IFRS for SMEs – נכסים בלתי מוחשיים

IFRS for SMEs – נכסים בלתי מוחשיים

כללי

נכסים בלתי מוחשיים הם נכסים לא כספיים בני זיהוי אשר אין להם מהות פיזית. קריטריון הזיהוי מתקיים כאשר הנכס ניתן להפרדה מהישות (ניתן למכירה, העברה, השכרה וכיו"ב) או בשעה שהוא נובע מזכות חוזית או חוקית.

קריטריון ההכרה

 

עלות שנוצרה לשם השגתו של נכס בלתי מוחשי תוכר כנכס כאשר היא מובילה לעמידה בהגדרת נכס (כזכור, על פי המסגרת המושגית, נכס מוכר כפריט מאזני בעקבות התרחשותו של אירוע בעבר, אשר בגינו צפויות הטבות כלכליות בעתיד – הניתנות לאמידה מהימנה).

מדידה במועד ההכרה הראשונית

נכסים בלתי מוחשיים מוכרים בתחילה על פי עלותם. עלותם של הנכסים תכלול (בדומה למקרה של רכוש קבוע) את כל העלויות אשר הנן הכרחיות להבאת הנכס למיקום ולמצב שבו הוא יוכל לשמש למטרות שאליו ייעדה אותו ההנהלה. בין היתר, תכלולנה עלויות אלו את עלות הרכישה, עלויות ייבוא, מסים שאינם ניתנים להשבה ועלויות נוספות. במידה ומתקבלות הנחות או הוזלות הן ינוכו מהעלות.

נכסים בלתי מוחשיים אשר נוצרו פנימית

 עלות שנתהוותה במהלך יצירת נכס בלתי מוחשי בישות, כולל כל יציאה שהיא חלק מפעילות מחקר ופיתוח, תוכר כהוצאה – אלא אם היציאה שנתהוותה היא חלק מהעלות של נכס אחר אשר עומד בקריטריון ההכרה על פי התקן. במקרה האחרון, היציאה תתווסף לנכס זה ותמדד בתקופות העוקבות בהתאם להנחיות התקן.

יש לציין כי קריטריון ההכרה בנכס בלתי מוחשי הוא קשיח, והוא מוביל לכך שרוב העלויות המתייחסות לפריטים בלתי מוחשיים הנוצרים פנימית לא תוכרנה כנכס בדוח על המצב הכספי.

מדידה בתקופות עוקבות

נכסים בלתי מוחשיים יימדדו בתקופות העוקבות בעלותם, בניכוי יתרת הפחת הנצבר וההפרשה המצטברת לירידת ערך במידה ובוצעה.

נכסים בלתי מוחשיים יופחתו באופן שיטתי על פני אורך חייהם השימושיים. אורך החיים של נכסים בלתי מוחשיים יקבע על בסיס תקופת החוזה יוצר הנכס או בהתבסס על הוראות החוק שהוביל לקיומו. בשונה מה IFRS המלא, קובע התקן לחברות קטנות ובינוניות כי אורך החיים של הנכס הבלתי מוחשי איננו יכול להיות מוגדר ככזה שהוא בלתי ניתן לקביעה. כאשר ההנהלה איננה יכולה להחליט מהו אורך חייו השימושיים של הנכס, יש להשתמש בהנחה לפיה הינו 10 שנים.

ערך השייר של נכסים בלתי מוחשיים בתום חייהם אמור להיות אפס במרבית המקרים, למעט במקרים שבהם קיימת התחייבות של צד שלישי כלפי הישות לרכוש את הנכס או במקרים שבהם ישנו שוק פעיל לנכס.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel