IFRS for SMEs – ירידת ערך נכסים לא פיננסיים

IFRS for SMEs - ירידת ערך נכסים לא פיננסיים

נכסים כפופים לבחינה בדבר ירידת ערך בהתאם לקריטריונים אשר יוצגו להלן, למעט החריגים הבאים המטופלים ספציפית בחלקים אחרים של התקן המתייחסים אליהם:

  • נכסי מסים נדחים.
  • נכסי הטבות עובדים.
  • נכסים פיננסיים.
  • נדל"ן להשקעה הנמדד בשווי הוגן.
  • נכסים ביולוגיים הנמדדים בשווי הוגן בניכוי עלויות מכירה.

ירידת ערך מלאי

 

מלאי ייבחן לצורך קביעה האם חלה ירידה בערכו בכל תאריך דיווח כספי, וזאת בדרך של השוואת יתרת ערך המלאי בספרים עם מחיר המכירה שלו בניכוי העלויות הנדרשות להשלמתו ולמכירתו (שווי מימוש נטו). שווי המימוש נטו יוערך בכל תקופה עוקבת ותבטל הפסד מירידת ערך שהוכר בתקופות קודמות בעת הצורך.

ירידת ערך של נכסים שאינם מלאי

 

ירידת ערך נכסים תבוצע בשעה שהסכום הניתן להשבה של הנכס נמוך מיתרת הערך בספרים שלו. ירידת ערך הנכסים תוכר באופן מיידי ברווח והפסד.

נכסים (לרבות מוניטין) נבחנים לצורך בדיקת ירידת ערכם בשעה שמתקיים סממן לכך שערך הנכס נפגם. הערכת קיומם של סממנים לירידת ערך תבוצע בכל תאריך דיווח כספי.

דוגמאות לסממנים חיצוניים לירידת ערך כוללים ירידה בשווי השוק של הנכס, שינויים טכנולוגיים, שינויים בנסיבות הכלכליות ובסביבה החוקית, עלייה בשיעור הריבית או כאשר ערך הנכסים נטו של הישות הוא מעל לערך הצפוי שיתקבל במידה ותמכר הישות.

סממנים פנימיים כוללים ראיות בדבר התיישנות הנכס או נזק פיזי שאירע לו, שינויים באופן שבו נעשה שימוש בנכס או ראיות בדיווח הפנימי לפיהן הפעילות הכלכלית של הנכס, בפועל ו/או החזויה, שונה מהצפוי.

כאשר מבצעים בדיקה בדבר ירידת ערך לנכס, ההנהלה נדרשת להעריך את השווי ההוגן בניכוי עלויות המכירה. הראייה הטובה ביותר לכך היא המחיר שנקבע בעסקה מחייבת המבוצעת בתנאי שוק או מחיר השוק במקרה של קיומו של שוק פעיל לנכס. בהיעדר האפשרות להשען על המקורות הנ"ל הערכת החברה תתבסס על המידע הזמין הטוב ביותר לצורך קביעת הסכום התיאורטי שהיתה מקבלת הישות במידה והיתה מממשת את הנכס בתנאי שוק, בניכוי עלויות המימוש.

במקביל, ומנגד, מוערך באותה העת שווי השימוש של הנכס, כערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הנקיים הצפויים לנבוע לישות כתוצאה מהמשך השימוש בנכס.

הסכום הניתן להשבה הוא הגבוה מבין שני סכומים אלו (שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה אל מול שווי שימוש), והוא מייצג את ערכן המינימלי של ההטבות הכלכליות שהישות צופה להפיק מהשימוש בנכס. הפרשים שליליים בין הסכום הניתן להשבה לבין ערך הספרים של הנכס יוכרו כהפסד.

שוויו ההוגן של מוניטין ייגזר מהשווי ההוגן של קבוצת הנכסים שאליה משוייך המוניטין. למטרות בחינת ירידת ערך, מוניטין הנרכש כחלק מצירוף עסקים יוקצה החל ממועד הרכישה לכל אחת מהיחידות מניבות המזומנים בישות הרוכשת, אשר אמורות להיות מושבחות כפועל יוצא מההשפעה הסינרגטית של צירוף העסקים, מבלי שום קשר לנכסים והתחייבויות אחרים המשוייכים לאותן יחידות.

בכל תאריך דיווח העוקב למועד ההכרה בהפסד מירידת ערך, על ההנהלה להעריך האם קיימת אינדיקציה לכך שההפסד מירידת הערך הוקטן או בוטל. ההפסד מירידת ערך של הפריטים הכפופים להנחיות שהוצגו לעיל (ראה הגדרת תחולה בראשית מאמר זה) יבוטל אם הסכום בר ההשבה של הנכס גבוה מערך הספרים שלו. הפסד מירידת ערך שהוכר בגין מוניטין לא יבוטל לעולם.

ביטול ההפסד יבוצע באופן שערך הנכס בספרים לאחר ביטול ההפסד לא יהא גבוה מעלותו המופחתת אלמלא ההפסד.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel