יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ חשיבות הדוחות עבור המשתמשים במידע הכספי

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ חשיבות הדוחות עבור המשתמשים במידע הכספי

צרכני המידע המופק על ידי המערכת החשבונאית בארגון ניתנים לחלוקה דיכוטומית לשתי קבוצות עיקריות:

  1. משתמשים חיצוניים.
  2. משתמשים פנימיים.

המשתמשים החיצוניים הם כאלו המוצאים עניין ותועלת בנתונים החשבונאיים, אך אינם מהווים חלק ממנגנון פעולתה של החברה. בין המשתמשים החיצוניים ניתן לכלול את:

  1. בעלי המניות – אשר להם זכות קניינית על נכסיה נטו של החברה (נכסיה בניכוי התחייבויותיה, מושג אשר יורחב בהמשך). אלו משתמשים במידע החשבונאי לצורך קבלת החלטות השקעה בחברה, מכירות של החזקותיהם בחברה או שימור ההחזקה. יש לציין, כי היזמים ו/או הבעלים בחברות שונות ובחברות הזנק בפרט עשויים גם ליטול חלק אקטיבי בחברה, כעובדים וכמנהלים. בהקשר הכללי, ככל שגדלה החברה מצטרפים למעגל בעלי מניות אשר הנם משקיעים "פיננסיים" אשר אינם נוטלים חלק אופרטיבי בפעילות החברה ובקבלת החלטות הנוגעות לתפעולה השוטף.  חברות הזנק הן מגוונות מבחינת תמהיל המשקיעים, כאשר בחלקן רוב המימון מבוצע באמצעות הונם הפרטי של היזמים ובאחרות – המימון מבוצע מתחילתו בעיקר דרך משקיעים חיצוניים (קרנות הון סיכון וגופים מקבילים).
  2.  נושים ומלווים – כאלו הם ספקי הון לישות כדוגמת בנקים, מוסדות פיננסיים שונים, ספקים ואחרים. אלו עושים שימוש בנתונים הכספיים לצורך קבלת החלטות בדבר מתן הלוואות לחברה. מרביתם עושים שימוש במודלים אנליטיים המתבססים על הנתונים בדוחות הכספיים לצורך אומדן הסולבנטיות (כושר הפירעון) של החברה.
  3. לקוחות – עשויים להפיק תועלת מהמידע החשבונאי טרם הם בוחרים בחברה ממנה ירכשו מוצרים או שירותים. המידע הוא בעל ערך בעיקר ללקוחות עסקיים המעוניינים ביצירת קשרים ארוכי טווח עם החברה.
  4. רשויות המס וגופים רגולטורים – משתמשים בנתונים הכספיים כבסיס לחישוב ההכנסה החייבת וחבות המס וכן לצרכי דיווח אחרים הנדרשים על פי חוק.

 

המשתמשים הפנימיים הם אלו הפועלים בתוככי החברה עצמה אשר עשויים להפיק תועלת ממידע חשבונאי. בפרט נכון הדבר לגבי הדרג הניהולי בחברה (דרג בכיר ודרגי ביניים) העושים שימוש במידע זה לצורך קבלת החלטות הנוגעות לאופן פעולתו. במקרים מסוימים, גם עובדים עשויים להשתמש במידע חשבונאי על מנת להעריך את רווחי החברה ואת מדיניות שיתוף העובדים, אם בכלל, ברווחים אלו.

משתמשים פנימיים עשויים לעשות שימוש במידע חשבונאי המופק לצורכיהם של משתמשים חיצוניים; על פי רוב – המשפט ההפוך לא מתקיים, ולא נחשף בפני משתמשים חיצוניים כל המידע הנגלה לעיניהם של משתמשים פנימיים בפירמה. לפיכך, מתקיימים למעשה שני "סטים" של דיווח חשבונאי:

  1. חשבונאות פיננסית: מספקת מידע שנדרש לצורך קבלת החלטות על ידי משתמשים חיצוניים, אשר אינם בעלי הסמכות או היכולת לדרוש מידע כספי המותאם ספציפית לצרכיהם. אשר על כן, כללי החשבונאות הפיננסית הם נרחבים ומקיפים למדי והם מספקים מסגרת הוליסטית לעריכת המידע הכספי כך שיספק את מכלול הדרישות של רוב המשתמשים החיצוניים לחברה. על פי רוב, תוצר החשבונאות הפיננסית הוא הדוחות הכספיים לבעלי המניות. בחברות ציבוריות, הנסחרות בבורסה לני"ע, מפורסמים הדוחות לציבור הרחב. לתחום החשבונאות הפיננסית זיקה חזקה ומשמעותית למקצוע ראיית החשבון, שכן חברה מחויבת כי דוחותיה הכספיים הערוכים לפי כללי החשבונאות הפיננסית יבוקרו על ידי רואה חשבון.
  2. חשבונאות ניהולית: מספקת מידע רב ערך בהיבט ניהולה ותפעולה של החברה בידי המשתמשים הפנימיים, כפי שהוגדרו לעיל. האינפורמציה המסופקת במסגרת החשבונאות הניהולית על פי רוב מותאמת באופן ספציפי לצרכים של מקבלי ההחלטות בחברה.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel