IFRS for SMEs – סוגיות נוספות במכשירים פיננסיים

IFRS for SMEs – סוגיות נוספות במכשירים פיננסיים

פרק 12 לתקן ה IFRS for SMEs

 כל המכשירים הפיננסיים שאינם בסיסיים (ראה מאמר בנושא) נמדדים בשוויים ההוגן, הן במועד ההכרה הראשונית והן בתקופות מדידה עוקבות.

במקרים שבהם לא ניתן לאמוד מהימנה שוויים ההוגן של המכשירים הפיננסיים שאינם בסיסיים, הישות תמדוד את המכשיר הפיננסי בשוויו ההוגן האחרון שנאמד, אשר יהווה עלות חדשה הכפופה לבחינת צורך בהפרשה לירידת ערך. שימוש בבסיס "עלות מתואמת" זו יופסק כאשר הנכס ייגרע או כאשר השווי ההוגן של הנכס ישוב להיות נתון זמין.

חשבונאות גידור

 ישות עשויה ליצור יחסי גידור על ידי ייעוד מכשיר מגדר ופריט מגודר בדרך שבה מתקיימים הקריטריונים המפורטים בתקן (ואשר יפורטו להלן). במקרה כזה, תוכל החברה לישם חשבונאות גידור לגבי הפריטים. משמעות הדבר היא שרווחים והפסדים המיוחסים לסיכונים המגודרים בפריט המגודר והמכשיר המגדר יוכרו ברווח והפסד באותו הזמן.

מכשיר מגדר הנו:

 • חוזה החלפת ריבית, חוזה החלפת מטבע או סחורות או חוזה דומה אשר צפוי להיות אפקטיבי בנטרול סיכונים מיועדים בפריט המגודר.
 • מכשיר המערב צד חיצוני לישות.
 • מכשיר אשר הנו בעל קרן מושגית זהה לקרן או לקרן המושגית של הפריט המגודר.
 • מכשיר אשר הנו בעל תאריך פקיעה ספציפי שאיננו מאוחר מתאריך הסילוק של הפריט המגודר.
 • איננו כולל אופציה לביטול או הארכה.

על מנת ליישם חשבונאות גידור, ישות:

 • תתעד בתחילת הגידור את היחסים בין המכשירים המגדרים והפריטים המגודרים.
 • תזהה את הסיכונים המגודרים כ:
  • סיכון ריבית.
  • סיכון שער חליפין בהתחייבות או עסקה שקיומה צפוי, או בהשקעה בפעילות חוץ. או:
  • סיכון מחיר סחורה.
 • תצפה כי המכשיר המגדר יהא אפקטיבי בניטרול סיכוני הפריט המגודר.

אפקטיביות הגידור היא המידה שבה שינויים בשווי ההוגן או בתזרימי המזומנים של הפריט המגודר הנובעים משינויים בסיכון המגודר מאוזנים על ידי שינויים מקבילים בכיוון הפוך בשווי ההוגן או בתזרימי המזומנים של המכשיר המגדר.

הישות תתעד בתחילת הגידור ובאופן עקבי ומתמשך את הערכתה לגבי אפקטיביות הגידור.

בגידורי שווי הוגן, כגון גידור של סיכון ריבית קבועה או סיכון מחיר סחורה או טובין מוחזקים, ערך הפריט המגודר יותאם לרווח או להפסד הקשור לסיכון המגודר, כנגד זקיפת ההפרשים לרווח והפסד לצורך קיזוז ההשפעה התוצאתית הנובעת מהפריט המגדר.

רווחים והפסדים בגין מכשירים העולים לכדי הגדרת גידורי תזרים מזומנים, כגון גידור של סיכון ריבית משתנה או סיכוני מטבע חוץ, או סיכון ההשקעה בפעילות חוץ ייזקפו במישרין להון העצמי. הפריט ההוני שיוכר יועבר לרווח והפסד כאשר הפריט המגודר משפיע על רווח והפסד.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel