נקודות זיכוי בגין בן זוג

נקודות זיכוי בגין בן זוג

כללי

במאמרים קודמים סקרנו את מהות נקודות הזיכוי והרחבנו בגין נקודות זיכוי אישיות לתושבי ישראל, חיילים משוחררים ובוגרי לימודים אקדמיים ולימודים לרכישת מקצוע. מאמר זה יעסוק בהצגת הזיכויים המתקבלים בידי יחידים בגין בני זוגם.

תחילה יובהר כי תנאי מקדמי והכרחי למתן נקודות הזיכוי האמורות הוא חישוב מאוחד של הכנסת בני הזוג אשר עליה מושת המס. במקרה הכללי, עשויים בני זוג להיות נישומים כל אחד בפני עצמו על פי מדרגות המס שלו, או נישומים יחד על סמך הכנסתם החייבת המצרפית אשר תחולק בין מדרגות המס. לצורך קבלת נקודות זיכוי בגין בן זוג עובד, נדרש קיומה של החלופה האחרונה – שכן בני זוג הנישומים בנפרד אינם זכאים להטבה.

נקודות זיכוי בגין בן זוג עובד

סעיף 38(א) לפקודת מס הכנסה עוסק בנושא זיכוי בעד בן זוג עובד. הסעיף מורכב יחסית והוא קובע כי:

"בחישוב המס של יחיד תושב ישראל שהוא בן זוג רשום והכנסתו החייבת כוללת את הכנסת בן-זוגו, והוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי הכנסת בן זוגו הושגה מיגיעתו האישית מעסק או משלח יד או מעבודה לרבות הכנסה מיגיעה אישית כאמור בפסקאות 1 עד 6 להגדרה שבסעיף 1, יובאו בחשבון רבע נקודת זיכוי לפי סעיף 36, 1.5 נקודות זיכוי אם הם אינם זכאים לנקודת קיצבה לפי סעיף 40(א), ו- 1.75 נקודות זיכוי אם הם זכאים לנקודות קיצבה כאמור ולענין יחיד מוטב כהגדרתו בסעיף 37 תובא בחשבון גם נקודת זיכוי כאמור באותו סעיף. "

במלים אחרות, אם לבן הזוג שאינו רשום יש הכנסה מיגיעה אישית, בן הזוג הרשום עשוי להיות זכאי לנקודות זיכוי נוספות בגין 3 מרכיבים המצויינים בסעיף:

  • בעד נסיעות בן הזוג שאיננו רשום: 0.25 נקודת זיכוי.
  • בעד עבודת בן הזוג שאיננו רשום: 1.5 נקודות זיכוי אם אין לבני הזוג ילדים, או 1.75 נקודות זיכוי אם יש להם ילדים (ללא תלות במספרם – מכח ההפניה לסעיף 40(א)).
  • בעד היות בן הזוג הרשום מוטב: 1 נקודת זיכוי. בהקשר זה, קובע סעיף 37 כי יחיד מוטב הוא כזה אשר נושא בכלכלת בן זוגו ואשר הגיע לגיל פרישה, או שהוא או שבן זוגו עיוור או נכה. זיכוי זה איננו מותנה בקיומה של הכנסה מיגיעה אישית בידי בן הזוג שאיננו רשום.

ביטול ההטבה במקרה של הכנסה נמוכה של בן הזוג

לפי סעיף 38(ב) לפקודה:

"על אף האמור בסעיף קטן (א), אם הכנסתו של בן הזוג שאינו בן זוג רשום איננה עולה על סכום שהוא פי חמישה מסכום חלקי נקודות הזיכוי האמורות לפי העניין, לא תיכלל הכנסתו של בן הזוג שאינו רשום בחישוב ההכנסה החייבת של בן הזוג הרשום, ובחישוב המס של בן הזוג הרשום לא יובאו בחשבון חלקי נקודות הזיכוי האמורות.

 

נמצאנו למדים כי אם בן הזוג שאיננו הרשום משתכר בסכומים נמוכים (פחות מפי חמישה מסכום נקודות הזיכוי שפורטו בסעיף 38(א) לעיל):

-         לא תצורף ההכנסה של בן הזוג שאיננו הרשום להכנסת בן הזוג הרשום: גורם זה "מקל" שכן הוא מונע מעבר למדרגות מס גבוהות בשל ההכנסה השולית של בן הזוג שאיננו רשום; אך מנגד:

-          לא יוענקו נקודות הזיכוי הנוספות ולא יופחת באמצעותן נטל המס על בן הזוג הרשום.

נמחיש את האמור לעיל באמצעות מספר דוגמאות, כולן מתייחסות למקרה שבו בן הזוג שאיננו רשום הוא אישה, ובמונחי ערך נקודות זיכוי לשנת 2010.

עם ילדים?

מוטב?

נקודות זיכוי לפי סעיף 38(א)

נקודות זיכוי לאישה תושבת ישראל

גובה ההכנסה השנתית המינימלי של בן הזוג שאיננו רשום שיזכה בנקודות זיכוי לפי סעיף 38(א)

לא

לא

1.75

2.75

 55,350= 2,460*(1.75+2.75)*5

כן

לא

2

58,425 = 2,460*(2+2.75)*5

לא

כן

2.75

 67,650=2,460*(2.75+2.75)*5

כן

כן

3

 70,725=2,460*(3+2.75)*5

ההטבה היחידה שלא תושפע כפועל יוצא מההכנסות הנמוכות כאמור היא הזיכוי בגין יחיד מוטב בגובה נקודת זיכוי אחת, אשר אפשרית כל אימת שחלה עמידה בהגדרת יחיד מוטב של בן הזוג הרשום ובלבד שקיימת עמידה בהגדרת יחיד מוטב אליבא דסעיף 37 לפקודה, וחישוב חבות המס מבוצע במאוחד (בראייה מצרפית של הכנסות שני בני הזוג).

זיכוי בעד בן זוג עוזר

פקודת מס הכנסה מעניקה הקלה במס בדמות נקודות זיכוי ליחידים שבני זוגם מסייעים בידם בהפקת הכנסה. סעיף 39 לפקודה קובע כדלקמן:

"בחישוב המס של יחיד תושב ישראל שבן-זוגו היה עוזר לו, לפחות 24 שעות בכל שבוע בתוך 9 חודשים של שנת המס, בהשגת הכנסתו מעסק או ממשלח ידו, יובאו בחשבון 1.5 נקודות זיכוי אם הוא איננו זכאי לנקודת קיצבה לפי סעיף 40(א) ו-1.75 נקודות זיכוי אם הוא זכאי לנקודת קיצבה כאמור, ולענין יחיד מוטב כהגדרתו בסעיף 37 תובא בחשבון גם נקודת זיכוי כאמור באותו סעיף ובלבד שאם הוא זכאי, בשל בן-זוגו, גם לזיכויים שעל פי סעיף 38, יינתנו לו הזיכויים לפי אחד משני הסעיפים, לפי בחירתו"

 

קרי, יוענקו 1.75 נקודות זיכוי או 1.5 נקודות זיכוי (כתלות בקיום ילדים או היעדרם) ליחיד תושב ישראל שבן זוגו עוזר לו בהפקת הכנסה מעסק או ממשלח יד בלבד. לשם כך יש לבחון את התנאים שקיומם המצטבר נדרש לצורך מתן ההטבה:

-          סף כמותי: עבודה של לפחות 24 שעות בכל שבוע בתוך 9 חודשים של שנת המס.

-          בחירה בין סעיפי זיכוי: בהתקיים הסעיף, היחיד אשר בן-זוגו סייע בידו בהפקת ההכנסה, יוכל לבחור בין זיכוי לפי סעיף 39 לבין הזיכויים המתקבלים לפי סעיף 38. כפל הטבות (זיכויים) איננו אפשרי.

לסיכום

באמצעות מנגנון נקודות הזיכוי מעודדת רשות המסים את פריון העבודה בדרך של עידוד עבודה ועידוד יצירת הכנסה של בן הזוג שאיננו הרשום. לצורך בחינה פרטנית של מסלול המס והזיכויים המיטבי, רצוי לפנות למשרדנו לייעוץ מקצועי שיביא בחשבון נתוניו הספציפיים של הפונה.

 בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel