יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ – דוח על תזרימי המזומנים

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ – דוח על תזרימי המזומנים 

במאמר זה נתמקד במרכיבי דוח על תזרימי המזומנים, המספק למשתמשי הדוחות הכספיים מידע היסטורי בדבר השינויים במזומנים ושווי מזומנים בחברה, תוך חלוקתם לשינויים במזומנים שנבעו מפעילות שוטפת, מפעילות השקעה ומפעילות מימון בהתאמה.

באמצעות הדוח על תזרימי המזומנים מתחדדת גם הערכתם של בעלי העניין בדבר צורכי הישות לניצול תזרימי המזומנים אשר יופקו בעתיד. בהתבסס על יכולתה של ישות להפיק מזומנים ושווי מזומנים, והערכת העיתוי ומידת הוודאות בקבלתם – ניתן להיעזר לצורך קבלת החלטות כלכליות.

יתר על כן, המשתמשים יכולים להתבסס על מודלים מקובלים להערכה ולהשוואה של הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים של ישויות שונות, ואגב כך – מתאפשרת גם הערכת שוויין של ישויות אלו.

חד המשמעיות של הנתונים בדוח ופשטותו, והעובדה שהוא איננו כפוף לכללי החשבונאות המקובלת על בסיס "צבירה" – מסייעת בהשוואתיות בין חברות שונות הפועלות באותו ענף אך נוקטות בדרכי טיפול חשבונאי שונות.

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת מייצגים את המזומנים ושווי המזומנים אשר הפיקה (או צרכה) הישות מפעילויות הנכללות במהלך העסקים שלה, כדוגמת תקבולי מזומנים ממכירת סחורות והספקת שירותים, תשלומים לספקים ולעובדים, תשלומי ביטוח ומסים ותשלומים נוספים. ברמה הפרקטית, מחושבים תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת בדרך של התאמות לרווח החשבונאי אשר נרשם על בסיס צבירה (בגישה "עקיפה").

תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה

תזרימי מזומנים אלו מייצגים את החלק מהמזומנים ושווי המזומנים אשר בהם נעשה שימוש לצורך רכישה של משאבים המיועדים להפקת הכנסה (ותזרימי מזומנים) בעתיד. דוגמאות נפוצות לתזרימים כאלו מהווים תשלומי מזומנים לרכישת רכוש קבוע, פטנטים ונכסים אחרים לזמן ארוך, וכן השקעה באגרות חוב ומתן הלוואות לזמן ארוך. כמו כן כולל התזרים, בין היתר, תקבולים כתוצאה ממימוש של נכסים כאלה.

תזרימי מזומנים מפעילות מימון

המדובר בתזרימים הנובעים מפעילויות הקשורות לגיוס הון על ידי הישות, כגון תקבולי מזומנים מהנפקת מניות, מהנפקת כתבי התחייבות ואגרות חוב (או נטילת הלוואות), החזרים ותשלומים בגין סכומי אשראי שניטלו.

הגילוי הנפרד בדבר תזרימי המזומנים מפעילות מימון מסייע להעריך מהם התזרימים העתידיים שיידרשו על ידי ספקי ההון לישות. הלוואה גדולה שניטלה על ידי חברה, למשל, עשויה לרמז על צורך לעמוד בהחזרים גדולים במהלך התקופות העתידיות, סיכון שיש ליטול בחשבון כאשר באים לקבל החלטות כלכליות הנוגעות לחברה.

דוגמא בסיסית לדוח על תזרימי המזומנים של ישות

                                                                        ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות                    

רווח לפני מס                                                     XX

תיאומים בגין:

            פחת                                                      XX

            הכנסות מהשקעות                                 XX

            הוצאות ריבית                                       XX

                                                                        XX

            גידול בלקוחות ובחייבים                                    XX

            קיטון במלאי                                         XX

            קיטון בספקים                                       XX

מזומנים שהופקו מפעולות                                  XX

מסים על ההכנסה ששולמו                                  XX

מזומנים נטו מפעילויות שוטפות                          XX

תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה

רכישת רכוש קבוע                                             XX

ריבית שהתקבלה                                               XX

דיבידנדים שהתקבלו                                         XX

מזומנים נטו ששימשו לפעילויות השקעה              XX

תזרימי מזומנים מפעילויות מימון            

תקבולים מהנפקת הון מניות                               XX

תקבולים מנטילת אשראי לזמן ארוך                   XX

מזומנים נטו ששימשו לפעילויות מימון                XX

גידול נטו במזומנים ובשווי מזומנים                     XX

מזומנים ושווי מזומנים בתחילת התקופה              XX

מזומנים ושווי מזומנים בסוף התקופה                  XX

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel