הזכות להירשם כעוסק פטור – הבהרה לגבי סוגי עיסוקים מסויימים


הזכות להירשם כעוסק פטור – הבהרה לגבי סוגי עיסוקים מסויימים

מאמר שני בסדרה

במאמר קודם בנושא חובות ניהול הספרים של העוסק הפטור, הסברנו כי עוסקים פטורים זכו במסגרת החקיקה להקלות הנוגעות לניהול ספרים ותיעוד מסמכים. סביר כי  החקיקה בהקשר זה נועדה למנוע העמסת נטל דיווחי משמעותי על כתפיהם של עוסקים שהיקף עסקיהם ומורכבות עסקאותיהם היא נמוכה. במאמר זה נבחן ביתר פירוט את:

  • הזכאות להירשם כעוסק פטור.
  • רשימת החריגים שאינם יכולים להירשם כעוסקים פטורים.
  • עמדתה הפרשנית של רשות המסים לגבי אפשרויות הרישום לסוגי עיסוק מסוימים, ובפרט הוראה, הדרכה וכתיבה לסוגיה.

כללי

עוסק שזכאי להירשם כ"עוסק פטור" הוא מי שעונה לשני קריטריונים מצטברים:

א.      מחזור עסקאותיו איננו עולה על רף מסוים אשר נקבע בתקנות (סכום של 120,000  ש"ח נכון לשנת 2024).

ב.      עיסוקו איננו נכלל במסגרת רשימה ספציפית של עיסוקים אשר מופיעים בסעיף 13 לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו – 1976.

הרשימה הספציפית של העוסקים אשר נדרש רישומם כעוסק מורשה

להלן נציג את רשימת העוסקים אשר נדרש רישומם כעוסק מורשה ללא קשר למחזור עסקאותיהם ומספר המועסקים שלהם (סעיף 13 לתקנות מס ערך מוסף (רישום)):

(1)     בעל מקצוע חפשי שהוא: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית; וכן עוסקים שעיסוקם מתן שירותים מהסוגים המפורטים בתקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, ולגבי אותם שירותים בלבד;

(2)     רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים;

(3)     בעל בית ספר לנהיגה על פי רישיון שניתן לפי סעיף 15(4) לפקודת התעבורה;

(4)    בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ"ר וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, להוציא הדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס.

(5)     סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין;

(6)     סוחר רכב ומתווך רכב;

(7)     חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות;

(8)     אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.

 

עוסקים שעיסוקם מתן שירותים מהסוגים המפורטים בתקנה 6א

ראוי לבאר את האמור בסעיף 13(1) לעניין המינוח "עוסקים שעיסוקם מתן שירותים מהסוגים המפורטים בתקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, ולגבי אותם שירותים בלבד". עיון בהפניה מלמדנו כי:

(א)   עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי שקיבלו שירות מן המפורטים להלן ממי שעיקר הכנסתו ממשכורת, גימלה או קיצבה, יהיו חייבים בתשלום המס בשל השירות, זולת אם קיבלו חשבונית מס מנותן השירות.

ואלה השירותים:

(1)    מופע אמנותי, לרבות הנחיה במופע; בניית תפאורה או הכנתה; הכנת מבחנים, בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם; הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי; כתבנות או קצרנות; תרגום בכתב או בעל פה; כתיבה או עריכה; פישור, כהגדרתו בסעיף 79ג לחוק בתי משפט [נוסחמשולב], התשמ"ד-1984 או חברות בועדות שהוקמו על פי דין…

 

עמדת רשות המסים בהקשר להפניה לסעיף זה נשענת על פרשנות מצומצמת. בהוראת פרשנות מע"מ 3/94 הובעה עמדת הרשות לפיה ההפניה חלה רק באותם המקרים בהם מתקיימים שני תנאים מצטברים:

 

א.      עיקר הכנסתו של נותן השירות הינה ממשכורת, מגימלה או מקיצבה.

ב.      השירות ניתן לעוסק, למלכ"ר או למוסד כספי.

 

לפיכך, נותני שירותים המנויים בסעיף 6א לעיל ואינם מנויים במפורש בסעיף 13(1) לתקנות מע"מ (רישום), מעמד העוסק לעניין מע"מ כפטור אכן אפשרי ובלבד שעומד בסף מחזור העסקאות המקסימלי המוגדר.

חשוב להדגיש, כי במקרים שבהם מנוי עיסוק מסוים הן בסעיף 13(1) והן בסעיף 6א, לא תחול הפרשנות המקלה ולא ניתן להירשם כעוסק פטור. מקרה מובהק כזה מהווים מתורגמנים, שאינם רשאים להירשם כעוסקים פטורים.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel