הוראות ניהול ספרים לקבלני בניין


הוראות ניהול ספרים לקבלני בניין 

1. "קבלן" – נישום שעסקו או חלק מעסקו ביצוע עבודות בניה;

 "עבודות בניה" – לרבות עבודות חפירה, הריסה, ביוב וניקוז, הנחת צינורות, סלילת כבישים ודרכים, ועבודות עפר ולמעט עבודות שיפוצים ותיקונים בבנינים;

      "עלות בניה" – סך כל עלות החמרים, עלויות של קבלנות משנה, עלויות שכר עבודה והוצאות ישירות אחרות המתייחסות לעבודות הבניה לרבות פחת מכונות וציוד המשמשים לעבודות בניה ולמעט עלות קרקע, בשנת המס הקודמת או בשנה האחרונה שלגביה נערכה שומה סופית, הכל לפי הסכום הגדול יותר, כשהוא מוכפל ב-12 ומחולק למספר חדשי פעילות העסק בשנת המס הקודמת או בשנה הקובעת, לפי הענין; לענין זה -

      "שומה סופית" – קביעה סופית כמשמעותה בסעיף 178 לפקודה;

      "חודש" – לרבות חלק מחודש;

      "יחידת בניה" -

(1)    בנין או מבנה;

(2)    עבודות בניה אחרות המבוצעות בחטיבה אחת, באתר אחד באותה תקופה.

חובת ניהול מערכת חשבונות

2.

(א)   קבלן שעלות הבניה בעסקו או מחזור עסקו עולה על 3,800,000 שקלים חדשים חייב לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות -

(1)    ספר קופה או ספר תקבולים ותשלומים;

(2)    ספר תנועת המלאי לגבי החמרים העיקריים בעסקו ואשר נתקבלו במחסן המשמש ליותר מיחידת בניה אחת; לענין זה, "חומר עיקרי" – חומר שעלותו מהווה 5% או יותר מעלות הבניה או שעלות היחידה שלו היא 3,400 שקלים חדשים או יותר;

(3)    חשבון עבודה כאמור בסעיף קטן (ד);

(4)    ספר הזמנות של עבודות בניה אשר לגביהן לא מנוהל חשבון עבודה;

(5)    שוברי קבלה;

(6)    חשבוניות;

(7)    רשימת המלאי אשר במחסן המשמש ליותר מיחידת בניה אחת, או שאינו כלול בעלויות בחשבון עבודה;

(8)    רשימת עבודות הבניה הבלתי גמורות ליום המאזן, אשר לגביהן לא מתנהל חשבון עבודה, בציון הערכת העלויות של כל עבודת בניה.

(ב)   קבלן שעלות הבניה בעסקו או מחזור עסקו עולים על 1,100,000 שקלים חדשים ואינם עולים על 3,800,000 שקלים חדשים, או שעלות הבניה פחות מ-1,100,000 שקלים חדשים אך בעסקו 6 מועסקים או יותר, חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות -

(1)    ספר קופה או ספר תקבולים ותשלומים;

(2)    חשבון עבודה כאמור בסעיף קטן (ד);

(3)    ספר הזמנות של עבודות בניה אשר לגביהן לא מנוהל חשבון עבודה;

(4)    שוברי קבלה;

(5)    חשבוניות;

(6)    רשימת המלאי לגבי המלאי שאינו נכלל בחשבון עבודה;

(7)    רשימת עבודות הבניה הבלתי גמורות ליום המאזן, אשר לגביהן לא מנוהל חשבון עבודה, בציון הערכת העלויות של כל עבודת בניה;

(8)    רשימת יתרות ללקוחות וספקים לסוף שנת המס;

(9)    תיק תעוד חוץ.

(ג)    קבלן שעלות הבניה בעסקו או מחזור עסקו אינם עולים על 1,100,000 שקלים חדשים ובעסקו לא יותר מ-5 מועסקים חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות:

(1)    ספר תקבולים ותשלומים;

(2)    ספר הזמנות של עבודות בניה אשר לגביהן לא מנוהל חשבון עבודה;

(3)    שוברי קבלה;

(4)    חשבוניות;

(5)    תיק תעוד חוץ;

(6)    רשימת יתרות של לקוחות וספקים לסוף שנת המס;

(7)    רשימת המלאי לסוף שנת המס אם המלאי הוא מהותי בעסקו של הנישום, ובכל מקרה שבו ערך המלאי עולה על 10,100 שקלים חדשים.

(ד)

(1)    חשבון עבודה ינוהל לכל יחידת בניה שמחירה נקבע בסכום העולה על 620,000 שקלים חדשים, או – אם לא נקבע המחיר מראש – שהתמורה הצפויה עולה על 620,000 שקלים חדשים; החשבון יכלול את ההוצאות הבאות המתייחסות לאותה יחידת בניה:

(א)   עלויות כל החמרים בציון הסוג והכמויות של החמרים העיקריים;

(ב)   עלויות של קבלנות משנה;

(ג)    שכר עבודה ישיר;

(ד)   הוצאות ישירות מהותיות אחרות.

(2)    הוראות פסקה (1) לא יחולו לגבי יחידות בניה שתמורתן משתלמת לפי יחידות זמן.

(ה)   הסכמים שנערכו עם לקוחות וכל כתב לשינוי בהם המתייחסים לעבודות הבניה יישמרו כתעוד כאמור בסעיף 25(ג).

ציוד מכני הנדסי

3.

(א)   קבלן החייב בניהול מערכת חשבונות לפי תוספת זאת, ינהל רישום עבודה לגבי ציוד מכני הנדסי אשר עיקר תעסוקתו בעבודות שאינן לצורך הקמת בניינים על ידי אותו קבלן.

(ב)   רישום העבודה ינוהל מדי יום לגבי כל כלי בנפרד; הרישום ייעשה בספר כרוך או בדפים שנתלשו מפנקס כרוך ואשר מוספרו מראש במספרים עוקבים לפני תחילת השימוש בפנקס, וכאשר בפנקס נותר תורף הנושא את המספר של הדף שנתלש.

(ג)    רישום העבודה יכלול -

(1)    פרטים לזיהוי הכלי;

(2)    התאריך;

(3)    שם מזמין העבודה ומענו או פרטים לזיהוי העבודה;

(4)    מספר שעות העבודה;

(5)    מספר שעות האבטלה וסיבתה;

(6)    שם המפעיל;

(7)    חתימת האחראי לביצוע העבודה.

(ד)   קבלן החייב ברישום עבודה לפי סעיף קטן (א) יציין במערכת החשבונות -

(1)    לגבי הוצאות תיקונים של אותו ציוד – פרטים לזיהוי הכלי שתוקן;

(2)    לגבי קבלני משנה – פרטים לזיהוי יחידת הבניה;

(3)    לגבי קניות דלק – האתר שאליו סופק הדלק.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel