עוסק מורשה

עוסק מורשה

הגדרת עוסק מורשה

עוסק מורשה הוא עוסק החייב בתשלום מע"מ בשיעור ממחזור עסקאותיו ולכן גובה מע"מ מלקוחותיו. במועד רישומו יכול כל עוסק לבקש להיות מוגדר כעוסק מורשה לצורך מע"מ. כאשר עסק מתאגד כחברה, החברה נרשמת כעוסק מורשה לצורך מע"מ.

מנגד, העוסק המורשה זכאי להחזר מע"מ בגין תשומותיו – קרי יקבל חזרה מרשות המסים המע"מ ששילם בגין המוצרים או השירותים שרכש לצורכי עסקו (והכל בכפוף לסייגים בחוק מע"מ ותקנותיו(.

כעוסק מורשה מחוייבים להירשם עוסקים שמחזור עסקאותיהם השנתי עולה על סכום מסוים. בשנת 2010 עומד סכום זה על סך של 73,300 ש"ח. בנוסף, בתקנות מע"מ נקבעה רשימה של בעלי מקצועות  ספציפיים אשר נקבע בחקיקה כי יחוייבו להירשם כעוסק מורשה ללא קשר למחזור עסקאותיהם.

במשרד רואה החשבון גיתית קפלן נבצע עבורך בדיקה של עיסוקיך, אופי פעילותך והיקפי הפעילות החזויים תוך התאמתם לניהול תיקך כעוסק מורשה על פי שיקולים כלכליים ודרישות החוק.

עוסק מורשה – חבות מע"מ

עוסק מורשה חייב במע"מ בגין עסקאות (מכירות/מתן שירות) המבוצעות על ידו. מנגד, מסכום המע"מ המתחייב מנוכה מע"מ תשומות, שהוא המע"מ ששולם על ציוד, מוצרים ושירותים אשר רכש העוסק המורשה לצרכי עסקו. במידה ובתקופת דיווח מסויימת סכום התשומות גבוה מסכום העסקאות, יוחזר עודף התשומות על מע"מ העסקאות לעוסק.

עוסק מורשה – חובות דיווח

תדירות הדיווח של העוסק המורשה למע"מ נקבעת על פי נתוני העסק ושיוכו הענפי, והיא עשויה להיות חודשית או דו חודשית. בנוסף, עשוי להדרש העוסק המורשה לשלם מקדמות למס הכנסה בתדירות חודשית/דו חודשית, בהתאם לצפי בדבר הכנסתו החייבת.

עוסק מורשה – היבטי ביטוח לאומי

במוסד לביטוח לאומי אין כל הבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה, העוסק יכול להיות עצמאי שאינו עונה להגדרה (עובד מספר מצומצם של שעות והכנסתו נמוכה) או עצמאי שעונה להגדרה.

עוסק מורשה – יתרונות

היתרון העיקרי של עוסק מורשה גלום ביכולתו לקזז (לקבל החזר) מע"מ תשומות בגין רכישותיו. בעסקים מסויימים, עשויים להגיע סכומים אלו להיות גבוהים. אמנם במקביל נדרש מהעוסק המורשה להעביר לרשויות מע"מ עסקאות, אך סכום זה נגבה מהלקוח, ובמידה ואותו לקוח הנו עוסק מורשה, הרי שהוא אדיש לתוספת המע"מ שהוא משלם, שכן יקבלה חזרה מרשויות מע"מ (במידה והלקוח הוא אדם פרטי או עוסק פטור הדבר מהווה חסרון, ראו להלן).

יתרון נוסף של העוסק המורשה הוא יתרון תדמיתי. רישום כעוסק מורשה משדר תדמית של עסק גדול יותר עם היקפי פעילות גבוהים יותר.

עוסק מורשה – חסרונות

עוסק מורשה מחוייב לדווח למע"מ על בסיס חודשי/דו חודשי, ובמובן זה ההתנהלות שלו מול הרשויות היא מעט מורכבת יותר מאשר עוסק פטור (המדווח למע"מ פעם בשנה בלבד בגין מחזור עסקאותיו בשנה שחלפה). בנוסף, במידה ולקוחות העוסק הם פרטיים הרי שהם אינם יכולים לקזז את מע"מ התשומות ששילמו לעוסק המורשה בגין העסקה, ולכן מבחינתם ביצוע העסקה מול עוסק מורשה הוא יקר יותר ועשוי להיות כדאי פחות (בהשוואה לביצוע העסקה מול עוסק הפטור שאיננו משלם מע"מ על עסקאותיו ולכן איננו גובה סכום זה מהלקוח).

עוסק מורשה – הפקת מסמכים

עוסק מורשה מחוייב (למעט הקלות מסויימות) לנפק חשבונית מס בגין השירותים המוענקים על ידו והמוצרים אשר נמכרים על ידו. פירוט מבנה חשבונית המס ועיתוי הנפקתה מפורטים בהוראות ניהול ספרים. בעת קבלת התשלום מנפק העוסק המורשה שובר קבלה. בנוסף, קובעות הוראות ניהול ספרים עבור סוגי עוסקים מסויימים את החובה לנהל ספרים נוספים כגון ספר הזמנות, ספר תלמידים וכיו"ב.

עוסק מורשה – רישום

קביעת המעמד כעוסק מורשה נעשית עם מילוי הטופס לפתיחת תיק העוסק במשרדי מע"מ, כאשר העוסק מצהיר על מחזור הכנסות שנתי משוער  וסוג עיסוקו.

עוסק מורשה – שינוי סיווג

תיק שנפתח לעוסק פטור ישונה לעוסק מורשה כאשר מחזור העסקאות יעבור את תיקרת מחזור העסקאות המוגדרת לעוסק פטור. ניתן לשנות מעמד מעוסק מורשה לעוסק פטור אם מחזור העסקאות במשך השנתיים האחרונות לא עבר את התיקרה הקבועה לעוסק פטור. על מנת לשנות את המעמד יש להגיש בקשה לשינוי למשרד מע"מ האזורי.

עוסק מורשה – השירותים שמספק משרד רואי החשבון גיתית קפלן

משרד רואי החשבון גיתית קפלן בעל נסיון עשיר בטיפול בתיקי עוסקים מורשים ובייצוג העוסק המורשה מול רשויות מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי. במשרד רואי החשבון גיתית קפלן אנו מאמינים כי יש להעניק לכל לקוח, קטן כגדול, שירותי ייצוג וליווי פיננסי, מיסויי וחשבונאי שיאפשר לעוסק המורשה את ההתמקדות בעסקו לצורך צמיחתו.

מאמרים הקשורים לעוסק מורשה

חברה בע"מ או עצמאי עוסק מורשה

איתור עוסק מורשה 

הוראות ניהול ספרים

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

Content | Menu | Access panel