תקן הדיווח הכספי הבינ"ל לחברות קטנות: IFRS for SMEs

תקן הדיווח הכספי הבינ"ל לחברות קטנות – IFRS

מסים על ההכנסה

במסגרת הדוחות הכספיים יש להעניק ביטוי להשפעת המסים על ההכנסה על מצבה הכספי של חברה ועל תוצאות פעילויותיה. התקן IFRS for SMEs מתייחס לסוגיות השונות הקשורות להשפעת המסים על ההכנסה על הדוחות הכספיים באופן שאיננו שונה באופן מהותי מהתקינה הישראלית ומהתקינה הבינלאומית.

על פי התקן, הן במישור המאזני והן במישור התוצאתי, השפעות המס על הדוחות הכספיים מתחלקות לשני סוגים:

  1. השפעת מסים שוטפים, המייצגים השפעת מס בהווה של אירועים שהתרחשו בתקופת הדיווח או קודם לה.
  2. השפעת מסים נדחים, המייצגים השפעת מס עתידית של אירועים שהתרחשו בתקופת הדיווח או קודם לה.

מסים שוטפים

בדוח על המצב הכספי, על החברה להכיר בהתחייבות בגין מסים שוטפים אשר מייצגת את סכומי המס אשר שולמו או נדרשים להיות משולמים לרשויות המס – וזאת בהתבסס על הכנסתה החייבת של החברה לתקופת הדיווח ולתקופות קודמות (במידה והתשלומים בגין התקופות הקודמות או חלקם טרם סולקו). בחישוב ההתחייבות למסים שוטפים יש לכלול התייחסות לצפי לשינויים בשומה שהוגשה על ידי החברה בעקבות סקירתה על ידי רשויות המס.

בדוח רווח או הפסד, חבות המס בגין ההכנסה החייבת שנצמחה בתקופת הדיווח מהווה את הוצאות המסים השוטפים לתקופה, למעט במקרים שבהם הוצאה או הכנסה של מסים שוטפים נובעת מפריט אשר תוצאתו הוכרה בדוח על רווח כולל אחר (נזקפה במישרין להון העצמי) – במקרים אלו, גם השפעת המס הקשורה תזקף להון העצמי.

 

מסים נדחים

על הנהלת הישות להכיר בהתחייבות בגין מסים נדחים בעת היווצרות הפרש זמני בין בסיס המס של נכסים והתחייבויות לבין ערך הספרים שלהם, אשר יגרום לגידול בהכנסה החייבת בעתיד.

במקביל, על הנהלת הישות להכיר בנכס מסים נדחים בעת היווצרות הפרש זמני בין בסיס המס של נכסים והתחייבויות לבין ערך הספרים שלהם, אשר יוביל לגידול בהכנסה החייבת בעתיד. בנוסף, יוכרו נכסי מסים נדחים בעת העברה לשנים הבאות של הפסד לצורך מס או זיכויי מס אשר טרם נוצלו בתקופת הדיווח, וכל זאת בתנאי שהישות צופה הכנסה חייבת במס בעתיד.

כללים אלו חלים לגבי כל סעיפי הרכוש וההתחייבויות בדוח על המצב הכספי, למעט השקעות קבע בפעילויות חוץ (חברות בנות, סניפים, מיזמים משותפים וכיו"ב) ובלבד שההשקעה היא בעלת אופי קבוע כך שקיימת סבירות נמוכה שההפרש הזמני יתהפך בעתיד הנראה לעין.

הפרשים זמניים בין בסיס המס של נכסים והתחייבויות לבין ערך הספרים שלהם עשויים להיווצר בעיקר בשני מקרים:

  • הפרש זמני שנוצר במועד ההכרה בנכסים. לדוגמא, ייתכן שנכס שנרכש ב-200,000 ש"ח ייצור בסיס מס של 180,000 ש"ח (לצרכי חישוב רווח הון לצורך מס במכירה ו/או לצרכי הפחתתו).
  • הפרש זמני שנוצר במועד עוקב למועד ההכרה בנכסים. לדוגמא, ייתכן שנכס מופחת לצורך מס בקצב מהיר יותר או איטי יותר מהפחת החשבונאי בגין אותו נכס.

ייתכנו מקרים נוספים שיגרמו להיווצרות הפרשים זמניים.

מדידת נכסי והתחייבויות מסים נדחים

נכסי והתחייבויות מסים נדחים יימדדו על פי שיעורי המס אשר צפויים להיות בתוקף כאשר ימומש נכס המס או תסולק התחייבות המס, בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר בתוקף או אשר חקיקתם הושלמה למעשה נכון לתום תקופת הדיווח. נכסי המסים הנדחים והתחייבויות המסים הנדחים לא יהוונו, אלא יוצגו בערכים נומינליים. בנוסף, על ההנהלה להכיר במידת הצורך בהפרשה שתקטין את נכס המס הנדחה במקרה שצפוי שהאחרון לא יזכה בהקטנת מס עתידית (באופן מלא או חלקי).

כאשר שיעור המס המושת על הכנסתה החייבת של הישות הינו מדורג ומשתנה כתלות בגובה ההכנסה, יימדדו נכסי והתחייבויות המסים הנדחים בהתאם לשיעור המס הממוצע אשר בתוקף או זה אשר חקיקתו הושלמה למעשה נכון לתאריך המאזן, והמתייחס למועדי מימוש הנכס או סילוק ההתחייבות.

מס המתייחס לדיבידנדים אשר שולמו לרשות המסים בשם הבעלים (ניכוי מס במקור) ייזקף להון העצמי כחלק מהדיבידנד.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel