IFRS for SMEs – שינוי באומדנים חשבונאיים, מדיניות חשבונאית וטעויות בדוחות הכספיים

 IFRS for SMEs – שינוי באומדנים חשבונאיים, מדיניות
חשבונאית וטעויות בדוחות הכספיים

ifrs for smes - במאמר זה נדון בעקרונות הכלליים לטיפול החשבונאי בעסקאות, ובסוגיות של שינויים במדיניות החשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים ותיקון מצגים שגויים בדוחות הכספיים לתקופות קודמות.

ההיררכיה החשבונאית על פי IFRS for SMEs 

כאשר ה IFRS for SMEs מתייחס לאופן הטיפול החשבונאי בעסקה ספציפית, יש ליישם את ההנחייה שבתקן. במקרים שבהם עסקאות, אירועים או תנאים מסויימים לא זוכים להתייחסות מפורשת כאמור, על ההנהלה לעשות שימוש מושכל בשיקול דעתה על מנת לפתח וליישם מדיניות חשבונאית אשר תוביל ליצירת מידע בדוחות הכספיים אשר מגשים את המאפיינים האיכותיים של הדוחות הכספיים שבבסיס התקן. בהיעדר הנחייה רלוונטית אחרת, על ההנהלה להביא בחשבון את המדרג החשבונאי הבא במסגרת משקלות החלטתה:

  1. הדרישות וההנחיות בתקן ה IFRS for SMEs אשר תקפות לנושאים דומים וקרובים במהותם.
  2. ההגדרות, קריטריוני ההכרה ועקרונות המדידה לגבי נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות.
  3. ההנהלה יכולה, אך איננה מחוייבת, להביא בחשבון את ההנחיות שבתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים המלאים (Full IFRS) במסגרת משקלות החלטתה.

עקביות במדיניות החשבונאית

על ישות ליישם את מדיניותה החשבונאית באופן עקבי, לתקופות חשבונאיות שונות ולעסקאות ואירועים דומים. במידה ומשתנה מדיניות חשבונאית בנושא מסויים, יש לפעול לפי ההנחיות הרלוונטיות בתקן למקרים של שינויי מדיניות. אם שינויי מדיניות אלו נובעים משינויים בתקן ה IFRS for SMEs כי אז יחולו בגין שינויי מדיניות אלו הנחיות המעבר שיפורסמו במסגרת השינויים. במקרים של שינויים אחרים במדיניות החשבונאית, לרבות כפועל יוצא משינוי בחירה בחלופה חשבונאית מסויימת כאשר התקן מאפשר בחירה כזו, הטיפול יכלול יישום רטרוספקטיבי בדומה לתיקון טעות (ראה בהמשך).

גילוי בדבר אומדנים משמעותיים

 

ישות תעניק גילוי לטבעם ולסכומיהם של נכסים והתחייבויות אשר לגביהם ההערכות, האומדנים וההנחות הם בעלי סיכון משמעותי שעשוי להוביל לשינוי מהותי בערכם במהלך התקופה החשבונאית העוקבת.

שינויים באומדנים חשבונאיים

 שינויים באומדנים חשבונאיים מיושמים באופן פרוספקטיבי על ידי הכללת השפעתם ברווח או בהפסד בתקופה שבה אירע שינוי האומדן ובתקופות עוקבות. ואולם, במקרים שבהם השינוי באומדן מוביל לשינוי בערך נכסים, התחייבויות או הון, יש לכלול את השפעת שינוי האומדן בדבר הפריט המתאים בתקופה שבה התרחש השינוי.

תיקון טעויות המתייחסות לדיווחים בתקופות קודמות

 

טעויות עשויות לנבוע משגיאות או מפירוש שגוי של נתונים חשבונאיים. התקן קובע כי טעויות מהותיות המתייחסות לתקופות קודמות יטופלו באופן רטרוספקטיבי, קרי בדרך של התאמת יתרת העודפים לתחילת התקופה ומספרי ההשוואה הרלוונטיים.

החריג לכלל הוא רק במקרים שבהם אין זה מעשי לקבוע את השפעת השגיאה על הערכים בדוחות הכספיים לתקופה השוטפת או את ההשפעה המצטברת של הטעות.

במקרה שבו לא ניתן לקבוע ההשפעה המצטברת כאמור על ההנהלה לתקן את הטעויות באופן פרוספקטיבי החל מהתקופה המוקדמת ביותר שבה התיקון מעשי. יינתן גילוי בדבר השגיעה והשפעת התיקון על הדוחות הכספיים.

 בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel