יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ – מרכיבי הדוחות הכספיים – דוח רווח והפסד

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ

מרכיבי הדוחות הכספיים – דוח רווח והפסד

 במאמר זה נתמקד במרכיבי דוח רווח והפסד, אשר מטרתו היא לספק למשתמשי הדוחות הכספיים מידע רלוונטי בנוגע לתוצאות פעילותה של הישות: הכנסותיה, הוצאותיה, הפסדיה ורווחיה. גם בדוח זה נדרש פילוח של סעיפים אלו, על מנת להביא לידי המשתמשים מידע רלוונטי יותר לצורך קבלת החלטות כלכליות.

עיקרון מהות ההוצאה/ההכנסה

שיטת חלוקת ההכנסות וההוצאות, הרווחים וההפסדים של ישות לסעיפים שונים עשויה להתבצע בדרכים שונות. על פי הדרך המקובלת, יש לנתח נתונים אלו על פי מהות ההוצאות וההכנסות, בהתבסס על מאפיין הפעילות בגינו נוצרו. כך, למשל, הכנסות שנוצרו בחברה העוסקת במתן שירותים בתחום המחשוב ייכללו תחת "הכנסות ממתן שירותים", בעוד שהכנסות הנובעות ממכירת מלאי תוצגנה בסעיף "מכירות". בשונה מכך, הכנסות הנובעות, למשל, מעליית ערך נדל"ן להשקעה שבבעלות החברה שעיקר עיסוקה במתן שירותי מחשוב כאמור, תסווגנה במסגרת "הכנסות אחרות", ורק בביאור יוצג פירוטן של הכנסות אלו הכולל עליית ערך הנדל"ן האמור. סעיפים חשובים נוספים בדוח הם סעיפי הוצאות מכירה, הוצאות ההנהלה והכלליות (המציינים עלויות ניהול ותקורה של החברה והוצאות המתהוות בשל הפרשה לחובות מסופקים) הוצאות והכנסות מימון ומסים על ההכנסה.

דוגמא בסיסית לדוח רווח והפסד בחברת סטארט-אפ

 

31 בדצמבר XX20

ש"ח                        .

הכנסות ממתן שירותים

XXX

עלות מתן השירותים

XXX

רווח (הפסד) גולמי

XXX

הכנסות אחרות

XXX

הוצאות מכירה ושיווק

XXX

הוצאות הנהלה וכלליות

XXX

הכנסות אחרות

XXX 

רווח (הפסד) תפעולי

XXX

הוצאות מימון

XXX

רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה

XXX

מסים על ההכנסה

XXX

רווח (הפסד) נקי

XXX

 

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel