הנהלת חשבונות – משרד רו"ח גיתית קפלן

הנהלת חשבונות היא שם כולל לאוסף מתודות רישום ופעולות תיעוד של עסקאות כלכליות המתרחשות בעסק או בגופים אחרים בעלי זיקה כלכלית. דוגמאות לעסקאות אלו מהוות מכירות, קניות, תקבולים ותשלומים המבוצעים על ידי עסק. מערכת הנהלת חשבונות נדרש לנהל כל עוסק, ויהא זה עוסק מורשה, עוסק פטור או חברה. תוצר הנהלת החשבונות היא מערכת המידע הבסיסית עליה מסתמכים לצורך הפקת נתונים כספיים ולא כספיים שונים בנוגע לעסק, סקירת תוצאות פעילותו ודיווח לרשויות השונות – לרבות לצורך תשלומי מסים.

הנהלת חשבונות – הנהלת חשבונות חד צידית מול הנהלת חשבונות כפולה

קיימות שתי גישות או מערכות של הנהלת חשבונות: מערכת הנהלת חשבונות חד צידית ומערכת הנהלת חשבונות כפולה.

במערכת הנהלת חשבונות חד צידית, נרשמות הכנסות והוצאות העסק בהתבסס על המסמכים המבססים את אותן הוצאות או הכנסות. התוצאה היא דו"ח רווח והפסד הכולל את הכנסות העסק המסווגות למקורות השונים ואת הוצאות העסק, כשההפרש בין ההכנסה המצרפית להוצאה המצרפית מהווה את הרווח לתקופה (יש להבחין בין רווח זה, הנוצר ממערכת החשבונות, לבין רווח חשבונאי שנקבע על פי כללי החשבונאות ועשוי לכלול התאמות נוספות, וכן רווח לצורך מס שעשוי להיבדל משני סוגי רווח אלו על אף שהוא עושה בהם שימוש כבסיס לקביעתו).

במערכת הנהלת חשבונות כפולה, נרשמת כל עסקה פעמיים, מה שמאפשר יצירת דו"ח נוסף על דוח הרווח וההפסד, המכונה "מאזן", ומשקף את מצבו הכספי של העסק, בדמות נכסיו, התחייבויותיו והונו. את האופן שבו הנהלת החשבונות הכפולה משפיעה על דוחות כספיים אלו אנו נציג במאמר נפרד.

באופן כללי, על פי הוראות ניהול ספרים וחוק החברות בהתאמה בדין הישראלי, בעוד שעוסק יחיד (עוסק מורשה או עוסק פטור) עשוי להיות פטור מהחובה לבצע הנהלת חשבונות בשיטה הכפולה, הרי שעל פי כללי החשבונאות והחובה לפעול לפיהם הנגזרת מחוק החברות, כל חברה חייבת לנהל את חשבונותיה בשיטה הכפולה. מובן כי הדין הקיים מורכב הרבה יותר ויש לקבל ייעוץ ספציפי המותאם לסוג העסק והיקפו על מנת להחליט בדבר שיטת הנהלת החשבונות הנדרשת.

הנהלת חשבונות – שירותי הנהלת חשבונות מרואה חשבון

באופן מסורתי, מתבצעת הנהלת החשבונות על ידי מנהלי חשבונות. רואה החשבון ממלא פונקציה אחרת, שתפקידה להתבסס על הנתונים שנאגרו במערכת הנהלת החשבונות בהתבסס על רישומיו של מנהל החשבונות, וזאת לצורך עריכת הדוחות הכספיים על פי כללי חשבונאות מקובלים ודרישות אחרות ככל שהן חלות על העסק הספציפי. יחד עם זאת, קיימת חשיבות לביצוע הנהלת החשבונות בפיקוחו של רואה חשבון. רואה החשבון זוכה להכשרה חשבונאית מקיפה ומעמיקה שמאפשרת לו לבצע רישום נכון מהפעם הראשונה של עסקאות חריגות ומורכבות. רואה החשבון יכול לסייע לעסק במגוון היבטים כלכליים, מיסויים וחשבונאיים העולים במהלך הטיפול השוטף בחשבונותיו. ומעל לכל, רואה החשבון יכול לספק ללקוח סל שירותים מקיף שהנהלת החשבונות היא רק חלק ממנו. היות ובדרך כלל עלות הנהלת חשבונות בפיקוח רואה חשבון קרובה לעלות העסקת מנהל חשבונות עצמאי, עדיפות קבלת הפיקוח ואפשרויות הייעוץ הנוספות הנלוות לידע שצבר רואה החשבון ברורה.

הנהלת חשבונות – שירותי הנהלת חשבונות שמספק משרד רואי החשבון גיתית קפלן

משרד רואי החשבון גיתית קפלן בעל נסיון עשיר בטיפול בתיקי לקוחות שונים – יחידים (עוסקים) חברות בע"מ, חברות שאינן מוגבלות, מוסדות ללא כוונת רווח וגופים אחרים, ובייצוגם מול רשויות מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי. במשרד רואי החשבון גיתית קפלן אנו מאמינים כי יש להעניק לכל לקוח, קטן כגדול, שירותי ייצוג וליווי פיננסי שיאפשר לללקוח את ההתמקדות בעסקו לצורך צמיחתו. בין היתר, המשרד מספק שירותי הנהלת חשבונות חד צידית וכפולה לכל סוגי העסקים, ובנוסף שירותי חשבונאות, מיסוי וייעוץ כלכלי.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel