יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ

חשבונאות בחברות סטארט-אפ  

קיימת חשיבות לכך שמשתמשים אלו יגיעו לכדי הבנה מספקת בדבר האופן שבו מוכרים ונמדדים הפרטים המופיעים בדוחות הכספיים. על מנת ליצור בסיס אחיד לדיווח שיאפשר הבנת תוצריו, כוננו עקרונות וכללים שלפיהם נערכים התוצרים החשבונאיים.

ה"מסגרת הדיווחית" שנקבעת במסגרת קובץ כללים המכונה "תקני חשבונאות" נועדה להבטיח כי המשקיע בפועל או בכוח, בבואו להשוות בין חברות שונות, לא יתקל בשוני ובפערים שאינם כלכליים שבסיסם הוא אך ורק יישום כללי דיווח שונים. בין היתר נקבע כחלק ממסגרת זו כי בדוחותיה של חברה תצוין המסגרת לפיה נערכו הדוחות הכספיים ותקני / כללי החשבונאות המרכזיים שיושמו בחברה זו.

חשבונאות בחברות סטארט-אפ  - נקודות לציון 

החשבונאות בחברות סטארט-אפ - חשוב לציין כי קיימים מספר קבצי תקנים כאלו, כאשר חובת יישומו של קובץ אחד על פני האחר נתונה לשיקול דעת הגופים הרגולטוריים והחקיקה הרלוונטית השוררת במדינה שבה שוכנת ו/או אשר בה נסחרת הישות המדווחת. כך, לדוגמא, בישראל כפופות חברות הנסחרות בבורסה לני"ע לדיווח לפי ה IFRS (קובץ תקני החשבונאות הבינלאומיים והמסגרת המושגית לעריכתם) , בעוד שחברות פרטיות מדווחות לפי תקני חשבונאות ישראליים מטעם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות (לפני כן עסקה בחיבור התקנים הישראליים לשכת רואי החשבון בישראל).

יש לציין כי הגלובליזציה החלה בשוק ההון והתעניינות משקיעים מעבר לים בחברות שמקום מושבן (או המקום שבו מכשירי ההון והחוב שלהם נסחרים) הוא בארצות זרות – מובילה לצורך משמעותי בהאחדת בסיס הדיווח והכללים. גורם זה הוביל לחיבורו של תקן חשבונאות בינלאומי לחברות קטנות ובינוניות שחובת אימוצו על ידי חברות פרטיות בישראל תחול החל משנת 2015. בנוסף, מבוצע פרויקט משותף בין גופי התקינה באירופה ובארה"ב לצורך "האחדה" בין כללי הדיווח הנהוגים בארה"ב לבין כללי ותקני הדיווח הבינלאומיים.

 

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel