נקודות זיכוי אישיות

נקודות זיכוי אישיות

כללי

נישום מחוייב במס לפי השיעורים שנקבעו בחקיקה, המוטלים על הכנסתו החייבת. בתיאור גס, ההכנסה החייבת היא ההכנסה ברוטו של הנישום (כהגדרתה בפקודה) לאחר שמופחתים ממנה הניכויים (ההוצאות) המותרות בניכוי, ומקוזזים ממנה הפסדים.

ואולם בשלב חישוב המס (שהוא השלב העוקב לשלב חישוב ההכנסה החייבת) מנוכה מהסכום התיאורטי לתשלום המוגדר לעיל גם סך הזיכויים ממס להם זכאי הנישום. הזיכויים יכולים להוביל להקטנת חבות המס אך לא להשבת מס (במידה וקיים זיכוי עודף, מעבר לכזה שמאפס את חבות המס). כמו כן לא ניתן להעביר עודפי זיכוי במס לניצול בשנים הבאות.

במקרים מסויימים זיכויים ממס מחושבים לפי בסיס "נקודות". ערכה הכספי של נקודת זיכוי משתנה משנה לשנה ועומד בשנת 2023 על 2,820 ש"ח לשנה, 235 ש"ח לכל חודש.

להלן סכימה המייצגת את אופן חישוב ההכנסה החייבת בידי נישום:

+

חישוב ההכנסה מהמקורות בפקודה (ברוטו)

-

הפחתת סכום ההכנסות הפטורות ממס

-

התרת ניכויים (הפחתת הוצאות)

-

קיזוז הפסדים

=

הכנסה חייבת

x

שיעור המס

=

סכום תיאורטי לתשלום

-

הפחתת זיכויים מהמס התיאורטי

=

מס לתשלום

בסדרת מאמרים אנו נדון במהותם של הזיכויים מהמס התיאורטי במקרים שונים. מאמר זה ידון בנושא חלק מנקודות הזיכוי האישיות.

 

זיכוי ממס לתושב ישראל

על פי סעיף 34 לפקודת מס הכנסה:

"בחישוב המס של יחיד שהיה תושב ישראל בשנת המס יובאו בחשבון שתי נקודות זיכוי"

 

הגדרת תושבות ישראלית לעניין הפקודה היא מורכבת יחסית, ועיקרה במבחן "מרכז החיים" של הנישום. ככל שעל פי המבחנים בפקודה ובפסיקה מתקיימת ההנחה לפיה מרכז החיים של הנישום הוא בישראל, הרי שהוא זכאי לנקודות הזיכוי כאמור. יודגש כי מתן נקודות הזיכוי איננו מותנה באזרחות הנישום אלא אך ורק בתושבותו לעניין הפקודה.

זיכוי ממס בגין דמי נסיעה למקום העבודה

על פי סעיף 36 לפקודת מס הכנסה:

"בחישוב המס של יחיד תושב ישראל תובא בחשבון 1/4 נקודת זיכוי כזיכוי נסיעה"

 

על פי הסעיף, מוקנית ליחיד תושב ישראל 1/4 נקודת זיכוי נוספת באופן אוטומטי, כזיכוי נסיעה. הזיכוי הנ"ל מפצה באופן חלקי על העובדה שהוצאות נסיעה למקום העיסוק העיקרי של הנישום אינן מותרות בניכוי.

זיכוי ממס לנשים

על פי סעיף 36א לפקודת מס הכנסה:

"בחישוב המס של אשה תובא בחשבון 1/2 נקודת זיכוי"

 

מתן נקודת זיכוי זו הינו אוטומטי בהתאם למגדר הנישום.

מכאן, שכל יחיד זכר תושב ישראל זכאי ל- 2.25 נקודות זיכוי, ואילו כל אישה זכאית ל-2.75 נקודות זיכוי ממס. שווה הערך של החסכון הפוטנציאלי במס הוא 6,345 ש"ח לגבר ו-7,755 ש"ח לאישה, בהתאמה.

 

זיכוי לחייל משוחרר או משרת שירות לאומי

על פי סעיף 39א לפקודה:

"בחישוב המס על הכנסתו מיגיעה אישית של חייל משוחרר או מסיים שירות לאומי יובאו בחשבון נקודות זיכוי למשך שלושים ושישה החודשים הראשונים שלאחר החודש שבו סיים את שירותו הסדיר או השירות הלאומי, נקודות הזיכוי ינתנו בהתאם לאורך השירות כמפורט להלן:

(1)          1 נקודת זיכוי – אם שירת שירות סדיר של:

(א)   לגבי גבר – בין 12 ל 23 חודשים.

(ב)   לגבי אישה – בין 12 ל 22 חודשים.

(2)          2 נקודות זיכוי – אם שירת שירות סדיר של :

(א)   לגבי גבר – 23 חודשים ומעלה.

(ב)   לגבי אישה – 22 חודשים ומעלה.

(3)          1 נקודת זיכוי – אם שירת/שירתה שירות לאומי:

(א)   בני ובנות השירות הלאומי – 12 חודשים.

(4)          2 נקודות זיכוי – אם שירת/שירתה שירות לאומי:

(א)   בני ובנות השירות הלאומי – 24 חודשים.

 

לעניין זה, "חייל משוחרר" ו"שירות סדיר" – כהגדרתם בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994"

 

יש לשים לב כי בהקשר זה חישוב נקודות הזיכוי הינו קלנדרי.

במאמר הבא נדון בנושא חישוב נקוזות הזיכוי לבוגרי תואר אקדמי ולזכאים לתעודת מקצוע.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel