הוראות ניהול ספרים לנותני שירותים אחרים

הוראות ניהול ספרים לנותני שירותים אחרים

הגדרות

1.    בתוספת זו -

       "נותן שירות" -

(1)    נישום שעסקו או חלק מעסקו מתן שירות לעסק אחר או לצרכן ואשר לא חלה עליו תוספת אחרת מהתוספות להוראות אלה;

(2)    נישום אחר המנהל עסק או משלח יד ולא חלה עליו תוספת אחרת מן התוספות להוראות אלה.

חובת ניהול מערכת חשבונות

2.

(א)   נותן שירות שמחזור עסקו עולה על 2,150,000 שקלים חדשים חייב לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות:

(1)    ספר קופה;

(2)    ספר כניסת טובין;

(3)    ספר הזמנות שבו יירשמו כל ההזמנות לשירות, פרט לשירות המבוצע בנוכחות המזמין במקום עסקו הקבוע של נותן השירות ונערך לגביו התיעוד הנדרש על פי הוראות אלה (9) מיד בגמר השירות; נרשמו עם קבלת ההזמנה התאריך, שם המזמין ומענו ותיאור השירות המוזמן בחשבונית, אין חובה לרשום הזמנה זו בספר הזמנות.(5)

        עם גמר השירות תושלם החשבונית ברישום יתר הפרטים הנדרשים בסעיף 9.

(4)    שוברי קבלה לגבי תקבולים שלא נכללו בסרט קופה רושמת;

(5)    סרט קופה רושמת;

(6)    חשבוניות לגבי שירות בסכום של 210 שקלים חדשים או יותר; תלוש מכירה של קופה רושמת כמשמעותו בסעיף 2(א) לנספח א' שבסעיף 36 להוראות אלה ייחשב כחשבונית לגבי שירות בסכום שאינו עולה על 2,150 שקלים חדשים, ובלבד שנותני שירות המנויים בסעיף 3 חייבים בחשבוניות לגבי כל שירות;

(7)    רשימת מלאי לסוף שנת המס.

(ב)   נותן שירות שמחזור עסקו עולה על 820,000 שקלים חדשים אך אינו עולה על 2,150,000 שקלים חדשים או שמחזור עסקו פחות מ-820,000 שקלים חדשים אך בעסקו 5 מועסקים או יותר, חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות -

(1)    ספר תקבולים ותשלומים;

(2)    ספר כניסת טובין או ספר שבו יירשמו סכומי הקניות בציון סימול המאפשר איתור התעוד;

(3)    ספר הזמנות שבו יירשמו כל ההזמנות לשירות, פרט לשירות המבוצע בנוכחות המזמין במקום עסקו הקבוע של נותן השירות ונערך לגביו התיעוד הנדרש על פי הוראות אלה (9) מיד בגמר השירות; נרשמו עם קבלת ההזמנה התאריך, שם המזמין ומענו ותיאור השירות המוזמן בחשבונית, אין חובה לרשום הזמנה זו בספר הזמנות.(5)

        עם גמר השירות תושלם החשבונית ברישום יתר הפרטים הנדרשים בסעיף 9.

(4)    שוברי קבלה לגבי תקבולים שלא נכללו בסרט קופה רושמת;

(5)    סרט קופה רושמת;

(6)    חשבוניות לגבי שירות בסכום של 210 שקלים חדשים או יותר; תלוש מכירה של קופה רושמת כמשמעותו בסעיף 2(א) לנספח א' שבסעיף 36 להוראות אלה ייחשב כחשבונית לגבי שירות בסכום שאינו עולה על 2,150 שקלים חדשים, ובלבד שנותני שירות המנויים בסעיף 3 חייבים בחשבונית לגבי כל שירות;

(7)    רשימת היתרות של לקוחות וספקים לסוף שנת המס;

(8)    רשימת המלאי לסוף שנת המס, אם המלאי הוא מהותי בעסקו של הנישום, ובכל מקרה שבו ערך המלאי עולה על 8,000 שקלים חדשים;

(9)    תיק תעוד חוץ.

(ג)    נותני שירותים שמחזור עסקם אינו עולה על 820,000 שקלים חדשים ובעסקם פחות מ-5 מועסקים חייבים לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות:

(1)    ספר תקבולים ותשלומים;

(2)    שוברי קבלה לגבי תקבולים שלא נכללו בסרט קופה רושמת;

(3)    סרט קופה רושמת;

(4)    ספר הזמנות שבו יירשמו כל ההזמנות לשירות, פרט לשירות המבוצע בנוכחות המזמין, במקום עסקו הקבוע של נותן השירות ונערך לגביו התיעוד הנדרש על פי הוראות אלה (9) מיד בגמר השירות; נרשמו עם קבלת ההזמנה התאריך, שם המזמין ומענו ותיאור השירות המוזמן בחשבונית, אין חובה לרשום הזמנה זו בספר הזמנות.(5)

        עם גמר השירות תושלם החשבונית ברישום יתר הפרטים הנדרשים בסעיף 9.

(5)    חשבוניות לגבי שירות בסכום של 210 שקלים חדשים או יותר; תלוש מכירה של קופה רושמת כמשמעותו בסעיף 2(א) לנספח א' שבסעיף 36 ייחשב כחשבונית לגבי שירות בסכום שאינו עולה על 2,150 שקלים חדשים ובלבד שנותני שירותים המנויים בסעיף 3 חייבים בחשבונית לגבי כל שירות;

(6)    תיק תעוד חוץ;

(7)    רשימת יתרות הלקוחות והספקים לסוף שנת המס;

(8)    רשימת המלאי לסוף שנת המס אם המלאי הוא מהותי בעסקו של הנישום, ובכל מקרה שבו ערך המלאי עולה על 10,100 שקלים חדשים.

(ד)   נותן שירות החייב בניהול ספר תקבולים ותשלומים ונותן שירותיו במקום עסקו הקבוע יחזיק כספי הפדיון היומי בקופה או במקום קבוע אחר בעסק שיועד לכך; לגבי כספים שלא מהפדיון שהוכנסו לקופה, לרבות יתרות מיום קודם, וכן לגבי כספים שהוצאו מהקופה ינוהל רישום מיוחד; רישום כאמור ייערך בכל יום ואין חובה לשמור עליו לאחר סיכום הפדיון היומי.

ספרים מיוחדים

3.    נותני שירותים המנויים בסעיף זה יכללו במערכת החשבונות את הספרים והתעוד דלהלן:

(1)    בעל אולם מסיבות – ספר הזמנות, כשתיאור השירות כולל את מספר המנות המוזמנות ותאריך האירוע; הרישום בספרי ההזמנות ייעשה סמוך לקבלת ההזמנה; כל שינוי, תיקון או ביטול ההזמנה ייעשה בהתאם לאמור בסעיף 23(א)(5);

(2)    בעל בית מלון, פנסיון, מחנה נופש או בית הבראה – ספר אורחים שיכלול לפחות -

(א)   שם כל אורח ומענו;

(ב)   תאריך התחלת האירוח;

(ג)    תאריך גמר האירוח;

(ד)   סימול לאיתור החשבונית או שובר הקבלה;

        הרישום בספר האורחים ייעשה סמוך למסירת החדר לאורח(5).

(3)   בעל רכב להובלה בשכר של מטענים או נוסעים וכן מארגן הובלת מטענים לשם ביצועה בידי אחרים – ספר הובלות או הסעות שיכלול לגבי כל הובלה או הסעה לפחות -

(א)   המספר הרשום של הרכב;

(ב)    תאריך ההובלה או ההסעה;

(ג)    המוצא והיעד;

(ד)    תיאור כללי של המטען;

(ה)   חתימת הנישום או אדם מטעמו;

(ו)    סימול לאיתור רישום ההכנסה במערכת החשבונות;

        הרישום בספר הובלות והסעות ייעשה בתחילת יום העבודה ומכל מקום לא יאוחר מתחילת ההובלה.(5)

(3א)   בעל כלי רכב להובלה ישמור בכלי הרכב את תעודת המשלוח או את החשבונית אשר קיבל מאת שולח המטען, במשך כל הנסיעה עד למסירת המטען למקבלו.

(4)    בעל מוסך – יומן עבודה שיכלול לגבי כל רכב שנתקבל לטיפול לפחות -

(א)   התאריך;

(ב)    המספר הרשום של הרכב;

(ג)    שם הלקוח ומענו. היה מענו של הלקוח ידוע לנישום – אין חובה לציינו;

(ד)   פירוט התיקונים שנעשו ופירוט החלפים שנצרכו, אלא אם צויינו פרטים אלה בחשבונית שהוצאה ללקוח;

(ה)   פרטים לאיתור רישום ההכנסה במערכת החשבונות;

        יומן העבודה יהיה ספר כרוך, או כרטיסים ממוספרים לפני תחילת השימוש בהם, שהוכנסו לשימוש בסדרות שהודפסו במיוחד בשביל הנישום והמספרים העוקבים הודפסו על ידי בית הדפוס, בתנאי שקיימת שיטה שלפיה ניתן לעקוב אחר המספרים העוקבים;

        אולם ניתן לרשום בחשבונית את הפרטים (א) עד (ג) מיד עם קבלת הרכב לטיפול; עם סיום הטיפול תושלם החשבונית ברישום פירוט התיקונים שנעשו ופירוט החלפים שנצרכו.

        הרישום ביומן עבודה ייעשה סמוך לקבלת הרכב לטיפול(5).

(5)    בעל עסק להשכרת רכב – חוזי השכרת רכב שיוכנסו לשימוש בסדרות, ממוספרים במספרים עוקבים לפני תחילת השימוש בסדרה, כאשר קיימת שיטה שלפיה ניתן לעקוב אחר המספרים העוקבים. חוזה השכרת הרכב יכלול בין היתר קריאת מד הקילומטרים עם התחלת ההשכרה ועם סיומה.

(6)    נותן שירותי שיפוצים ותיקונים בבניינים – יומן עבודה שינוהל בספר כרוך ולגבי כל יום בנפרד יכלול לפחות:

(א)   התאריך;

(ב)    מקום ביצוע העבודה;

(ג)    שם מזמין העבודה;

(ד)    תיאור העבודה;

(ה)   מספר המועסקים בביצוע העבודה;

(ו)    שמם ומענם של קבלני משנה לביצוע העבודה;

(ז)    מספר החשבונית שהוצאה למזמין בגמר העבודה.

הרישום ביומן העבודה ייעשה לא יאוחר מלמחרת יום העבודה.

(7)    בעל מקום עינוג ציבורי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 – רישום תנועת מלאי של כרטיסי כניסה שהודפסו לכל הצגה או מופע בנפרד, בבתי קולנוע – בלי הפרדת ההצגות.

(8)   (א)   בעל מסעדה – יומן שירות, שינוהל בספר כרוך ובו יירשמו כל יום, לפני תחילת עבודתם, המלצרים המועסקים באותו יום בציון: שם המלצר, מענו ומספר תעודת זהותו, ובסיום יום העבודה – סכום הפדיון היומי של אותו מלצר; לא ניתן לקבוע את הפדיון היומי של כל מלצר בנפרד – יצויין מספר שעות עבודתם;

        נרשמו המען ומספר תעודת הזהות של מלצר, אין חובה לחזור עליהם בימים שלאחר מכן כל עוד לא הופסקה עבודתו.

(ב)    האמור בפסקת משנה (א) לא יחול אם הודיע בעל המסעדה לקהל לקוחותיו, באמצעות מודעות, בחשבוניות, במחירונים וכיוצא באלה, כי דמי השירות כלולים במחירים.

בפסקה זו "בעל מסעדה" – לרבות כל בעל עסק המעסיק מלצרים.

(9)    העוסק במתן שירות של המרת מטבע

(א)    שובר המרת מטבע – ייערך לגבי כל פעולה של המרת מטבע לכל לקוח בנפרד ויכלול לפחות:

        (1)    שם נותן השירות, מענו, מספר הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות, או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

        (2)    התאריך והשעה;

        (3)    שם הלקוח ומענו לגבי המרות מטבע מעל 28,000 שקלים חדשים;

        (4)    פירוט המטבע שניתן והמטבע שנתקבל בציון סוג המטבע, השער, הסכום לכל סוג מטבע בנפרד וסכום התקבול.

        (5)    התקבל שטר או שיק, יש לציין פרטים מזהים של השיק או השטר;

(ב)    שוברי המרת מטבע ייערכו בספר כרוך וישמשו תחליף לשובר קבלה או לחשבונית; העתק מהשובר יימסר ללקוח.

(ג)     ספר כניסת מט"ח – בו יירשמו כל כניסות המט"ח בציון תיעוד סוג המט"ח, השער, סכום לכל סוג מט"ח בנפרד והתאריך, למעט כניסות מט"ח שנרשמו כאמור בפסקה (א) או שנרשמו בספר קופה; ספר כניסת מט"ח יהא ספר כרוך;

(ד)    רשימת מלאי מט"ח – תיערך בסוף כל חודש לגבי אותו חודש, על פי סוג המטבע; רשימת מפקד המצאי תיערך לפי האמור בסעיף 10 בשינויים המחויבים;

(ה)    בסעיף זה "מטבע" – מטבע חוץ (בקיצור – מט"ח) ומטבע ישראלי.

מוניות

4.    על אף האמור בסעיפים 2 ו-3 נותן שירות שעסקו או חלק מעסקו הסעת נוסעים במונית כהגדרתה בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות -

(1)    ספר תקבולים ותשלומים;

(2)    סרט קופה רושמת;

(3)    תיק תעוד חוץ.

מוסכים

5.    על אף האמור בסעיף 2, חייב בעל מוסך לנהל מערכת חשבונות -

(1)    כשמחזור עסקו עולה על 2,950,000 שקלים חדשים – כמפורט בהוראות סעיף 2(א);

(2)    כשמחזור עסקו עולה על 1,400,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 2,950,000 שקלים חדשים – כמפורט בהוראות סעיף 2(ב);

(3)    כשמחזור עסקו אינו עולה על 1,400,000 שקלים חדשים – כמפורט בהוראות סעיף 2(ג).

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel