פטור מהפקת חשבונית עסקה לעוסק פטור

פטור מהנפקת חשבונית עסקה לעוסק פטור 

 

 

המאמר הנ"ל היינו מאמר המשך למאמר המגדיר ומפרט את העוסק הפטור  ולכן מומלץ לעיין בו לפני המאמר הנ"ל


תמצית עמדתנו

סעיף 45 לחוק מע"מ קובע כי:

"עוסק חייב להוציא לקונה חשבונית עסקה על כל עסקה או חלק מעסקה גם אם הם פטורים ממס".

לכאורה, מהסיפא של הסעיף משתמע כי גם עוסקים פטורים חייבים בהוצאת חשבונית מס בגין עסקאותיהם.

ואולם, בהקשר זה סעיף 51(3) לחוק מע"מ מבהיר כי:

"שר האוצר רשאי לקבוע, בין היתר: פטורים לעוסקים, לסוג עוסקים או לסוג עסקאות מחובת הוצאת חשבונית, והתנאתם בניהול רישומים או בהוצאת מסמכים במקום חשבונית."

פטור כאמור נקבע בסעיף 2א לתקנות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) בנוסחו המשולב עם תקנות מע"מ באותו נושא. על פי לשון הסעיף:

" עוסק זעיר שסעיף 31(3) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, חל עליו, יהיה חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות:

(1)    שוברי קבלה או ספר פדיון יומי;

(2)    תיק תיעוד חוץ. "

מסקנתנו הנגזרת היא כי עוסקים פטורים אינם נדרשים להפיק חשבוניות עסקה בגין עסקאותיהם.

פרשנות נגדית

 

ישנה פרשנות הגורסת כי ההוראות שקובע שר האוצר לעניין ניהול פנקסים הן הוראות משלימות ואינן יכולות לסתור במפורש או מכללא את הנחיות סעיף 45 לחוק מע"מ. לשון אחרת, קיימת טענה לפיה ההוראות שנקבעות לעניין ניהול ספרים ואשר במסגרתן לא מחויב עוסק זעיר/פטור בשמירת חשבוניות עסקה כחלק ממערכת חשבונותיו, איננה גורעת מחובתו להפיק חשבונית לקונה.

51. "שר האוצר רשאי לקבוע לסוגי עוסקים או עסקאות הוראות משלימות לביצוע פרק זה, ובין השאר:

(1) צורת החשבונית, הפרטים שיירשמו בה ועשיית העתקים ממנה;

(2) הוראות בדבר שמירת החשבונית והעתקיה;

(3) פטורים לעוסקים, לסוג עוסקים או לסוג עסקאות מחובת הוצאת חשבונית והתנאתם בניהול רישומים או בהוצאת מסמכים במקום חשבונית."

דיון בפרשנות הנגדית

מחד, לשון הסעיף אכן גורסת במפורש כי סמכותו של שר האוצר היא לעניין קביעת הוראות משלימות. ברם, נוסח הפסקה השלישית איננו מותיר מקום לספק בהיבט הפרשנות הלשונית, כאשר הוא מסמיך את השר לקבוע גם פטורים מהוצאת החשבונית.

לשון אחרת, במסגרתן של ההשלמות ניתנת לשר האוצר גם סמכות לפטור. התשובה לשאלה האם הסמכות למתן פטור היא גורפת, או שמא טנטטיבית ומותנית בניהול רישומים והוצאת מסמכים מחליפים – נתונה לפרשנות; אך נראה כי בהקשר זה יסתפקו גם הנמנים על בית שמאי בפרשנות לפיה די בהפקת שוברי קבלה על ידי עוסק פטור כתיעוד המחליף את החשבונית וזאת בשים לב להנחיות בסעיף 2א לתקנות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות).

לסיכומם של דברים

 

על אף קיומן של מספר פרשנויות אפשריות מהבחינה הלשונית לעניין חובת הוצאת חשבונית עסקה על ידי עוסק פטור, עמדתנו היא כי הפרשנות העקבית ביותר עם לשון החוק, המבנה התחבירי בו נקט המחוקק וההקשר התכליתי של ההוראה, היא זו המתירה לעוסק פטור להסתפק בהפקת שוברי קבלה לתיעוד עסקאותיו (ללא חובת הפקת חשבונית עסקה), כמקובל בפרקטיקה.

לתאום פגישת יעוץ לעוסק פטור, השאירו פרטים או חייגו עכשיו ל – 09-9668188

מאמרים נוספים הקשורים לעוסק פטור

הזכות להירשם כעוסק פטור

הוראות ניהול ספרים לעוסק פטור

 

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

 

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel