פטור ממס להכנסות פאסיביות

פטור ממס להכנסות פאסיביות

קיימים סוגים מסויימים של הכנסות פאסיביות אשר המחוקק בחר לפטור אותן ממס בידי נישומים מסויימים. להלן נסקור בקצרה את סוגי ההכנסות המשתייכות לקבוצה פטורה זו:

קבוצה ראשונה – פטור ממס להכנסות ריבית והפרשי הצמדה

כללי

סעיף 9(13) לפקודה קובע כי במקרים מסויימים הכנסות מהפרשי הצמדה בגין כל נכס (למעט כספים שבקופת גמל) יהיו פטורות ממס. קיומם של כל התנאים הבאים נדרש לצורך החלת הפטור:

  1. ההכנסות נצמחו בידי יחיד.
  2. הפרשי ההצמדה אינם חלקיים (אינם מחושבים רק על חלק מהחוב).
  3. הפרשי ההצמדה אינם מהווים הכנסה מעסק.
  4. לא נתבעו בניכוי הוצאות מימון בגין הנכס שהניב את הפרשי ההצמדה כאמור.

ההכנסות שכלולות בצו מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה), התשמ"ד-1984

הצו פוטר ממס הפרשי הצמדה שצמחו לנישום שלא בעסק, ובין היתר במקרים של הפרשי הצמדה שצמחו בגין הלוואות מסויימות בין יחידים שלא במסגרת עסק, הפרשי הצמדה הנוספים לתביעה שסכום הקרן שנפסק בה איננו חייב במס ופיקדון בבית אבות.

ניכוי מריבית וריבית מוטבת: סעיפים 125ד ו – 125ה לפקודה

סעיף 125ד מתיר לבעלי הכנסות נמוכות לנכות סכומים מהכנסותיהם מריבית בתנאים מסוימים. כך למשל, יחיד שהכנסתו והכנסת בן זוגו בשנת המס לא עלתה על התיקרה המוטבת (55,680 בשנת 2009) זכאי לניכוי בסך של 8,760 (בשנת 2009) מהכנסתו החייבת מריבית המשתלמת על פיקדון בתאגיד בנקאי או על תוכנית חיסכון, אך לא יותר מכלל הכנסתו מריבית.

אם עלתה הכנסתו והכנסת בן זוגו בשנת המס על התיקרה המוטבת יהיה זכאי לניכוי מתואם, כלומר הניכוי המותר לאחר שהופחת ממנו הסכום שבו עלתה ההכנסה החייבת בשנת המס של היחיד ושל בן זוגו על התיקרה המוטבת.

כמו כן, התקרות משתנות אם היחיד או בן זוגו מגיעים לגיל הפרישה.

סעיף 125ה קובע כי 35% מריבית מזכה יהיו פטורים ממס עד לתקרה מסויימת, במקרים הבאים:

  1. יחיד שהגיע לגיל פרישה.
  2. יחיד אם הוא או בן זוגו הגיעו לגיל הפרישה אשר מלאו לו 55 שנים.

הגדרת ריבית מזכה היא מורכבת ותידון במאמר נפרד.

פטור להפרשי הצמדה וריבית על מס ששולם ביתר

 

סעיף 9(24) לפקודה פוטר ממס הכנסה מריבית והפרשי הצמדה שקיבל נישום בשל מסים שונים ששילם ביתר וזאת בתנאי שריבית והפרשי הצמדה לא מהווים אצלו הכנסה מעסק לפי 2(1).

קבוצה שנייה – פטור להכנסה מהשכרת נכסים

 

דמי שכירות

 

סעיף 9ד פטור ממס עד תקרה מסויימת הכנסה חייבת מדמי שכירות ממקרקעין, מבנים ונכסים אחרים בבעלות הנישום ששימשו בהשגת הכנסה מיגיעה אישית מעסק או משלח יד במישרין אצל אותו אדם בתנאי שההשכרה לא מגיעה לכדי עסק.

עוד נדרש שדמי השכירות לא משולמים לנישום על ידי קרובו.

פטור ממס לדמי שכירות שמקבל קשיש

 

לפי סעיף 9(25) לפקודה הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירה למגורים שמקבל קשיש המתגורר בבית אבות בשל הדירה שבה גר לפני כניסתו לבית אבות תהיה פטורה ממס עד למחצית התשלום השנתי שמשולם בעד החזקתו בבית האבות.

פטור ממס בידי יחיד בגין הכנסות הנובעות מהשכרת דירה למגורים

 

נדון במאמר נפרד.

קבוצה שלישית – פטור מדמי מזונות

 

סעיף 9(22) פוטר ממס הכנסות מלוג, שהיא דמי מזונות שמקבל יחיד ממי שהיה נשוי לו או ממי שהוא נשוי לו וחי בנפרד ממנו, ודמי מזונות המתקבלים בעבור ילדים.

תנאי לפטור להכנסות שאינן עסקיות

כפי שראינו פטורים רבים חלים על הכנסות רק אם אינן הכנסות לפי סעיף 2(1).

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel