מע"מ בשיעור אפס – שירותי תיירות

מע"מ בשיעור אפס – שירותי תיירות

רקע

פרט למטרות המס בהיבט הפיסקלי (ובכללן – מימון תקציב המדינה) נעשה שימוש בחוקי המס, בין היתר, על מנת לעודד ולתמוך במגזרים ספציפיים במסחר ובתעשייה.

התיירות היא מנוע צמיחה משמעותי למשק והיא משפרת את מאזן התשלומים בדרך של הזרמת מטבע חוץ למדינה. לפיכך, המחוקק מצא לנכון להעניק לעוסקים המעניקים שירותי תיירות הטבה במס ערך מוסף בדמות החלת מע"מ בשיעור אפס על עסקאות למתן שירותים מסוגים מסוימים לתיירים אלו – וזאת מתוך מטרה לעודד צמיחת המגזר.

ההטבה המגולמת בחיוב במע"מ בשיעור אפס נובעת מהעובדה שבגין עסקאות אלו לא קיים למעשה נטל מס ערך מוסף לתשלום, ומלוא התמורה בגין מתן השירות נותרת בידי העוסק (אם נניח לרגע בצד את ההתייחסות למרכיב המס על ההכנסה). מנגד, עצם החיוב במע"מ (גם אם בשיעור מע"מ אפס) מאפשרת ניכוי התשומות ששימשו בעסקה.

שירותי תיירות החייבים במע"מ בשיעור אפס

סעיף 30(א) לחוק מס ערך מוסף קובע רשימת עסקאות למתן שירות לתיירים שהמע"מ אשר יחול עליהן יהא בשיעור אפס, ובכללן:

 • לינה: לינה של תייר בבית מלון ושירותים נוספים שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, הניתנים אגב לינה כאמור;
 • תחבורה: 
  • השכרת רכב מנועי פרטי לתייר לנהיגה עצמית;
  • הסעת סיור של תייר ברכב מנועי פרטי או באוטובוס וכן הספקת ארוחות לתייר בידי המסיע אגב הסעה כאמור באוטובוס, בין אם הוא מספקן במישרין ובין בעקיפין; והכל, אם לכלי הרכב האמורים ניתן רישיון או היתר להשכרה או להסעה כאמור, לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1958;
 • שירותי סוכנות נסיעות: מתן שירות לתייר בידי מי שבתמורה, או שלא בתמורה אך דרך קבע, נותן שירות משירותי סוכנות נסיעות כהגדרתם בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976;
 • כנסים:
  • מתן שירות לארגון בינלאומי, לשם קיום כנס בינלאומי שמשתתפים בו חמישים תיירים לפחות, שייערך בישראל;
  • מכירה לתייר של זכות השתתפות בכנס בינלאומי שמשתתפים בו חמישים תיירים לפחות.
 • טיסות: הולכת תייר בכלי טיס ממקום בישראל למקום אחר בישראל;
 • טיפול רפואי: אשפוז של תייר בבית חולים רשום לפי פקודת בריאות העם, 1940, ושירותים נוספים הניתנים אגב אשפוז כאמור;

במאמר מוסגר נעיר, כי קיימת פרשנות הגורסת כי רשימת סוגי השירותים המפורטים לעיל איננה סגורה, וניתן להוסיף עליה. לדעתנו, על בסיס הפסיקה בנושא, אין לעמדה זו במה להיאחז.

תנאים להחלת הזכות למע"מ בשיעור אפס

המחוקק קבע מספר כללי רישום ודיווח אשר בהיעדרם לא תתהווה תשתית לחיוב במע"מ בשיעור אפס. התנאים עוגנו בסעיף 12 לתקנות מע"מ:

שיעור אפס על פי סעיף 30(א)(1), (2), (4), (5), (7) ו-(8) לחוק מותנה בכך שיוכח להנחת דעתו של המנהל כי נתקיימו כל אלה.

 • נרשמו בספרי החשבונות של העוסק מחיר העסקה לרבות דרך התשלום והמטבע שבו שולמה;
 • בידי העוסק הסכם או מסמך אחר בכתב המאשר את פרטי העסקה, ולענין החלת שיעור אפס על פי סעיף 30(א)(8) לחוק, בידיו רישום של שם התייר, מענו הקבוע ומספר דרכונו, והוצאה חשבונית המפרטת את השירות שניתן לו;
 • לענין השרותים המפורטים בסעיף 30(א)(8)(ב), (ג) ו-(ד) – בחשבונית שהוצאה לתייר צויינו מספר הרישוי של הרכב, ולפי הענין – שם הנהג של הרכב;
 • לענין אספקת ארוחות כאמור בסעיף 30(א)(8)(ד), כאשר אלה הוכנו בידי עוסק אחר בעד המסיע – בחשבונית המוצאת למסיע צויין מספר הרישוי של האוטובוס.

לתשומת לבכם, אי קיום התנאים יבטל את הזכאות להטבת המס.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך

מע"מ בשיעור אפס בגין מתן שירותים לתושב חוץ

עוסק מורשה

עוסק פטור

חברה בע"מ או עצמאי עוסק מורשה

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel