ביקורת

ביקורת עסקאות עם צדדים קשורים

ביקורת עסקאות עם צדדים קשורים

עסקאות רבות עם צדדים קשורים מבוצעות במהלך העסקים הרגיל של ישות. במקרים כאלו, אותן עסקאות עשויות לשאת סיכון בדבר אי נאותות הנתונים בדוחות, אשר איננו גבוה מהותית מעסקאות דומות המבוצעות עם צדדים שאינם קשורים.

יחד עם זאת, המסגרת שבתחומיה מתקיימים יחסים ועסקאות בין צדדים קשורים עשויה,.

להמשך קריאה

הגבלת אחריות רואה חשבון ויעילות בביקורת

הגבלת אחריות רואה חשבון ויעילות בביקורת

אחריות רואה החשבון המבקר כלפי המסתמכים על הדוחות הכספיים אשר בוקרו על ידו, היא תנאי חשוב להסתמכות צדדים שלישיים עליהם. אותה אחריות הרובצת לפתחו של המבקר מגדילה את הסיכויים לביצוע עבודת ביקורת משמעותית וזאת, בעת שהיא קושרת בין האינטרס של המבקר להמנע מהסתבכות.

להמשך קריאה

אחריות המבקר ומיסטיקה של שווי הוגן

 אחריות המבקר ומיסטיקה של שווי הוגן

האלטרנטיבה ולעתים החובה על פי כללי החשבונאות, להציג נכסים בשוויים ההוגן או גילויים בגין שווי הוגן זה, דורשת לעתים גם מדידת שוויים ההוגן של נכסים אשר אינם נסחרים בשווקים פעילים ונזילים. פעולת מדידה זו הנה מורכבת ורגישה להטיות ולפיכך מהווה פתח לויכוח עז הניטש תדיר.

להמשך קריאה

הבסיס החוקי לפעולת רואה החשבון ותיחום אחריותו

הבסיס החוקי לפעולת רואה החשבון ותיחום אחריותו

על פי נוסח מכתב ההתקשרות לביקורת

שואל לקוח חדש שפנה אל משרדנו, עת קיבל לידיו את מכתב ההתקשרות לביצוע עבודת הביקורת: "מדוע אחריותו של רואה החשבון שהוא בעל הגישה לכל המידע המשמעותי.

להמשך קריאה

תאריך הדוח הכספי

תאריך הדוח הכספי

תאריך הדוח הכספי - חומה בצורה? דיון לאור תקן ביקורת 100

תאריך הדוחות הכספיים הוא המועד הקריטי שאליו מתנקז המידע בדבר מצבה הכספי של ישות, תוצאות פעולותיה ותזרימי המזומנים שלה, הכלולים בדוחות. מאליו יובן כי המידע שנתקבל אצל המבקר המתייחס לאירועים כלכליים שהתרחשו בישות עד.

להמשך קריאה