IFRS for SMEs – אירועים לאחר תאריך המאזן

IFRS for SMEs – אירועים לאחר תאריך המאזן

הנחיות התקן הבינלאומי החדש בנוגע לאירועים לאחר תאריך המאזן אינן משנות את עיקר ההוראות שבתקן 7 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ואלו אשר בתקן חשבונאות בינלאומי מס' 10. להלן נביא את עיקר ההגדרות:

אירועים לאחר תאריך תום תקופת הדיווח עשויים להיות משני סוגים:

  • אירועים המחייבים התאמת ערכים בדוחות הכספיים לתקופה.
  • אירועים שאינם מחייבים התאמת ערכים כאמור.

אירועים מחייבי התאמה מאששים, מפריכים או משנים באופן אחר נתונים ותנאים שהתקיימו לתום תקופת הדיווח ועל כן מובילים לצורך בהתאמות לערכי פריטים מסויימים בדוחות הכספיים.

אירועים שאינם מחייבי התאמה מתייחסים לתנאים ולנסיבות ששררו לאחר תאריך המאזן ולפיכך אינם מובילים לצורך בהתאמות כאמור אלא רק לגילוי בבמסגרת הביאורים לדוחות הכספיים.

בהקשר זה יש להדגיש כי דיבידנדים אשר הוכרזו לאחר תאריך הדיווח אינם יוצרים התחייבות בספרי החברה בדוח על המצב הכספי של הישות המדווחת לתאריך הדיווח. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שהתנאים היוצרים את המחויבות לחלוקת הדיבידנד התקיימו רק לאחר ההכרזה, ואין המדובר בשינוי תנאים או נתונים לתאריך המאזן, שבו לא התקיימה כל מחויבות.

ההנהלה צריכה להעניק גילוי בדבר התאריך שבו הדוחות הכספיים אושרו לפרסום וכן את הסמכות המאשרת את פרסום הדוחות. אם לבעלים או לקבוצה אחרת יש את האפשרות לשנות את נתוני הדוחות הכספיים לאחר פרסומם, יינתן גילוי גם לעובדה זו.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel