IFRS for SMEs – דוח על המצב הכספי ודוח על הרווח הכולל

 IFRS for SMEs – דוח על המצב הכספי ודוח על הרווח הכולל

בהקשר הרחב, מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע כספי שישמש לקבלת החלטות כלכליות. קיימים שינויים מסויימים במבנה הדוחות ובפריטים המופיעים בהם, בהשוואה למצב הקיים בתקינה הישראלית. נסקור את מרכיבי הדוחות במסגרת שני מאמרים.

הדוחות הכספיים

המידע הכלול בדוח/מערכת התקינה

Israeli GAAP

IFRS for SMEs

מידע בדבר המצב הכספי

מאזן

דוח על המצב הכספי

מידע בדבר תוצאות הפעילות

דוח רווח והפסד

(1) דוח על הרווח הכולל. או:

(2) א. דוח רווח או הפסד, וגם:

     ב. דוח על רווח כולל אחר

מידע בדבר השינויים בהון העצמי

דוח על השינויים בהון העצמי

דוח על השינויים בהון העצמי

מידע בדבר זרמי המזומנים

דוח על תזרימי המזומנים

דוח על תזרימי המזומנים

הדוח על המצב הכספי

הדוח על המצב הכספי בישות מציג את נכסיה, התחייבויותיה והונה העצמי לנקודת זמן מסויימת. התקן אמנם איננו מגדיר באופן ספציפי את הרכיבים בדוחות הכספיים אך מציין את הדרישה המינימלית לפריטים שהצגתם נדרשת בדוחות:

 

נכסים:

 • ציוד, מתקנים ורכוש קבוע
 • נדל"ן להשקעה
 • נכסים בלתי מוחשיים
 • נכסים פיננסיים
 • השקעות
 • נכסים ביולוגיים
 • מסים נדחים
 • נכסי מסים שוטפים
 • מלאי
 • לקוחות וחייבים אחרים
 • מזומנים ושווי מזומנים

התחייבויות:

 • התחייבות למסים נדחים
 • התחייבות למסים שוטפים
 • התחייבויות פיננסיות
 • הפרשות
 • ספקים וזכאים אחרים

הון עצמי:

 • הון המיוחס לבעלי המניות של החברה האם
 • הון המיוחס למחזיקים בזכויות שאינן מקנות שליטה (זכויות בעלי מניות המיעוט)

כמו כן, דורש התקן הבחנה בין נכסים והתחייבויות – שוטפים וכאלו שאינם שוטפים.

דוח על הרווח הכולל ודוח רווח או הפסד

התקן הבינלאומי דורש לכלול בדוח המשקף את תוצאות הפעילות שני סוגים של ערכים:

(1)     ערכי הכנסות והוצאות.

(2)     ערכי שינויים בנכסים נטו שנזקפים במישרין להון העצמי.

יש לציין כי דוח רווח והפסד במתכונתו על פי מערכת כללי החשבונאות הישראליים כולל אך ורק ערכים מטיפוס (1) לעיל.

על פי התקן, יכולה ההנהלה לבחור האם להציג את הכנסתה הכוללת בדוח בודד או בשני דוחות. כאשר היא בוחרת להציג דוח בודד, ייקרא הדוח: "דוח על הרווח הכולל" והוא יכלול את כל הפריטים הנוגעים להכנסותיה ולהוצאותיה של הישות בתקופת הדיווח, לרבות בדבר שינויים בנכסים נטו הנזקפים במישרין להון העצמי. כאשר הישות בוחרת להציג שני דוחות, האחד מהם ייקרא "דוח רווח או הפסד", אשר מכיל ערכים מטיפוס 1 לעיל (מקביל לדוח רווח והפסד המוכר), והדוח הנוסף ייקרא "דוח על רווח כולל אחר" והוא יכלול נתונים מטיפוס 2 לעיל. מעבר בין הצגה של מערכת הכוללת דוח על הרווח הכולל לבין מערכת הכוללת שני דוחות מהווה שינוי מדיניות חשבונאית, והוא יטופל ככזה.

פריטים המוצגים בדוח על הרווח הכולל:

להלן הפריטים המינימליים שיש לכלול בדוח על הרווח הכולל, בין אם פוצל לשני דוחות נפרדים בין אם לאו:

נתונים מטיפוס (1):

 • הכנסות והוצאות תפעוליות
 • עלויות מימון
 • רווח או הפסד מעסקאות עם חברות כלולות ומיזמים משותפים שחושבו בהתבסס על שיטת השווי המאזני.
 • הוצאות מס.
 • פריט בודד הכולל את:
  • הרווח או ההפסד לאחר מס הנובע מפעילויות שהופסקו.
  • הרווח או ההפסד לאחר מס אשר הוכר בעקבות מדידה בשווי הוגן בניכוי עלויות מכירה של קבוצת המימוש הנוגעת לנכסי הפעילות המופסקת, או בשל מימושה.

נתונים מטיפוס (2):

החלק השני של הדוח, "רווח כולל אחר", מתחיל בשורת הרווח או ההפסד לתקופה, ומוסיף את כל הפריטים הקשורים לגידול בהון העצמי במישרין שאיננו נובע מהנפקת הון ומרווח. פריטים כגון קרן הון בגין שערוך רכוש קבוע, קרן הון בגין כתבי אופציה לעובדים, קרן הון בגין הפרשי תרגום דוחות כספיים וסעיפים אחרים, נכללים בחלק זה של הדוח.

בנוסף, במסגרת הדוח, הרווח או ההפסד הכולל לתקופה יוקצה באופן פרופורציונלי בין הבעלים של הישות לבין המחזיקים בזכויות שאינן מקנות שליטה בישות.

כמו כן, קובע התקן כי יש להציג פריטים נוספים היכן שמידע זה יהא רלוונטי להבנת תוצאות פעילותה של ישות.

סיווג ההוצאות יבוצע בגישה המתבססת על טבען של ההוצאות וההכנסות או בהשען על הפונקציה שהן ממלאות בישות, כאשר השיפוט באשר לדרך הסיווג הנאותה יתבסס על קריטריונים של מהימנות ורלוונטיות.

דרישות גילוי:

IFRS for SMEs דורש כי בגין פריטי הכנסה והוצאה מהותיים יינתן גילוי נפרד. גילוי זה יכול להתבצע במסגרת הדוח עצמו או בביאורים. דוגמאות לפריטי הכנסה והוצאה מהותיים הן:

 • עלויות רה-ארגון.
 • הפחתות וירידת ערך של מלאי ורכוש קבוע, בהתאמה.
 • תוצאות פעילויות מופסקות.
 • השלכות יישוב התדיינויות משפטיות.
 • ביטול (או הקטנה) של הפרשות.
 • רווחי / הפסדי הון כפועל יוצא מגריעת רכוש קבוע והשקעות.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel