IFRS for SMEs – תקן הדיווח הכספי הבינ"ל לחברות קטנות

IFRS for SMEs – תקן הדיווח הכספי הבינ"ל לחברות קטנות

צירופי עסקים – דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים IFRS

חברה בת היא ישות הנשלטת על ידי חברה-אם. ההנחה היא כי שליטה מתקיימת כאשר האם מחזיקה ביותר מ-50% מכח ההצבעה בישות; הנחה זו יכולה להיות מופרכת אם ישנן ראיות ברורות הסותרות קיום השליטה בפועל.

 כל החברות הבנות מאוחדות. חברה בת תאוחד החל מתאריך הרכישה ועד לתאריך שבה החברה האם שלה מפסיקה לשלוט בה.

 הדוחות הכספיים המאוחדים מציגים מידע כספי הנוגע לקבוצת חברות כישות כלכלית אחת. הצגה זו דורשת יישום נהלי איחוד, ביטול יתרות בין חברתיות ועסקאות בין חברתיות, ויישום מדיניות חשבונאית אחידה.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel