IFRS for SMEs -ביאורים לדוחות הכספיים

IFRS for SMEs -ביאורים לדוחות הכספיים

על פי התקן, מהווים הביאורים לדוחות הכספיים חלק אינטגרלי מהם. מידע המוצג בדוח על מצבה הכספי של ישות, בדוח על הרווח הכולל שלה, בדוח על השינויים בהון העצמי ובדוח על תזרימי המזומנים מכיל הפניות לביאורים הרלוונטיים כאשר הדבר אפשרי ונחוץ.

הביאורים מספקים מידע נוסף לזה שמוצג על גבי הדוחות הכספיים הראשיים. התקן מגדיר את הגילויים המינימליים שיש לכלול במסגרת הביאורים הללו:

א.      הצהרה בדבר התאמת הערכים שבדוחות הכספיים לתקן ה IFRS for SMEs.

ב.      מדיניות חשבונאית בנושאים שונים שלגביהם קיימים מצגים מהותיים בדוחות הכספיים הראשיים.

ג.        אומדנים חשבונאיים קריטיים ושיקולי דעת שהופעלו על ידי הישות לצורך קביעת ערכים בדוחות הכספיים.

ד.      מידע אשר לא מוצג בדוחות הכספיים הראשיים אך נדרש להציגו על פי הנחיות התקן.

גם בגין שינויים במדיניות חשבונאית, באומדנים חשבונאיים ובדרישות הון על ידי צדדים שלישיים (לדוגמא, רגולטור מפקח על סוג העסק הספציפי עליו מפוקדת הישות) יינתן גילוי במידת והדבר מעשי.

צדדים קשורים

הקטגוריות המרכזיות של "צדדים קשורים" כוללות:

  • חברות בנות.
  • חברות מוחזקות בשליטה משותפת.
  • חברות כלולות.
  • מיזמים משותפים.
  • אנשי מפתח בהנהלת החברה של הישות ובהנהלת הישות האם.
  • צדדים אשר להם שליטה, שליטה משותפת או השפעה מהותית על הישות.
  • עובדים הנהנים מתוכניות הטבה לעובדים לאחר פרישה.

צדדים קשורים אינם כוללים ספקי הון וגופים ממשלתיים במהלך העסקים הרגיל שלהם עם הישות. כמו כן, התקן פוטר מחובות הגילוי כאשר הישות נשלטת על ידי המדינה.

שמות הצדדים השולטים בישות במישרין ובעקיפין יגולו גם הם לפי התקן, ללא קשר לעצם קיום עסקאות עם צדדים אלו או היעדרם.

כאשר מתקיימות עסקאות עם צדדים קשורים, הגילוי בדוחות הכספיים יבוצע בהתבסס על טבע היחסים בין הצדדים, מספר העסקאות, היתרות הבינחברתיות והיתרות האחרות אשר גילויין נדרש על מנת לאפשר הבנה בהירה של הדוחות הכספיים. הישות יכולה לבחור בהצגת נתונים אלו על פי הקטגוריה אליה משתייך הצד הקשור וכן על פי אופי העסקאות המשמעותיות. פריטים אשר דומים מטבעם יכולים להיות מוצגים באופן מקובץ למעט במקרים שבהם גילוי נפרד הכרחי להבנה נאותה של ההשפעות של העסקאות עם הצדדים הקשורים על דוחותיה הכספיים של הישות.

גילויים בדבר העובדה שעסקאות עם צדדים קשורים בוצעו בתנאים הזהים לתנאי השוק יינתנו רק במידה וניתן לאשש טענות אלו.

 

אירועים לאחר תאריך המאזן

 

לעתים, אירועים שהתרחשו לאחר תאריך המאזן אך טרם פרסום הדוחות הכספיים מחייבים גילוי נפרד בגין השפעות האירוע. נרחיב בנושא במסגרת מאמר נפרד אשר ידון בנושא זה.

 

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel