נקודות זיכוי לבוגרי לימודים אקדמיים ולימודי מקצוע

נקודות זיכוי לבוגרי לימודים אקדמיים ולימודי מקצוע

במאמר זה נתאר את נקודות הזיכוי אשר להם זכאים בוגרי לימודים אקדמיים ולימודי מקצוע.

נקודות זיכוי לבוגרי לימודים אקדמיים

סעיף 40ג לפקודה קובע כי יחיד אשר סיים חובות לימודיו לתואר ראשון או שני החל מיום 1 בינואר 2005, זכאי לקבל נקודות זיכוי בגין התואר לפי הפירוט הבא:

  1. בוגר תואר ראשון שסיים את לימודיו בשנים 2005-2006: זכאי למחצית נקודת זיכוי למשך 3 שנות מס (או משך הלימודים לתואר – לפי המשך הקצר מביניהם) שתחילתן בשנה העוקבת לשנת סיום לימודי התואר. כך, לדוגמא, סיום לימודי תואר ראשון ביום 2/1/2006 מוביל לכך שהזכאות למחצית נקודת הזיכוי תחל רק בשנת 2007 ולמשך שלוש שנות מס החל מתאריך זה.
  1. בוגר תואר ראשון שסיים את לימודיו בשנים 2007 ואילך: זכאי לנקודת זיכוי למשך 3 שנות מס (או משך התואר, לפי המשך הקצר מביניהם) אשר תחילתן בשנה העוקבת לשנת סיום התואר.
  1. בוגר תואר שני: זכאי למחצית נקודת זיכוי למשך שנתיים (או משך התואר – לפי המשך הקצר מביניהם) אשר תחילתן בשנה העוקבת לשנת סיום התואר.

נקודות הזיכוי האמורות מתייחסות ללימודים לתואר אקדמי ראשון אחד או לתואר אקדמי שני אחד, בלבד, ולאחר שהיחיד המציא לפקיד השומה אישור על סיום לימודיו וזכאותו לתואר. חשוב לציין כי הזיכוי מותנה בלימודים במוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המל"ג.

בהקשר זה יובהר כי למרות שעמדת רשות המסים היא שלא ניתן לקבל בו זמנית נקודות זיכוי בגין תואר ראשון ותואר שני יחד, ניתן לפרש גם את לשון הרחוק על פי הכוונה לפיה המניעה לקבל כפל נקודות זיכוי היא רק במקרה של סיום לימודים לשני תארים מאותה הרמה.

נקודות זיכוי לבוגרי תואר אקדמי שלישי ברפואה או ברפואת שיניים

אם מדובר בתואר אקדמי שלישי ברפואה או ברפואת שיניים תובא בחשבון מחצית נקודת זיכוי, במשך חמש שנות מס, החל בשנת המס העוקבת לשנת סיום הלימודים לתואר האקדמי השלישי.

נקודות זיכוי לתלמידי דוקטורט במסלול הישיר

במידה ומדובר במסלול לימודים ישיר לתואר אקדמי שלישי תובא בחשבון מחצית נקודת זיכוי החל בשנת המס העוקבת לשנה שבה הסתיימו הלימודים לתואר הראשון, ולמשך שלוש שנים או מספר שנות הלימוד, כנמוך.

כמו כן, לתלמיד דוקטורט במסלול הישיר, תובא בחשבון מחצית נקודת זיכוי, למשך שתי שנות מס, החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר אקדמי שלישי.

מחצית נקודת זיכוי ליחיד שסיים לימודי מקצוע

סעיף 40ד לפקודה קובע כי גם יחיד אשר סיים לימודי מקצוע בהיקף שעות לימוד הזהה ל- 1,700 שעות לימוד הנהוגות במוסד להשכלה גבוהה לפחות, שלא במסגרת לימודים לתואר אקדמי – זכאי למחצית נקודת זיכוי, במשך מספר שנות הלימוד אשר נדרשו לרכישת המקצוע או על פני שלוש שנות מס, לפי התקופה הקצרה מביניהן. גם במקרה זה, תחילת תקופת "ההטבה" תהא בשנה העוקבת לשנת סיום לימודי המקצוע.

סעיף 40ה קובע כי יחיד שמתקיימים בו התנאים הקבועים בסעיף 40ג ובסעיף 40ד, יהיה זכאי לבחור אם יובאו בחשבון בחישוב המס שלו נקודת זיכוי אחת או מחצית נקודת זיכוי, לפי העניין, לפי סעיף 40ג או מחצית נקודת זיכוי לפי סעיף 40ד.

המשמעות היא שלא ניתן לקבל בו זמנית נקודות זיכוי בגין תואר אקדמי (ויהא זה תואר ראשון, שני או שלישי) ובגין לימודי מקצוע, בעת ובעונה אחת.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

התגובות סגורות.