תגית: הוראות ניהול ספרים

הוראות ניהול ספרים לעוסק פטור

הוראות ניהול ספרים לעוסק פטור

עוסק פטור - כללי

עוסק פטור הוא עוסק שאיננו חייב בתשלום מע"מ בשיעור ממחזור עסקאותיו ולכן איננו גובה מע"מ מלקוחותיו.

מנגד, העוסק הפטור איננו זכאי להחזר מע"מ בגין תשומותיו - קרי לא יקבל חזרה מרשות המסים המע"מ ששילם בגין המוצרים או השירותים שרכש לצורכי עסקו.

עוסק פטור מוגדר כעוסק שמחזור עסקאותיו השנתי.

להמשך קריאה

הצהרת הון

 הצהרת הון

הגדרה:

הצהרת הון היא דיווח תקופתי שיש להגיש לרשות המסים, הכולל פירוט בדבר נכסי הנישום והתחייבויותיו. על פי רוב, מוגשת הצהרת ההון רק אחת למספר שנים, בכפוף לדרישה מפורשת של רשות המסים. החובה להגיש הצהרת הון במקרים מסויימים חלה רק על אוכלוסיות מסוימות – בדרך כלל, על עצמאים ובעלי.

להמשך קריאה

מכתב סוף שנה לחברות 2012

 

הנדון: עריכת הדוחות הכספיים לחברות לשנת 2012 לעצמאים

 

שנת המס 2012 מסתיימת בקרוב, ריכזנו עבורכם את ההנחיות העיקריות שיש לתת עליהן את הדעת לקראת תום שנת המס:

  1. חובת רישום קילומטרז' רכבים: יש לרשום את קילומטרז' הרכבים המשמשים את העסק (אשר הוצאותיהם נדרשו בניכוי) ליום 31 בדצמבר 2012.
  2. רישום.
להמשך קריאה

הוראות ניהול ספרים – מבוא והגדרות

הוראות ניהול ספרים – מבוא והגדרות

כל עוסק, קטן כגדול, מחויב בניהול ספרי חשבונות אשר מהווים את בסיס המידע לדיווח לרשויות המס ולבעלי עניין אחרים.

בסדרת מאמרים נסקור בקצרה את עיקר החובות הנוגעות לניהול הספרים על ידי סוגים שונים של עסקים ובכפוף לאופי פעילות העסק ונפחי פעילותו.

להמשך קריאה

הוראות ניהול ספרים ליצרנים

הוראות ניהול ספרים ליצרנים

בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג - 1973, קיימת התייחסות ספציפית לכללי ניהול הספרים אשר על יצרנים לנהל. בשל מורכבות עסקי היצרנים ומחזור העסקים הגדול בו מתאפיינים עסקי ייצור בדרך כלל, דרישות ניהול הספרים הנובעות מעיסוקם הן בדרך כלל מקיפות.

להמשך קריאה

הוראות ניהול ספרים לסיטונאים

הוראות ניהול ספרים לסיטונאים

"סיטונאי" מוגדר בהוראות ניהול ספרים כנישום שעסקו או חלק מעסקו מכירת טובין מתוצרת זולתו ליצרן, לסיטונאי או לקמעונאי או לבעל עסק אחר אשר הטובין משמשים אצלו כמלאי, וכן סוכן של יצרן או של סיטונאי הפועל בשמו הוא - לעניין זה - סוכן בסיטונות.

 חובת ניהול.

להמשך קריאה

הוראות ניהול ספרים לקמעונאים

הוראות ניהול ספרים לקמעונאים 

"קמעונאי" - נישום שעסקו או חלק מעסקו מכירת טובין מתוצרת זולתו לצרכן, או גם למי שאינו צרכן אם היקף המכירות למי שאינו צרכן הוא בלתי ניכר או באורח מקרי בלבד, לרבות סוכן המוכר לצרכן בשמו הוא.

"עוסק יחיד" -

(א)   קמעונאי שבעסקו מועסקים הוא.

להמשך קריאה

הוראות ניהול ספרים לקבלני בניין

הוראות ניהול ספרים לקבלני בניין 

1. "קבלן" - נישום שעסקו או חלק מעסקו ביצוע עבודות בניה;

 "עבודות בניה" - לרבות עבודות חפירה, הריסה, ביוב וניקוז, הנחת צינורות, סלילת כבישים ודרכים, ועבודות עפר ולמעט עבודות שיפוצים ותיקונים בבנינים;

      "עלות בניה" - סך כל עלות החמרים, עלויות של קבלנות משנה, עלויות שכר.

להמשך קריאה
עמוד 1 מתוך 3123