עצמאים 2012 – מכתב סוף שנה

עצמאים 2012 - מכתב סוף שנה

עריכת הדוחות הכספיים לשנת 2012 לעצמאים

 שנת המס 2012 מסתיימת בקרוב, ריכזנו עבורכם את ההנחיות העיקריות שיש לתת עליהן את הדעת לקראת תום שנת המס:

 1. 1.       תיאום הוצאות אחזקת רכב: החל בשנת 2008 התבטלה הנוסחה לעניין שיעור ההכרה בהוצאות רכב, נוסחה שהתבססה על מספר הקילומטרים שנסע הרכב במהלך שנת המס, וכן הקביעה כי 9,900 ק"מ שימשו לנסיעה פרטית. יש לבחון לגבי כל כלי רכב לאיזו הגדרה הוא משתייך בתקנות.
 • רכב תפעולי – ההוצאה תותר במלואה.
 • רכב שהמעביד העמיד לרשות עובדו – ההוצאות יותרו במלואן (תקנה 3 לתקנות).
 • רכב שלא שימש לייצור הכנסת עבודה – תלוי בסוג הרכב:
 1. רכב, למעט אופנוע שסיווגו l3ולמעט רכב כאמור להלן – סכום הוצאות החזקת הרכב בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987 (להלן – תקנות שווי השימוש), או סכום בגובה 45% מהוצאות החזקת הרכב, לפי הגבוה.
 2. לגבי אופנוע שסיווגו l3 – סכום הוצאות החזקת רכב בניכוי שווי השימוש כפי שנקבע בתקנה 2(ב) לתקנות שווי השימוש, או סכום בגובה 25% מהוצאות החזקת הרכב, לפי הגבוה
 3. 2.       חובת רישום קילומטרז' רכבים: על אף האמור בסעיף 1 לעיל, עדיין נדרש לרשום את קילומטרז' הרכבים המשמשים את העסק (ואשר הוצאותיהם נדרשו בניכוי) ליום 31 בדצמבר 2012, היות ושינוי ההוראה לעניין אופן חישוב ההוצאה המותרת בניכוי לא ביטל חובת הרישום כאמור.
 4. 3.       חובת רישום שיקים דחויים: יש לערוך רשימת שיקים דחויים שבקופת העסק ליום 31 בדצמבר 2012.
 5. 4.       ספירת מלאי ליום 31 בדצמבר 2012: ניתן לבצע ספירת מלאי ליום 31 בדצמבר 2012 תוך חודש ימים לפני תאריך זה או לפניו (במידה והספירה לא תבוצע בתאריך 31.12.2012 תבוצע התאמת מלאי לתאריך זה לאחר הספירה). היה והספירה תבוצע יותר מעשרה ימים לפני התאריך או אחריו יש להודיע על כך מראש לפקיד השומה. אנא עדכנו אותנו מראש על מועד המפקד המתוכנן על ידכם.

 רשימות המלאי יכללו את כל הטובין שבבעלותכם או ברשותכם. טובין הנמצאים ברשותכם ושייכים לאחרים יכללו ברשימה נפרדת, כמו כן, תיערך רשימת טובין השייכים לכם ונמצאים אצל אחרים. הרשימות יכללו את תאור הטובין באופן המאפשר זיהוי, מצב הטובין במידה ואינו תקין, יחידת מדידה, כמות, עלות לפני מע"מ של כל יחידה, סה"כ עלות של כל היחידות מאותו מוצר וסה"כ ערך המלאי בכללותו, תוצרת בעיבוד תירשם תוך ציון הכמות ביחידות ושלב העיבוד במועד הספירה. הרשימות יוכנו בעט, העמודים ימוספרו מראש ומבצעי הספירה יחתמו בסוף כל גיליון ויציינו את שמם המלא.

 1. 5.       רשימת מקבלי מתנות: בשל קשר עסקי(ללקוחות וספקים) ולעובדים לרגל אירוע אישי
 • עד ל210 ₪ לאדם לשנה (ספק /לקוח).
 •  אם ניתנה בחול – עד ל15 דולר לאדם לשנה.
 • מתנה לעובד לרגל אירוע אישי תותר בגובה 210 ₪ וסכום מעבר ייחשב כהוצאה עודפת.(מתנה לעובד לחגים – יש לזקוף שווי בשכר)
 1. 6.       הכנת נתונים ומסמכים לדוח השנתי: הדוח השנתי יכלול את הכנסות שני בני הזוג, לצורך עריכת הדוח נדרש כי תעבירו לידינו המסמכים הבאים אם קבלתם:
 • טפסי 106 על הכנסותיכם כשכירים בשנת 2012.
 • אישורים רלוונטיים על הכנסות שהופקו בחו"ל ולא נכללו במסגרת העסק.
 • טפסי 867 עבור שנת 2012 מהבנקים ובתי ההשקעות על הכנסות מריבית, דיבידנד ורווחי הון מניירות ערך.
 • אישורים מהמוסד לביטוח לאומי על קצבאות (דמי לידה, אבטלה, מילואים, גמלאות)
 • אישורים על הכנסות נוספות, במידה וישנן (שכ"ד לדוגמא).
 • זיכוי מס בגין תרומות – לצרף אישורים מקוריים על תרומת הכספים ובלבד שגובה התרומה הכולל הנו לפחות 180 ש"ח והתרומות בוצעו לגופים המוכרים לצורך מס מכוח סעיף 46 לפקודה.
 • אישורים על הפקדות לקופות גמל, ביטוחי חיים וקרנות השתלמות.

בנוסף, מובאים בזאת לתשומת לבכם שיקולים שיש לקחת בחשבון בהיבט מסלולי המיסוי האפשריים להכנסה שנצמחה בשנת 2012:

 1. תשלומי מקדמות עד סוף ינואר: מקדמות למס הכנסה אשר תשולמנה עד ליום 31 בינואר 2013 אינן חייבות בריבית והפרשי הצמדה ורצוי לשלמן עד מועד זה.
 2. תשלומים לביטוח לאומי : הקדמת תשלום למוסד ביטוח לאומי שמועד פירעונו חל ב15 בינואר , לשם ניצול הניכוי בשנת המס 2012.
 1. תקרת פטור להכנסות מהשכרת דירת מגורים: בשנת 2012, תקרת הפטור להכנסות משכר דירה למגורים הנה 4,910 ש"ח. יש לשקול מעבר למסלולי מיסוי חלופיים במידה והכנסות השכירות גבוהות יותר, או במידה ומתהוות הוצאות משמעותיות בגין המושכר.
 1. חובת תשלום מקדמת מס בגין הכנסות מהשכרת דירה למגורים במסלול 10%: הכנסה מהשכרת דירת מגורים למגורים – המשכיר משלם מס בשיעור 10% על כל ההכנסה עד ליום 31 לינואר 2013. אין שום אפשרות לניכוי, קיזוז, זיכוי או פטור.
 2. מסלול ניכוי הוצאות ופחת: לפי תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים), התשמ"ט-1989, ניתן בעיקרון במסלול זה לנכות פחת לפי שיעור 4% על רכיב המבנה המהווה שני שליש מערך הנכס, רכיב הקרקע אינו מופחת כלל. במסלול הפחת, תקנה 2(ג) לתקנות האמורות קובעת כי נישום שבחר במסלול כאמור לא יהא זכאי לכל פחת אחר, לתוספת פחת, לניכוי ולהפחתה המגיעים לו על פי כל דין בשל הדירה האמורה. ועדיין, עמדת רשות המסים היא כי נישום כאמור זכאי לנכות הוצאות אחרות. ניתן לנכות פחת מהחלק החייב במס אם בוחרים במסלול הפטור, ואת הפחת יש לחלק ליניארית בין הסכום החייב והפטור. שיעור המס שיחול על ההכנסה החייבת יהיה לפי שיעור המס שחל על יחיד מכוח סעיף 121 לפקודה, ויש לשים לב שבמקרים מסוימים לא תהיה תחולה למדרגות המס הנמוכות על הכנסה מיגיעה אישית
 1. דיווח חצי שנתי על רווחים מנירות ערך :

קיימת חובת דיווח על רווחים/הפסדים שנוצרו מפעילות בניירות ערך בגינם לא נוכה מלוא המס החל בארץ. יש להיערך למועד הדיווח הקרוב ב – 31 בינואר 2013 עבור פעילות בתקופה יולי – דצמבר 2012.

 1. רווחים והפסדים מניירות ערך סחירים:

 יש לקבל טופס 867 לשנת 2012 מבנקים ובתי השקעות ופירוט ני"ע לתאריך 31.12.12.

 1. דיווח על רווח / הפסד הון:

יש לדווח למס הכנסה על מכירת נכס תוך 30 יום מיום המכירה. חובת הדיווח חלה גם אם נוצר הפסד הון מהמכירה.

 1. 7.       ניכוי מס במקור:
  1.  יש לקבל  אישורים שנתיים על ניכוי מס במקור ע"י לקוחות מלקוחות שניכו מס במהלך שנת 2012.
 1. הפרשות לקרנות השתלמות וקופות גמל בשנת 2012:
 • קרן השתלמות – על מנת לקבל הטבה מקסימאלית לעצמאי יש להפקיד 7% מההכנסה החייבת עד לתקרה של 255,000 ש"ח.  הניכוי הוא בשיעור 4.5% מההכנסה הקובעת (2.5% אינם מוכרים בניכוי). אם נישום הוא שכיר ועצמאי, ועל הכנסתו כשכיר שילם לו מעבידו לקרן השתלמות – סך ההכנסה לצורכי הניכוי יהיה הנמוך מבין אלה:

                                             א.         הכנסת הנישום מעסק או ממשלח יד.

                                             ב.         סכום התקרה (255,000 ש"ח), בניכוי המשכורת שבעבורה שילם המעביד לקרן השתלמות.

 • תקרת "הפקדה מוטבת" (קרן השתלמות) לרווחים פטורים ממס הנה בסך 17,850 ש"ח , וניכוי המרבי הינו 11,475 ש"ח ללא כל קשר לגובה ההכנסה החייבת של היחיד מעסק/משלח יד.
 • קופות גמל וקרנות פנסיההזיכוי בגין הפקדה בכל סוגי הקופות עומד על  35%. החל מיום 1.1.2008 קיימים שני סוגים של קופות גמל: קופת גמל משלמת לקצבה (ניתן למשוך ממנה כספים במישרין) וקופת גמל שאינה משלמת לקצבה (לא ניתן למשוך ממנה כספים במישרין, למעט כספים ממרכיב הפיצויים, אלא בהעברתם לקופת גמל משלמת לקצבה). משיכת סכומים חד פעמיים רק לאחר העברת הכספים מקופת גמל לא משלמת לקופת גמל משלמת ולאחר הבטחת פנסיית מינימום של 3,850 ש"ח צמוד למדד.
 • קופות גמל זיכוי וניכוי בגין הפקדה  – לאור השינויים הרבים שנעשו בתחום, הפך נושא זה למורכב. מומלץ לקבל ייעוץ לכל מקרה לגופו.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel