטונאי שמחזור עסקו אינו עולה על 3,800,000 שקלים חדשים ובעסקו לא יותר מ-3 מועסקים חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות:

(1)    ספר תקבולים ותשלומים;

(2)    שוברי קבלה;

(3)    תעודות משלוח, אם לא נערכה חשבונית בשלב משלוח הטובין;

(4)    חשבוניות; זולת אם תלוש המכירה של הקופה הרושמת נחשב כחשבונית כאמור בפסקה (5); [עד לתיקון מיום 30.12.99 נאמר: "נרשם המכר בסרט קופה רושמת כאמור בפסקה (5);"]

(5)    סרט קופה רושמת לגבי מכירות בקמעונות במזומן שכל אחת מהן אינה עולה על 710 שקלים חדשים; תלוש מכירה של קופה רושמת ייחשב לצורך פיסקה (4) כחשבונית לגבי מכירות קמעונאיות כאמור למעט תלוש מכירה של מוצרים ממתכות יקרות או תכשיטים משובצים אבנים יקרות כאמור בסעיף 5;

(6)    תיק תעוד חוץ;

(7)    רשימת יתרות של לקוחות וספקים לסוף שנת המס;

(8)    רשימת המלאי לסוף שנת המס.

(ד)   סוכן בסיטונות אשר מחזיק במלאי שלגביו מנהל מרשהו ספר תנועת מלאי, אינו חייב לנהל ספר תנועת מלאי.

ציון פרטים

3.    (א)  על אף האמור בסעיפים 5(א)(4) ו-9(א)(4) שבפרק ב' יציין סיטונאי בשובר קבלה או בחשבונית את שם המשלם, מענו ואת מספר תעודת הזהות על פי הצגת התעודה, אולם לא תחול חובת ציון מספר תעודת הזהות כאמור לגבי לקוחותיו של הסיטונאי הכלולים ברשימה שמית עם ציון מספרי תעודות הזהות של לקוחות אלה; ניתן שובר קבלה או חשבונית בעד תקבול בשיק עצמי של המשלם לפקודת המקבל רשאי הסיטונאי שלא לרשום את מספר תעודת הזהות של המשלם.

(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול לגבי מכירה בקמעונות במזומן שאינה עולה על 3,400 שקלים חדשים.

משלוח טובין

4.    סיטונאי השולח טובין מעסקו ימסור לידי המוביל עותק מתעודת המשלוח או מהחשבונית שאינו מסמך ממוחשב(16) ויציין בו את שעת יציאת הטובין.

מכירת תכשיטים

5.    סיטונאי המוכר מוצרים ממתכות יקרות וכן תכשיטים משובצים אבנים יקרות ירשום בחשבונית:

(1)    משקל וסוג המתכת היקרה ותכולת המתכת הטהורה;

(2)    משקל וסוג האבנים היקרות;

לענין זה, "מתכת יקרה" – לרבות זהב, כסף ופלטינה;

"אבנים יקרות" – לרבות יהלום, אודם, ברקת וספיר.

סיטונאי סיגריות

6.    לצורך קביעת מחזור עסקו של סיטונאי שעיקר עסקו מכירת סיגריות ומוצרי טבק יוכפל סכום המכירות של סיגריות ומוצרי טבק ב-0.6.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel