IFRS for SMEs, הדוחות הכספיים – דוח על השינויים בהון העצמי ודוח על תזרימי המזומנים

IFRS for SMEs - דוח על השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים

IFRS for SMEs, במאמר זה נתמקד בשני דוחות נוספים, ובכך נסיים הדיון הראשוני במערכת הדוחות הכספיים על פי התקן: דוח על השינויים בהון העצמי והדוח על תזרימי המזומנים. יש לשים לב שההבדלים לעניין דוחות אלו בין התקינה הישראלית לבין התקינה הבינלאומית אינם מהותיים (במיוחד בנושא דרישות ההצגה).

הדוח על השינויים בהון העצמי

הדוח על השינויים בהון העצמי מפרט את ההשפעות שהיו לאירועים שונים במהלך תקופת הדיווח על פריטי הון שונים. להלן יבוארו הפריטים הנכללים בדוח על השינויים בהון העצמי:

 1. ההכנסה הכוללת לתקופה, תוך הפרדה בין החלק המשוייך לבעלים לבין החלק המשוייך למחזיקים בזכויות שאינן מקנות שליטה.
 2. לגבי כל מרכיב בהון, תוצג בנפרד ההשפעה של שינויים במדיניות חשבונאות ותיקוני שגיאות וטעויות מהותיות בתקופות קודמות.
 3. לגבי כל מרכיב בהון העצמי, תוצגנה התאמות בין יתרות לתחילת התקופה ולתום התקופה, תוך מתן גילוי לשינויים הנובעים מ:

                                 א.         רווח או הפסד.

                                 ב.         כל אחד מהפריטים של רווח כולל אחר.

                                  ג.          עסקאות עם בעלים שאינן מלוות באיבוד שליטה.

פרטים לגבי חלוקת דיבידנדים, יתרת העודפים, והשינויים בנכסים נטו המוכרים במישרין בהון העצמי יכולים להיות מוצגים בדוח על השינויים בהון העצמי או בביאורים לדוחות הכספיים.

חריג לחובת ההצגה של דוח על רווח כולל אחר ודוח על השינויים בהון העצמי

במקרים מסויימים, והשינויים היחידים הקשורים להונה העצמי של ישות יהיו קשורים לפריטים הבאים:

 • רווח תקופתי.
 • יתרת עודפים לתחילת התקופה.
 • דיבידנדים שחולקו או אשר הוכרזו בתקופה.
 • תיקונים ושינויים ביתרות עודפים הנובעים משינוי מדיניות חשבונאות או תיקוני טעויות.
 • יתרת עודפים לתום התקופה.

במקרים אלו, מאפשר התקן לישות להציג דוח רווח או הפסד ודוח ייעוד הרווחים, במקום הצגה של דוח על הרווח הכולל ודוח על השינויים בהון העצמי.

הדוח על תזרימי המזומנים

הדוח על תזרימי המזומנים נועד לשקף את תזרימי המזומנים שנוצרו בישות ואשר שימשו אותה לפעילויותיה השונות במהלך תקופת הדיווח, בחלוקה לקטגוריות:

מזומנים ששימשו (או הופקו) לפעילות שוטפת – מייצגים תשלומים ותקבולים הנובעים מפעילויות הליבה יוצרות ההכנסו בישות.

מזומנים ששימשו (או הופקו) לפעילות השקעה – מייצגים תשלומים ותקבולים הנובעים מרכישה ומכירה של נכסים המוחזקים לזמן ארוך, לרבות השקעה בחברות בנות והשקעות אחרות.

מזומנים ששימשו (או הופקו) לפעילות מימון – מייצגים תשלומים ותקבולים שינויים בהון ובהלוואות לסוגיהן.

הישות יכולה להציג את תזרים המזומים מפעילות שוטפת תוך שימוש בגישה הישירה או בגישה העקיפה. על פי הגישה הישירה, נרשמים בחלק הדוח המפרט את תזרימי המזומנים מהפעילות השוטפת כל התשלומים והתקבולים הנובעים מליבת הפעילות העסקית.על פי הגישה העקיפה, נקודת המוצא לתזרים המזומנים מפעילות שוטפת היא הרווח או ההפסד הנקי על בסיס צבירה, ועליו מבוצעות התאמות. בין היתר, כוללות ההתאמות:

 • הפסדים הנובעים מירידת ערך נכסים ורווחים הנובעים מהקטנה או ביטול של ירידות ערך אלו.
 • הוצאות פחת והפחתות.
 • רווח הנובע משערוך נכסים והתחייבויות (שטרם מומשו) לשווי הוגן דרך רווח והפסד.
 • התאמות בגין חשבונות צבירה.

כגון הוספה או הפחתה של שינויים בחשבונות צבירה והוספה או הפחתה של הכנסות והוצאות שאינן במזומן, בהתאמה).

 בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel