IFRS for SMEs -רכוש קבוע

IFRS for SMEs -רכוש קבוע

כללי

 רכוש קבוע, מתקנים וציוד משמשים כמעט כל עסק לצורך פעילותו. החשבונאות מציגה עקרונות ברורים להצגת פריטי רכוש קבוע והגילויים הנדרשים בגינם, וגם בנוגע למדידתם – במועד ההכרה הראשונית בהם ובתקופות עוקבות.

הטיפול בפריטי רכוש קבוע על פי התקינה הבינלאומית לעסקים קטנים ובינוניים הנמדדים על פי עלותם, איננו שונה מהותית מהטיפול המקובל היום, על פי התקינה הישראלית המבוססת בעיקרה על התקינה הבינלאומית המלאה (Full IFRS). יחד עם זאת, התקן לחברות קטנות ובינוניות איננו מתיר שימוש בחלופת ההערכה מחדש של פריטי רכוש קבוע (המאפשרת שערוכם מדי מספר תקופות לשווי הוגן, כנגד ההון העצמי).

אופציה זו נשמרת למיישמי התקינה הישראלית (עד אשר תפקע תחולתה) ולמיישמי התקינה הבינלאומית המלאה.

הגדרת רכוש קבוע

רכוש קבוע הוא נכס מוחשי אשר עומד בשני הקריטריונים הבאים:

א.      משמש את הישות לצורך ייצור או אספקת מוצרים או שירותים, לשם השכרתו לאחרים או למטרות מנהליות.

ב.      צפוי כי ההטבות הכלכליות החזויות מהנכס יזרמו לישות במשך יותר מתקופה אחת.

עקרונות מדידת הרכוש הקבוע יהיו תקפים גם לפריטי נדל"ן להשקעה אשר נמדדים בעלותם בשל היעדר אפשרות לאמוד שוויים ההוגן מהימנה בעלות ובמאמץ סבירים.

מדידה במועד ההכרה הראשונית

 

רכוש קבוע נמדד במועד ההכרה בו לפי עלותו. עלות זו תכלול, מלבד עלות רכישה ישירה, גם אגרות, דמי תיווך, עלויות ייבוא, מסים שאינם ניתנים להשבה וכל עלות אחרת אשר הנה הכרחית להבאת הנכס למיקום ולמצב ההכרחיים על מנת שיוכל לשמש לכוונה שאליו ייעדה אותו ההנהלה. כמו כן, עלות הרכוש הקבוע תכלול גם את הערך הנוכחי של עלויות פירוק ופינוי הנכס מהאתר שבו הוא ממוקם, במידה ויציאתן של עלויות אלו צפויה.

מדידה לאחר מועד ההכרה הראשונית

 

פריטי רכוש קבוע נמדדים על פי עלותם, בניכוי הפחת הנצבר והפרשות לירידת ערך במידה ונתהוו. בסיס הפחת של נכס מורכב מעלותו בניכוי ערך השייר שלו, והוא מופחת באופן שיטתי על פני אורך חייו השימושיים.

פריטי רכוש קבוע עשויים להיות מורכבים מחלקים שונים שעלות כל אחד מהם מהותית, והם בעלי אורך חיים שונה. במקרים אלו יש ליישם את ההכרה בהוצאות הפחת לפי "שיטת הרכיבים", בהתבסס על אורך החיים של כל חלק ברכוש הקבוע. פריטים מהותיים אשר אורך חייהם דומה או זהה ושיטת הפחתתם זהה יכולים להיות מקובצים יחד לצורך קביעת הוצאות הפחת.

עלות בדיקות מהותיות או החלפת פריטים מהותיים ברכוש הקבוע המבוצעים במרווחי זמן קבועים על פני אורך חייו השימושיים של הנכס יהוונו לרכוש הקבוע בהנחה שהם עומדים בהגדרת נכס. יתרת הפריט המוחלף תגרע במועד ההחלפה.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel