מכתב סוף שנה לחברות 2012

 

הנדון: עריכת הדוחות הכספיים לחברות לשנת 2012 לעצמאים

 

שנת המס 2012 מסתיימת בקרוב, ריכזנו עבורכם את ההנחיות העיקריות שיש לתת עליהן את הדעת לקראת תום שנת המס:

 1. חובת רישום קילומטרז' רכבים: יש לרשום את קילומטרז' הרכבים המשמשים את העסק (אשר הוצאותיהם נדרשו בניכוי) ליום 31 בדצמבר 2012.
 2. רישום שיקים דחויים: יש לערוך רשימת שיקים דחויים שבקופת העסק ליום 31 בדצמבר 2012.
 3. ספירת מלאי ליום 31 בדצמבר 2012: ניתן לבצע ספירת מלאי ליום 31 בדצמבר 2012 תוך חודש ימים לפני תאריך זה או אחריו (במידה והספירה לא תבוצע בתאריך 31.12.2012 תבוצע התאמת מלאי לתאריך זה לאחר הספירה). היה והספירה תבוצע יותר מעשרה ימים לפני התאריך או אחריו יש להודיע על כך מראש לפקיד השומה. אנא עדכנו אותנו מראש על מועד המפקד המתוכנן על ידכם.  רשימות המלאי יכללו את כל הטובין שבבעלותכם או ברשותכם. טובין הנמצאים ברשותכם ושייכים לאחרים יכללו ברשימה נפרדת, כמו כן, תיערך רשימת טובין השייכים לכם ונמצאים אצל אחרים. הרשימות יכללו את תאור הטובין באופן המאפשר זיהוי, מצב הטובין במידה ואינו תקין, יחידת מדידה, כמות, עלות לפני מע"מ של כל יחידה או שווי שוק לפי הנמוך מביניהם, סה"כ עלות של כל היחידות מאותו מוצר וסה"כ ערך המלאי בכללותו, תוצרת בעיבוד תירשם תוך ציון הכמות ביחידות ושלב העיבוד במועד הספירה. הרשימות יוכנו בעט, העמודים ימוספרו מראש ומבצעי הספירה יחתמו בסוף כל גיליון ויציינו את שמם המלא.

 

 1. הכנת נתונים ומסמכים לדוח האישי של בעלי המניות: הדוח השנתי יכלול את הכנסות שני בני הזוג, לצורך עריכת הדוח נדרש כי תעבירו לידינו את המסמכים הבאים לאחר קבלתם:
 • טפסי 106 על הכנסותיכם כשכירים בשנת 2012.
 • אישורים רלוונטיים על הכנסות שהופקו בחו"ל ולא נכללו במסגרת החברה.
 • טפסי 867 על הכנסות מריבית, דיבידנד ורווחי הון מניירות ערך חשבונות הפרטיים.
 • אישורים מהמוסד לביטוח לאומי על קצבאות שקיבל/ה בן/בת הזוג.
 • אישורים על הכנסות נוספות, במידה וישנן.
 • ניכוי בגין תרומות – לצרף אישורים מקוריים על תרומת הכספים ובלבד שגובה התרומה הכולל הנו לפחות 180 ש"ח והתרומות בוצעו לגופים המוכרים לצורך מס מכוח סעיף 46 לפקודה.
 • אישורי הפקדות לקופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי חיים – יש לצרף אישורים רלוונטיים מהגורם המנהל.
 1. חובת דיווח בדבר תכנוני מס: במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה שחל בתאריך 1.1.2006 הוטלה חובת דיווח על פעולות שהן תכנון מס חייב בדיווח, כדלקמן:
 • תשלום דמי ניהול בסך 2 מיליון ש"ח ומעלה בין אדם לקרובו.
 • מכירת נכס לקרוב תוך יצירת הפסד אצל המוכר, הסבת הפסד לקרוב.
 • הסבת רווח לקרוב לשם קיזוז מול הפסד שקיים אצל מקבל הנכס.
 • מחילת חוב ע"י חבר בני אדם לקרוב.
 • פירעון חוב של בעל מניות מהותי בתום שנת המס ויצירתו מחדש.
 • המחאת יתרת זכות שלא שולמה במלואה.
 • רכישת חברה בהפסדים.
 • פעילות באמצעות חברה זרה תושבת מדינה שאינה מדינה גומלת.
 • פעילות באמצעות חבר בני אדם תושב מדינת אמנה.
 • משיכת כספים מחברה משפחתית ללא חבות במס.
 • עסקה למתן שירותי בניה תמורת רכישת זכות במקרקעין.
 • עסקאות מפוצלות במקרקעין – חוזה לרכישת קרקע וחוזה להזמנת שירותי בניה.

נא לעדכן את משרדנו בדבר כל פעולה שנעשתה או שתעשה הנכללת ברשימה זו.

בנוסף, מובאים בזאת לתשומת לבכם שיקולים שיש לקחת בחשבון בהיבט מסלולי המיסוי  האפשריים להכנסה שהופקה בשנת 2012:

 1. 1.       תשלומי מס עד סוף ינואר: מקדמות למס הכנסה אשר תשולמנה עד ליום 31 בינואר 2013 אינן חייבות בריבית והפרשי הצמדה ורצוי לסלקן עד למועד זה .
 2. 2.      רווחים והפסדים מניירות ערך סחירים: יש לקבל טופס 867 לשנת 2012 מבנקים ובתי השקעות ופירוט ני"ע לתאריך 31.12.12. הפסד הון שוטף במכירת נייר ערך, אפשר לקזזו: 1) מהכנסה מריבית או מדיבידנד ששולמו בשל אותו נייר ערך.

   2) הכנסה מריבית או מדיבידנד ששולמו בשל נייר ערך אחר, ששיעור המס החל על הריבית או על הדיבידנד שקיבל אותו אדם אינו עולה על 25%. משמע, אפשר לקזז הפסד שוטף ממכירת נייר ערך אף מול דיבידנד וריבית מניירות ערך. ואולם, מאחר שהחל משנת 2012 משיכת דיבידנד על ידי בעל שליטה מחברה בבעלותו חייבת במס בשיעור 30% – ולכן לא ניתן לקזז הפסד הון כנגד דיבידנד זה שכן שיעור המס עולה על 25%.

 1. 3.       דיווח על רווח / הפסד הון:

יש לדווח למס הכנסה על מכירת נכס תוך 30 יום מיום המכירה. חובת הדיווח חלה גם אם נוצר הפסד הון מהמכירה.

 1. 4.       הוצאות ניכויים וזיכויים המותרים על "בסיס מזומנים" – יש לשקול התשלום בגין ההוצאות הבאות המותרות לניכוי בעת תשלומן:
 • השלמת תשלומים בשל הוצאות נלוות לשכר (קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים).לדוגמא בגין חודשי נובמבר דצמבר, או הפרשי גביה.
 • השלמת תשלומים בשל פיצויי פרישה – לשנה השוטפת, לרבות עדכון בגין תוספת שכר (בשל שנים קודמות – נדרש אישור רשות המסים).
 • הקדמת תשלום פיצויים למפוטרים מכספי החברה, פדיון חופשה, דמי הבראה וכיוצא בזאת.
 • תשלומים בגין תרומות למוסדות מוכרים לפי סעיף 46 לפקודה.

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מעניק ליחידים זיכוי ממס בשיעור של 35% בשל תרומות למוסדות מוכרים וזיכוי ממס לחברות לפי שיעור מס החברות, כלומר – 25% בשנת 2012.

החל משנת 2012 קיימת הקלה בקריטריונים לקבלת זיכוי מס בגין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

מינימום התרומה שתעניק זיכוי ממס הופחת לסך של 180 ₪ (בשנת 2011 –  420 ₪), וסכום התרומות המירבי בעדו ינתן זיכוי הינו הנמוך מבין סכום השווה ל – 30% מההכנסה החייבת או סכום של 9 מליון ₪ (בשנת 2011 –  4.351 מליון ₪).

כמו כן, הורחבה האפשרות למעסיקים מסוימים לתת את הזיכוי ישירות בתלוש השכר של העובדים.

הזיכוי ממס מותנה בהמצאת קבלה מקורית. על הקבלה צריך להיות רשום, בנוסף לפרטי המוסד הציבורי המלאים והמילה "תרומה" גם ציון העובדה שלמוסד אישור לענין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

יודגש כי הזיכוי ניתן כנגד כל הכנסה, כולל הכנסות שאינן מעסק.

 1. 5.       חובות מסופקים ואבודים:
 • רצוי לסיים הטיפול בחובות מסופקים עסקיים ותביעות כספיות שנויות במחלוקת מוקדם ככל האפשר עד תום שנת המס, לשם התרתם בניכוי בשנה השוטפת.
 • יש לבדוק האפשרות לדרוש החזר מע"מ בגין חובות אבודים.
 1. 6.       ניכוי מס במקור על ידי לקוחות:
 •  יש לקבל  אישורים שנתיים על ניכוי מס במקור ע"י לקוחות מלקוחות שניכו מס במהלך השנה.
 1. 7.       רשימת מקבלי מתנות – בשל קשר עסקי(ללקוחות וספקים) ולעובדים לרגל אירוע אישי
 • עד ל210 ₪ לאדם לשנה (ספק /לקוח) וסכום מעבר ייחשב כהוצאה עודפת. הרשימה צריכה להיות נכונה, וצריך שיהיה יחס סביר בין עלות המתנה לבין היקף העסקים המתנהלים עם אותו לקוח/ספק.
 •  אם ניתנה בחול – עד ל15 דולר לאדם לשנה.
 • מתנה לעובד לרגל אירוע אישי תותר בגובה 210 ₪ וסכום מעבר ייחשב כהוצאה עודפת.(מתנה לעובד לחגים – יש לזקוף שווי בשכר)
 1. 8.       עיתוי הכנסות: יש להרכיב רשימת הכנסות מראש (חשבוניות הכנסה שהופקו בשנת 2012  בגין הכנסות שנת 2013), והכנסות לקבל (חשבוניות שהופקו בשנת 2013 בגין הכנסות של שנת 2012).
 1. 9.       הפרשות לקרנות השתלמות וקופות גמל בשנת 2012:
 • קרן השתלמות שכיר בעל שליטה - על מנת לקבל הטבה מקסימאלית יש להפקיד 6% (4.5% חלק מעביד ו-1.5% חלק העובד) מההכנסה החייבת עד לתקרה של 188,544 ש"ח לשנה ו 15,712 ש"ח חודשי. הפרשה מרבית – 11,313 ש"ח וניכוי מרבי של – 8,484 ש"ח. הפרשות מעביד מעבר לשיעור 4.5% ועד לשיעור של 7.5% מהמשכורת שאינה עולה על 188,544 ₪ אומנם לא תותר כהוצאה בידי המעביד, אך לא תחשב כהכנסה בידי בעל שליטה. (כלומר אפשרי תשלום נוסף של 3% – עד להפרשה מירבית בסך 14,141 ש"ח.
 • קרן השתלמות שכיר- הפרשות מעביד מעבר של 7.5% מעביד ו-2.5% עובד (כמקובל) מהמשכורת שאינה עולה על 188,544 ש"ח .

תקרת תשלום המעביד לצורך קבלת זיכוי  – 14,141 ש"ח , תשלום העובד 4,714 ש"ח.

 • קופות גמל וקרנות פנסיה – הזיכוי  בגין הפקדה בכל סוגי הקופות עומד לכן על  35%. החל מיום 1.1.2008 קיימים שני סוגים של קופות גמל: קופת גמל משלמת לקצבה (ניתן למשוך ממנה כספים במישרין) וקופת גמל שאינה משלמת לקצבה (לא ניתן למשוך ממנה כספים במישרין, למעט כספים ממרכיב הפיצויים, אלא בהעברתם לקופת גמל משלמת לקצבה). משיכת סכומים חד פעמיים רק לאחר העברת הכספים מקופת גמל לא משלמת לקופת גמל משלמת ולאחר הבטחת פנסיית מינימום של 3,850 ש"ח צמוד למדד.
 • קופות גמל זיכוי וניכוי בגין הפקדה  – לאור השינויים הרבים שנעשו בתחום, הפך נושא זה למורכב. מומלץ לקבל ייעוץ לכל מקרה לגופו.
 • פיצויים-  על פי סעיף 32(9)(א)(2) לפקודה, ההפרשה לפיצויים בעבור בעל שליטה המוכרת לחברה בשנת המס 2012  מוגבלת ל 11,950 ש"ח  ( 996 ש"ח לחודש). החל משנת 2012 בוטלה המגבלה על ההפרשה לקופת גמל לקצבה בעבור בעל שליטה.
 • אובדן כושר עבודה- גם נושא זה עבר שינויים רבים ומומלץ לקבל ייעוץ לכל מקרה לגופו.

החל מ 01.01.2013 לא ניתן יהיה להצטרף לביטוח מנהלים הכולל מקדם היוון מובטח, מומלץ להתייעץ עם סוכן הביטוח לגבי כדאיות הצטרפות למסלול זה לפני ביטול המוצר

10. ניכוי מס במקור מספקים:

לגבי תשלומים שחלה לגביהם חובת ניכוי מס במקור – , יש לבדוק באתר רשות המיסים את תוקף אישור ניכוי המס במקור וניהול הספרים  ולנכות מס בהתאם למופיע באישור או לדאוג לכך שהספק יקבל פטור מלא מניכוי מס במקור.

לתשומת לב, על חברה המשלמת דמי שכירות לקבל מהמשכיר אישור תקף על ניכוי מס במקור כאשר, על האישור צריך להיות רשום במפורש שהוא כולל דמי שכירות. ממשכיר אשר לא ימציא אישור כאמור, יש לנכות מס במקור מתשלום השכירות בשיעור 35%.

11.אירוח אורחים מחו"ל

כיבודים מחוץ למקום העבודה, גם עבור ספקים ולקוחות , אינם מוכרים כהוצאה למס הכנסה ואין אפשרות לתבוע בגינם את מס התשומות.

שונה מכך, הכרה בהוצאות אירוח אורחים מחו"ל. הוצאות סבירות בגין  אירוח אורחים מחו"ל יותרו לניכוי ולקיזוז מע"מ, באם נוהל לגביהן רישום הכולל את שם האורח וארץ מוצאו, מספר ימי האירוח ונסיבותיו, הקשר לחברה וסכום ההוצאות.

12. בחירה במסלול מס בשיעור 10% על השכרת דירת מגורים

יחיד המעוניין לבחור במסלול המס בשיעור 10% לגבי שנת 2012, חייב להקפיד לשלם את המס בגין ההכנסה מדמי שכירות עד ליום 30 בינואר 2013, אלא אם כן שילם בשנת 2012 מקדמות למס הכנסה.

          13. חישוב נפרד לבני זוג :

לאחר שנים רבות של מחלוקות ודיונים משפטיים בין רשויות המס והנישומים בנוגע לאופן המיסוי הראוי של בני זוג העובדים בעסק משותף בבעלותו של אחד מהם, הכריע בית המשפט העליון כי בני זוג כאמור לא יהיו זכאים לחישוב מס נפרד על הכנסותיהם אלא המס יחושב על הכנסותיהם הכוללות יחד, גם אם יוכיחו את נחיצות עבודת בן הזוג בעסק ואת סבירות השכר. האפשרות היחידה לחישוב נפרד נותרה לפי סעיף 66(ה) לפקודת מס הכנסה.

לפי סעיף 66(ה), בני זוג רשאים לתבוע כי ייעשה חישוב נפרד של המס על הכנסתם עד סכום של 48,960 ש"ח בשנת המס 2012 בהתקיים התנאים הבאים:

א. לבני הזוג אין מקור הכנסה נוסף מיגיעה אישית או ממשכורת.

ב. העבודה התבצעה במשך 36 שעות שבועיות ובמשך 10 חודשים או יותר בשנת המס.

ג. תוקפה של הודעה על תביעה לחישוב נפרד היא לשלוש שנות מס.

לאור אי הבהירות בנושא זה ועקב פניות רבות פרסמה רשות המיסים ב-25/11/2012 הקלות נוספות באשר לחישוב נפרד לבני זוג בעלי עסק משותף, שהגישו בעבר דרישות לחישוב מס בנפרד. בהתאם לכך, תתאפשר החלת סעיף 66(ה) לפקודת מס הכנסה ביחס לשנים הקודמות לשנת המס 2012 וכן לגבי תיקים "פתוחים", שבהם עלתה סוגיית חישוב מאוחד/ נפרד, לרבות תיקים התלויים ועומדים בבית המשפט, לנישומים העומדים בתנאי הסעיף, גם אם לא הודיעו על בקשתם במועד.

14. עדכונים כללים:

 • מס חברות

החל משנת 2012 עלה שיעור מס החברות ל- 25%, (בשנת 2011 24%) ושיעור המס על דיבידנד בידי בעל מניות מהותי ל-30% (בשנת 2011 25%).

 • ·         מס יסף – על הכנסות גבוהות

החל מיום 1.1.2013 יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על שמונה מאות אלף שקלים חדשים, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על שמונה מאות אלף שקלים חדשים בשיעור של 2%.

"הכנסה חייבת" – כל סוגי ההכנסות החייבות במס לרבות רווחי הון ושבח מקרקעין ולמעט סכום אינפלציוני (חייב ופטור).

שבח מקרקעין – שבח ממכירת דירת מגורים שלא נתקבל בגינו פטור ממס שבח, יחויב במס הנוסף רק אם שווי המכירה עולה על 4 מיליון ₪.

בעלי שליטה שהכנסותיהם גבוהות, שימו לב, כדאי לשקול הקדמת חלוקת דיבידנד לשנת 2012.

 • ·          ביטוח לאומי חלק המעסיק

שיעור תשלומי ביטוח לאומי החל על מעסיקים במדרגת שכר העובד העולה על 60% מהשכר הממוצע במשק עומד בשנת 2012 על 5.9% משכר העובד.

שיעור זה יעלה ל-6.5% בשנת 2013, ל-7% בשנת 2014 ולשיעור של 7.5% החל משנת 2015 ואילך.

 • ·         צו הרחבה פנסיוני

על פי צו הרחבה פנסיוני, עובד זכאי להפרשות פנסיוניות בתום 6 חודשים מיום תחילת עבודתו. עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו, כאשר, ההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס – המועד המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק. בשנת 2013 שיעורי ההפקדה יעלו לפי האחוזים הבאים 5% גמל מעסיק, 5% גמל עובד, 5% פיצויים מעסיק, סך הפקדה 15%.

 • ·         העלאת מס השבח  ב-2013

ביום 1.1.2013 ייכנסו לתוקפם שינויי חקיקה, שכתוצאה מהם עתיד לעלות מס השבח על מכירה של מקרקעין וזכויות באיגוד מקרקעין.

העלאה של שיעורי המס ההיסטוריים ב-2% (מס השבח על נכסים שנרכשו עד 31.3.1961). בנוגע לנכסים אלה נקבעו בעבר שיעורי מס מופחתים של 24%-12%, כאשר בשנים האחרונות החלה העלאה של המס על ידי תיקוני חקיקה. במסגרת חקיקה שנעשתה בעקבות ועדת טרכטנברג בסוף 2011, נקבעה הוראה שהעלתה את שיעורי המס ב-1% ב-2012 וב-2% מדי שנה משנת 2013 עד שנת 2017, וזאת עד לשיעור מס של 25% (החל מ-2013).

לתשומת לבכם, חוזר זה מציג מידע כללי. טרם קבלת החלטה, מומלץ לפנות למשרדנו לייעוץ.

משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם במידה ונדרשות הבהרות נוספות.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel