ביטוח לאומי – פריסת בונוס בשכר

ביטוח לאומי – פריסת בונוס בשכר

שכרם של עובדים רבים מורכב מתשלומים שהנם קבועים או ניתנים לקביעה על בסיס שוטף (כגון שכר חודשי רגיל ותשלומים חודשיים אחרים) ומתשלומים נוספים המועברים לעובד באופן תקופתי על בסיס משתנה, כגון בונוסים ומענקי השתתפות ברווחי המעביד.

על פי תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשנ"ה – 1995, בעוד שהתשלומים השוטפים מהווים חלק אינטגרלי מההכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי בחודש שבו בוצע התשלום (במקרה של תשלומים חודשיים) או בחודש שבעדו בוצע התשלום (במקרה של הפרשי שכר), הרי שתשלומים נוספים ומשמעותיים הנושאים אופי חד פעמי / תקופתי / שנתי נדרש לפרוס אחורנית לצורך חישוב החבות בדמי ביטוח.

יש לשים לב, כי לבעלי הכנסות גבוהות – פריסה זו עשויה להגדיל דווקא את החבות בדמי ביטוח לאומי, בשל קיומה של תקרת הכנסה החייבת בדמי ביטוח. לעומת זאת, בעלי הכנסות נמוכות עשויים להנות מהמיסוי הפרוגרסיבי נשוא חוק הביטוח הלאומי ולשלם סכום דמי ביטוח נמוך יותר בעקבות הפריסה (בהשוואה למצב שבו היא לא היתה מבוצעת).

אופן הפריסה וההתניות הספציפיות לביצועה מפורט בתקנות הביטוח הלאומי, כדלקמן:

  1. אם שיעורו [של התשלום הנוסף] 25% או יותר מהשכר החודשי הרגיל של עובד יחולק [התשלום הנוסף] לשנים עשר, והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודש שבו שולם ולשכר כל אחד מאחד עשר החודשים שקדמו לו; תשלום נוסף כאמור, ששולם לעובד שעבד אצל מעבידו פחות מאחד עשר החודשים שקדמו לחודש שבו שולם, יחולק במספר החודשים שבהם עבד העובד אצל אותו מעביד (להלן - חודשי העבודה הקודמים), והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה, יצורף לשכר החודשי הרגיל בעד כל אחד מחודשי העבודה הקודמים;
  1. אם שיעורו [של התשלום הנוסף] נמוך מ-25% מהשכר החודשי הרגיל, יצורף [התשלום הנוסף] לשכר החודשי הרגיל בחודש שבו שולם.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel