יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ – הדוחות הכספיים

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ – הדוחות הכספיים

 

הדוחות הכספיים הם התוצר הסופי של המערכת החשבונאית ומהווים את מקור המידע העיקרי ואף היחידי לבעלי עניין רבים של החברה בנוגע למצבה הכספי, תוצאות פעולותיה, תזרימי המזומנים שלה והשינויים בהונה העצמי.

הדיווח הכספי הוא התהליך במסגרתו מופקים הדוחות הכספיים ואשר במהלכו הם גם מפורסמים לציבור הכללי (או לציבור מצומצם של בעלי מניות ורשויות – במידה ומדובר בחברה פרטית).

המידע הנכלל בדיווח הכספי מוצג למטרות כלליות: הוא איננו מותאם באופן ייחודי לדרישותיהם של נושים ונותני אשראי כשם שאיננו מוצג באופן המתמקד בצרכי המידע של בעלי המניות, של עובדים או של בעלי עניין אחרים. בתור שכזה, הוא אמור להוות ערוץ מידע מקיף שיהווה בסיס איתן ומספק לצורך קבלת החלטות כלכליות על ידי כל אחד מבעלי עניין אלו.

לפיכך מטרת דיווח כספי "למטרות כלליות" הנו לספק מידע הן בדבר מצבה הכספי של ישות, הן בדבר ביצועיה הפיננסיים והן בדבר תזרימי המזומנים שלה. לצורך הגשמת מטרה זו, מספקים הדוחות הכספיים מידע בדבר:

  • נכסי הישות.
  • התחייבויות הישות.
  • הונה העצמי של הישות.
  • מידע בדבר הכנסות והוצאות, רווחים והפסדים.
  • מידע בדבר תזרימי המזומנים של הישות.
  • מידע בדבר שינויים בהון העצמי.

המידע האמור מקבל ביטויו ב-4 דוחות כספיים הנכללים בדיווחי החברה:

  • מאזן לתום תקופת הדיווח (מכונה גם "דוח על המצב הכספי" על פי התקינה הבינלאומית)
  • דוח רווח והפסד לתקופה
  • דוח על תזרימי המזומנים לתקופה
  • דוח על השינויים בהון העצמי לתקופה

מאזן

מאזן הישות מפרט את נכסיה, התחייבויותיה, והון הבעלים השיורי הנגזר מהם – המהווה את ההפרש בין הנכסים וההתחייבויות של החברה. המאזן מספק נתונים הנכונים לנקודת זמן מסויימת – ובמובן זה מהווה המאזן למעשה מעין "צילום" של מצבת הנכסים וההתחייבויות של הישות באותה נקודת זמן. במסגרת המאזן, מבוצע פילוח של קבוצות הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי לסעיפים שונים על מנת להעניק מידע משמעותי יותר לקורא הדוחות (וראה מאמר נפרד בדבר מרכיבי הדוחות הכספיים בהקשר זה).

המאזן משמש לצורך הערכת גודלה של החברה, כושר פירעונה וכמובן שוויה. שימושים נוספים ייתכנו למאזן במסגרת ניתוח דוחות כספיים, ענף משנה של החשבונאות הפיננסית אשר עושה שימוש בכלים אנליטיים, מתמטיים וביחסים חשבוניים לצורך הסקת מסקנות כלכליות שונות בנוגע לישות.

דוח רווח והפסד

משקף את ביצועיה הכספיים של הישות – קרי את הכנסותיה והוצאותיה לתקופת הדיווח, וכן רווחים שנצמחו בה והפסדים שנתהוו לה בתקופה. מרכיבים אלו של תוצאות הפעילות מפולחים גם הם לסעיפים ולקבוצות שמטרתם להעניק מידע מלא ומפורט לקורא הדוחות בדבר תוצאות פעילותה של הישות.

דוח על תזרימי המזומנים

מטרת הדוח היא להציג את המידע הנוגע לשינויים היסטוריים במזומנים ושווי מזומנים בישות במהלך התקופה הנבחנת, תוך סיווגים לתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת, מפעילות השקעה ומפעילות מימון. לדוח על תזרימי המזומנים חשיבות קרדינלית מבחינתם של משקיעים ומשקיעים בכח, אנליסטים ונושים – ויתרונם הגדול הוא בחד משמעיות הגדלים המופיעים בו, וכן בפשטות ומהימנות מדידתם. הדוח על תזרימי המזומנים מסייע באמידת יחסי נזילות של החברה והסולבנטיות (כושר הפירעון) שלה לטווח הקצר והבינוני, והוא מספק מידע משמעותי להערכת שווי החברה.


דוח על השינויים בהון העצמי

מטרת הדוח היא להציג את המידע הנוגע לשינויים היסטוריים בהונה העצמי של החברה המייצג את הנכסים נטו שלה (נכסיה בניכוי התחייבויותיה). הדוח על השינויים בהון העצמי מספק מידע רלוונטי לגבי מדיניות גיוס הון (בדרך של הנפקת מניות ומכשירים הוניים אחרים), חלוקת דיבידנד, שינויים מצטברים ביתרות העודפים (יתרת הרווחים הצבורים) וסעיפים נוספים.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel